Fel person utsedd till ledamot i kommunfullmäktige till följd av oklarhet kring namn som skrivits till på partivalsedlar. Förordnande om ny sammanräkning

Valprövningsnämndens beslut 1998:32

Länsstyrelsen i Dalarnas län fastställde i beslut den 7 oktober 1998 utgången av kommunfullmäktigevalet i Smedjebackens kommun. I Länsstyrelsens anteckningar vilka bifogats protokollet fört vid den slutliga röstsammanräkningen anfördes bl.a. följande.

Kristdemokraterna har inte anmält kandidater och heller inte för väljarna tillhandahållit någon valsedel med tryckta namn. Namn som väljare skrivit till på en valsedel gäller därför. På partivalsedlar har två väljare skrivit vardera ett namn, nämligen "AA" resp. "BB, Söderbärke".

Efter sökning i folkbokföringen har AA identifierats. Däremot finns flera BB i Söderbärke varför Länsstyrelsen inte anser sig kunna identifiera den kandidaten. Namnet anses därför obefintligt.

Valsedeln med namnet AA redovisas av registreringstekniska skäl under beteckningen 0068-04646 i bilaga 3 och 4. Eftersom valsedeln med namnet AA inte upptar något ytterligare namn kan ingen utses till ersättare.

CC, Kristdemokraterna Dalarna överklagade länsstyrelsens beslut och anförde följande.

Jag håller det för mycket troligt att väljaren avsett just den BB som redan är förtroendevald för Kristdemokraterna, som ersättare i Landstinget Dalarnas Områdesstyrelse i Smedjebacken och som ledamot i kyrkofullmäktige i Söderbärke församling. I sistnämnda uppdrag i och för sig invald under partibeteckningen "Kyrklig samverkan".

Denna samma BB var vidare som aktiv medlem i partiet även kandidat till landstinget och blev vid valet invald på ordinarie plats i landstingsfullmäktige, vilket stryker under sannolikheten för att väljaren avsett just denna BB och velat se henne invald även i kommunfullmäktige i Smedjebacken.

Länsstyrelsen i Dalarnas län tillstyrkte bifall till överklagandet och anförde i huvudsak följande.

Som framgår av bilagor till sammanräkningsprotokollet hade Kristdemokraterna inte anmält kandidater och heller inte för väljarna tillhandahållit någon valsedel med tryckta namn. Namn som väljare skrivit till på en valsedel skulle därför gälla. På partivalsedlarna har två väljare skrivit vardera ett namn, nämligen "AA" resp "BB, Söderbärke". Kopia på den sistnämnda valsedeln bifogas.

Länsstyrelsen sökte, med bistånd av Lokala skattekontoret i Falun, i folkbokföringen. Beträffande AA kunde denne därigenom med säkerhet identifieras. Däremot fanns flera tänkbara BB i Söderbärke. Kopior av utskrifter från sökningen bifogas.

Vid sammanräkningen ansåg länsstyrelsen därför namnet BB som obefintligt. Till den fullmäktigeplats, som tillfallit Kristdemokraterna, utsågs därför AA.

I överklagandet anför partiet att det är troligt att väljaren avsett att rösta på BB (XXXXXX-XXXX), Xvägen X, Söderbärke. Länsstyrelsen delar partiets bedömning och anser att det, med de upplysningar som nu lämnats, är med tillräcklig säkerhet klarlagt att det är sistnämnda BB som avses.

Även Riksskatteverket (RSV) tillstyrkte bifall till överklagandet och anförde i huvudsak följande.

Av bilagor till länsstyrelsens protokoll över utgången av valet till kommunfullmäktige i Smedjebacken framgår att Kristdemokraterna fick 127 röster och därmed 1 mandat. Partiet anmälde inte kandidater och beställde heller inte någon valsedel med kandidatnamn.

Med hänsyn till att kandidatnamnet BB bedömts vara obefintligt har endast ett kandidatnamn kunnat ordnas, nämligen AA.

Enligt 18 kap. 11 § första stycket 1. ska en kandidat anses som obefintlig om det inte klart framgår vem som avses. Av handlingarna i ärendet torde framgå att det kandidatnamn som skrivits till på en valsedel, trots avsaknad av identifieringsuppgift, avser den BB som klaganden anger. RSV anser därför att det namnet ska anses som befintligt.

Länsstyrelsen får vid sammanräkningen sägas ha avvikit från föreskriven ordning i denna del. Då Länsstyrelsens beslut kan ha haft inverkan på den omedelbara valutgången men också kan komma att få betydelse om den invalde ledamoten eventuellt avgår anser RSV att valet bör upphävas. Beslutet kan dock rättas enligt 19 kap. 18 § vallagen genom ny sammanräkning vid länsstyrelsen, varvid lottning får tillgripas för att utse den ledamot som rätteligen ska ta plats för partiet.

Valprövningsnämnden yttrade: Enligt 6 kap. 3 § första stycket vallagen bör på valsedlar som innefattar kandidatnamn varje kandidatnamn identifieras på sådant sätt att det klart framgår vem som avses. Av 18 kap. 11 § framgår att ett namn på valsedel skall anses obefintligt om bl.a. kandidaten inte är valbar eller det inte framgår klart vem som avses.

Av handlingarna i ärendet framgår klart att den kandidat som angetts på den nu aktuella valsedeln är identisk med den BB som anges i Kristdemokraternas överklagande av länsstyrelsens beslut.

Valprövningsnämnden förordnar, med bifall till överklagandet, att Länsstyrelsen skall rätta det överklagade beslutet genom förnyad sammanräkning.

Beslut: Bifall Beslutat: 9 december 1998
Ämnesord
  • Röstsammanräkning