Fel person utsedd till ledamot av kyrkofullmäktige till följd av förväxling av personnummer

Valprövningsnämndens beslut 1985:41

Länsstyrelsen i Blekinge län fastställde den 8 november 1985 utgången av kyrkofullmäktigvalet i Kristianopels församling.

Över beslutet anförde Moderata Samlingspartiet besvär och uppgav därvid följande. Partiet hade till kandidat för kyrkofullmäktige i Kristianopels församling nominerat AA1 med personnummer XXXXXX-XXXX. Emellertid hade partiet av misstag uppgivit fel personnummer, varför länsstyrelsen utsett AA2 med personnummer YYYYYY-YYYY till ledamot av kyrkofullmäktige för Moderata Samlingspartiet. Partiet hemställde att valprövningsnämnden skulle tillrättalägga det fel som uppstått.

Länsstyrelsen och riksskatteverket tillstyrkte i yttranden bifall till besvären.

Valprövningsnämnden yttrade: Av handlingarna framgår att Moderata Samlingspartiet nominerat AA1 med personnummer XXXXXX-XXXX som kandidat i kyrkofullmäktige i Kristianopels församling. Av misstag hade partiet till länsstyrelsen uppgivit fel personnummer, varför AA2 med personnummer YYYYYY-YYYY kommit att utses till ledamot för partiet. På valsedeln hade personnummer inte varit utsatt. Anledning saknas till antagande att väljarna avsett att rösta på annan person än den Moderata Samlingspartiets nominering avsåg. Valprövningsnämnden bifaller besvären och uppdrar åt länsstyrelsen att vidta rättelse.

Jfr VPN 1983:11, 1985:42, 1986:8.

Beslut: Bifall Beslutat: 11 december 1985
Ämnesord
  • Röstsammanräkning