Felaktiga avprickningar i röstlängd har inte ansetts inverka på valutgången. Även påståenden om att klaganden inte själv fått lägga ned valkuvert i valurna - avslag

Valprövningsnämndens beslut 2019:25, 40, 42

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 31 maj 2019 utgången av valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019.

Redogörelse för överklagandena samt yttranden från valnämnd/länsstyrelse

Felaktig avprickning i röstlängd

AA (25-2019) har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak följande. Hon har nekats att rösta i vallokalen på grund av att det redan var avprickat i röstlängden att hennes legitimation hade kontrollerats.

Länsstyrelsen i Gotlands län har yttrat sig och anfört i huvudsak följande.

Länsstyrelsen har hört Valnämnden vid Region Gotland genom valsamordnaren. Valnämnden har i sin tur varit i kontakt med vallokalens ordförande. Vid den kontakten framkom att AA vägrades att rösta eftersom det i röstlängden var avprickat att hon redan använt sin rösträtt. I röstlängden är det tre personer på raderna ovanför AA som är avprickade varav två har röstat i vallokal och en är avprickad vid Valnämndens rösträkning på onsdagen efter valet. Under AAs namn är det fyra rader där ingen är avprickad.

Valdistriktets ordförande uppger att hon vid ett tillfälle under valdagen fick påminna röstmottagarna om att använda linjal vid avprickning av de röstberättigade och att avsaknaden av linjal är en trolig anledning till att fel person blivit avprickad.

Enligt länsstyrelsens mening har det inte förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning i vallokalen, förutom att det under viss tid av dagen inte använts linjal vid avprickningen.

BB (40-2019) har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak följande. Hon fick inte lämna sin röstsedel då hennes namn redan var avprickat i röstlängden. Vidare uppges att detta troligen inträffat på grund av slarv eller ouppmärksamhet.

Valnämnden i Orust kommun har yttrat sig och anfört i huvudsak följande.

I protokollet från valdagen finns notering om att en röstande, BB, nekats att rösta då personen redan var avprickad i röstlängden. Markering angående detta gjordes i röstlängd och protokoll under valdagen.

I Myckleby valdistrikt arbetar kunniga, vana och utbildade förtroendevalda som ett flertal val arbetat med valförrättning. Detta är den enda felaktigheten som är gjord i Orust kommuns 10 valdistrikt.

Nämnden ser allvarligt på den inträffade händelsen som troligtvis beror på den mänskliga faktorn.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har yttrat sig och anfört i huvudsak följande.

Länsstyrelsen kan i protokollet från vallokalen utläsa att röstmottagarna i vallokal valt att, trots att BB varit förprickad i röstlängden, ta emot hennes röst. Rösten har aldrig legat i valurnan.

Det kan inledningsvis konstateras att det är beklagligt att röstmottagarna har gjort ett misstag. Den felaktiga avprickningen strider mot föreskriven ordning men Länsstyrelsen bedömer att en avgiven röst inte skulle få sådan påverkan på valresultatet att det finns skäl att vidta rättelse.

Rösten är omhändertagen och arkiverad tillsammans med övriga underkända röster.

Nedläggande av valkuvert i valurna

CC (42-2019) har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak följande. En röstmottagare tillät inte honom att själv lägga ned sitt valkuvert i valurnan utan bad honom att överlämna valkuvertet till röstmottagaren för att denne sedan skulle lägga ned det i valurnan.

Länsstyrelsen i Stockholms län har yttrat sig och anfört i huvudsak följande.

Länsstyrelsen anser att överklagandet ska avslås med hänvisning till 9 kap. 7 § vallagen.

CC har vidhållit sin inställning.

Valmyndighetens yttrande

Valmyndigheten har yttrat sig och anfört i huvudsak följande.

Spärren är 4 procent av de giltiga rösterna i valet till Europaparlamentet. Bland de partier som klarade spärren låg Liberalerna närmast. För att Liberalerna inte skulle ha klarat spärren krävdes att minst 5 584 av rösterna på Liberalerna blivit ogiltigförklarade, eller att minst 134 006 ytterligare röster blivit giltiga röster på andra partier än Liberalerna. Bland de partier som inte klarade spärren låg Feministiskt initiativ närmast. Partiet missade spärren med 133 916 röster. För att Feministiskt initiativ skulle klara spärren krävdes att partiet fått minst 139 496 ytterligare röster, eller att minst 3 347 895 giltiga röster på andra partier än feministiskt initiativ ogiltigförklarats.

Mandatfördelningen mellan partierna som klarade småpartispärren resulterade i att det sista mandatet gick till Moderaterna. Moderaterna fick det sista mandatet med 29 209 rösters marginal före Miljöpartiet. Det parti som behövde minst antal röster för att ta sista mandatet från moderaterna var Vänsterpartiet som behövde ytterligare 17 173 röster. För att ett annat parti än Moderaterna skulle ta det sista mandatet och därmed påverka mandatfördelningen krävdes att minst 29 209 röster för moderaterna blev ogiltigförklarade, eller att Vänsterpartiet fick minst 17 173 ytterligare röster. Detta gäller under förutsättning att andra partiers röster inte ändrats.

I valet till Europaparlamentet utgör Sverige en enda valkrets. För att en kandidat ska kunna utses till ledamot på grundval personröster behöver kandidaten få minst 5 procent av partiets röster i valkretsen. Centerpartiet är det parti där det skulle krävas minst förändring när det gäller personröster för att en annan kandidat skulle utses till ledamot. Bland de kandidater som inte utsågs till ledamöter låg Emma Wiesner närmast att utses på personligt röstetal. För att Emma Wiesner skulle klara spärren för personval och därmed utses till ledamot krävdes att ytterligare 1 700 av partiets röster var röster på Emma Wiesner, eller att Emma Wiesner och därmed partiet fick ytterligare 1 789 personröster.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandena

Enligt 15 kap. 13 § vallagen (2005:837) ska Valprövningsnämnden upphäva ett val i den omfattning som det behövs och besluta om omval i den berörda valkretsen

  1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för har förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning, eller
  2. om någon har hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

Om rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället, enligt paragrafens andra stycke, uppdra åt beslutsmyndigheten att vidta en sådan rättelse.

Rättelse enligt första och andra stycket ska ske bara om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

Bestämmelser om röstmottagning finns i 9 kap. vallagen. Enligt 9 kap. 6 § ska röstmottagarna kontrollera bl.a. att väljaren enligt röstlängden har rösträtt vid valet och inte redan har röstat. Enligt 9 § 2 valförordningen (2005:874) ska röstmottagarna i protokollet anteckna om de har vägrat att ta emot valkuvert eller ytterkuvert för budröst och anledningen till detta.

Enligt 9 kap. 7 § vallagen ska röstmottagarna, om det inte finns några hinder mot att ta emot ett valkuvert, i väljarens närvaro, lägga valkuvertet i valurnan för de val valsedlarna gäller och markera detta i röstlängden.

Felaktig avprickning i röstlängd

Det framgår av utredningen att AA och BB har förvägrats att rösta i Europaparlamentsvalet på grund av att de redan varit avprickade i röstlängden. Det är inte möjligt att mot bakgrund av utredningen klarlägga orsaken till det inträffade. Utredningen tyder dock på att det berott på att de tidigare felaktigt avprickats i röstlängden. Om så skett är det fråga om en avvikelse från föreskriven ordning.

Av Valmyndighetens redogörelse framgår att den avvikelse som kan ha skett beträffande avprickningen av AA och BB i röstlängden inte med fog kan antas ha inverkat på valutgången. AAs och BBs överklaganden ska därför avslås.

Nedläggande av valkuvert i valurna

Valprövningsnämnden finner att utredningen i ärendet inte ger stöd för att det förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning såvitt gäller mottagandet av valsedlar. CCs överklagande ska därför avslås.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandena.

Beslut: Avslag Beslutat: 10 juli 2019
Ämnesord
  • Europaparlamentet
  • Känslighetsanalys
  • Röstningsförfarandet