Förordnande om förnyad sammanräkning såvitt avser viss kandidats personröster i val till kommunfullmäktige i Borlänge - bifall. Även fråga om att väljare fått ett valkuvert som redan innehöll en valsedel - avslag

Valprövningsnämndens beslut 2018:851,405

Länsstyrelsen i Dalarnas län fastställde i ett beslut den 18 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Borlänge den 9 september 2018. Valresultatet tillkännagavs genom att det lades fram för granskning den 18 september 2018.

Redogörelse för överklagandena

Saknade personröster (851-2018)

AA har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak följande. Han är kandidat för Liberalerna för valet till kommunfullmäktige i Borlänge. Enligt valresultatet har han fått 89 personröster i valet. Sedan han fått möjlighet att hos länsstyrelsen gå igenom alla röster för Liberalerna i det valet har han hittat ytterligare två personröster för sig själv och en personröst för sin kandidatkollega CC som inte registrerats i valdatasystemet. Det saknas två personröster för att han ska uppnå 5-procentsspärren. Han vill att länsstyrelsen ska göra en ny sammanräkning.

Länsstyrelsens i Dalarnas län yttrande

Länsstyrelsen i Dalarnas län har yttrat sig och anfört i huvudsak följande.

Länsstyrelsen kan efter egen kontrollräkning konstatera att det som anges i överklagandet är riktigt. Det totala antalet röster på Liberalerna har dock hela tiden varit detsamma och är därför korrekt registrerat i valdatasystemet.

Personal från länsstyrelsen närvarade när AA gick igenom rösterna. Det troliga är därför att tre personkryss missats under den ursprungliga rösträkningen på länsstyrelsen. Felet påverkar inte antalet röster för Liberalerna som parti till valet till kommunfullmäktige i Borlänge kommun. Däremot kan det med fog antas att de felande enskilda personrösterna kan påverka vilken kandidat som får ta plats i kommunfullmäktige i Borlänge kommun för Liberalerna. Detta då AA med det hittills registrerade antalet röster är mycket nära att nå upp till det antal röster som behövs för att han ska få en plats i kommunfullmäktige.

Mot den bakgrunden önskar länsstyrelsen att få räkna om rösterna för Liberalerna i valet till kommunfullmäktige i Borlänge kommun med stöd av 15 kap. 13 § vallagen.

Länsstyrelsen överlämnar åt Valprövningsnämnden att avgöra ärendet.

Valmyndighetens yttrande

Valmyndigheten har yttrat sig över överklagandet och anfört i huvudsak följande.

Valmyndighetens känslighetsanalys, nedan, ger för handen att de två personrösterna med fog kan antas påverka valutgången och att skäl för förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd föreligger.

Känslighetsanalys

I valet till kommunfullmäktige i Borlänge kommun är kommunen ej valkretsindelad. Liberalerna fick 1 818 röster vilket resulterade i 3 mandat. En (1) kandidat klarade spärren för inval på personligt röstetal och fick utses till ledamot för Liberalerna i kommunfullmäktige. De två övriga invalda ledamöterna utsågs på grund av placering i listan. Klaganden kandiderade för Liberalerna och hade plats 26 i listan. I valet fick klaganden 89 personröster, vilket motsvarade 4,90 procent av Liberalernas röster i valkretsen. För att klara spärren för inval på personligt röstetal, vilket är 5 procent, behövde klaganden ytterligare 2 personröster. I det fall resultatet av en förnyad sammanräkning innebär att klaganden får ytterligare två (2) personröster kommer han att utses till ledamot i kommunfullmäktige för Liberalerna. Detta kommer i sin tur medföra att endast en ledamot för Liberalerna, L I, kommer att utses till ledamot på grund av placering i listan samt att B A inte utses till ledamot.

AA har yttrat sig och vidhållit sitt överklagande.

Igenklistrat valkuvert (405-2018)

BB har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak följande. När hon skulle förtidsrösta på Kupolen i Borlänge den 6 september fick hon tre valkuvert av en valförrättare. När hon skulle stoppa ner sin valsedel upptäckte hon att ett av kuverten var igenklistrat och innehöll en vit valsedel. Hon påtalade det för valförrättaren och han tog tillbaka kuvertet och gav henne ett nytt. Detta måste vara fråga om valfusk. Det kan vara gjort av de som tillverkat kuverten, någon på Valmyndigheten eller av valförrättaren som gav henne kuverten.

Valnämndens i Borlänge kommun yttrande

Valnämnden i Borlänge kommun har yttrat sig och anfört i huvudsak följande.

Förtidsröstningslokalen på Kupolen var den mest besökta lokalen i Borlänge kommun. Under den period där den klagande besökt lokalen var det ca 750 röstande per dag, detta innebar ett oerhört tryck i lokalen från öppning till stängning. Utefter detta höga tryck hade valnämnden beslutat om en rad åtgärder för att säkerställa att valet genomfördes på ett säkert och ordnat sätt.

Grundbemanningen i lokalen under den sista veckan av förtidsröstningsperioden bestod av fyra valarbetare, tre röstmottagare samt en valvärd. Utöver grundbemanningen fanns även extra stöd att tillgå under de tider då trycket var som störst. Detta innebar att valkansliet under vissa tider var ute i lokalerna och fungerade som valarbetare.

Valnämnden i Borlänge kommun säkerställde att samtliga valarbetare fick en grundlig utbildning i vad det innebär att arbeta med valet. Detta för att säkerställa att kompetensen ute i förtidsröstningslokalerna var god. Valnämndens uppfattning är även att de valarbetare som bemannade förtidsröstningslokalen i Kupolen var de mest rutinerade valarbetarna. Representanter från valkansliet var även dagligen under förtidsröstningsperioden ute och besökte förtidsröstningslokalerna och den bild som valkansliet fick var att ordningen var god och att valet genomfördes på ett säkert och korrekt sätt.

Sammantaget finner valnämnden i Borlänge kommun det osannolikt att det ska ha gått till på det sätt som den klagande beskriver och om det har gått till på detta sätt så får man förutsätta att det är ett rent misstag från valarbetarens sida, det finns i vart fall ingenting i dagsläget som tyder på någonting annat.

Länsstyrelsens i Dalarnas län yttrande

Länsstyrelsen i Dalarnas län har yttrat sig och anfört i huvudsak följande.

Länsstyrelsen har under pågående förtidsröstning inte fått indikationer på att det skulle förekomma några oegentligheter vid röstningslokalen i Kupolen. Mot bakgrund av det höga tryck som valnämnden beskriver kan länsstyrelsen se ett antal orsaker till att den beskrivna händelsen kunnat inträffa. Detta utan att det för den sakens skull behöver röra sig om valfusk. Ett rent misstag, så som Borlänge kommun beskriver det, är en möjlig orsak; att någon glömt ett igenklistrat kuvert är ett annat. Det finns enligt länsstyrelsen ingenting som tyder på att någon medvetet försökt påverka valets utgång på ett otillbörligt sätt. Länsstyrelsens bedömning är att röstmottagningen i röstningslokalen i Kupolen i Borlänge kommun har genomförts på ett säkert och korrekt sätt.

Valmyndighetens yttrande

Valmyndigheten har yttrat sig över överklagandet och anfört i huvudsak följande.

Vad avser valkuverten tillverkas dessa av företaget Bong Sverige AB. Företaget tillverkar i detta sammanhang endast valkuvert och företaget har vid tillverkningen inte tillgång till valsedlar för aktuellt val. Valkuverten levereras i kartonger om 1000 valkuvert till Valmyndighetens distributör. Distributören levererar kartongerna till kommunerna enligt kommunens beställning. Kartongerna öppnas inte hos distributören. Det är således oöppnade kartonger som levereras till kommunerna. Valmyndigheten har utrett frågan så långt möjligt och har inte funnit skäl att anta att avvikelser skett i tillverknings- och distributionskedjan.

Vad som framkommit i ärendet utgör enligt Valmyndighetens bedömning inte skäl att anse att avvikelse från föreskriven ordning förekommit eller att någon otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

Känslighetsanalys

Följande antaganden har gjorts för att kunna genomföra denna känslighetsanalys:

 • en väljare har avgett en röst i valet till kommunfullmäktige
 • valsedelns partitillhörighet är okänd
 • valsedeln är giltig i aktuellt val

  Frågan blir således om en (1) valsedel kunnat påverka valet till kommunfullmäktige i Borlänge kommun.

  Borlänge kommun är ej valkretsindelad, vilket betyder att småpartispärren är 2 procent. Bland de partier som inte klarade spärren låg Medborgarnas Politiska Parti i Sverige närmast. Partiet fick 381 röster, vilket motsvarade 1,1 procent av de giltiga rösterna. Medborgarnas Politiska Parti i Sverige behöver få ytterligare 290 röster för att få delta i mandatfördelningen. Vad gäller mandatfördelningen för de partier som klarade spärren gick sista mandatet till Vänsterpartiet. För att ta det sista mandatet från Vänsterpartiet behövde Liberalerna 26 röster till. Sannolikheten, i det enskilda ärendet, att en röst skulle påverka valresultatet i valet till kommunfullmäktige i Borlänge kommun är 0.

BB har yttrat sig och vidhållit sitt överklagande.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandena

Enligt 15 kap. 13 § första stycket vallagen (2005:837) ska Valprövningsnämnden upphäva ett val i den omfattning som det behövs och förordna om omval i den berörda valkretsen

 1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för har förekommit avvikelse från föreskriven ordning, eller
 2. om någon hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

Om rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället enligt paragrafens andra stycke uppdra åt beslutsmyndigheten att vidta en sådan rättelse.

Rättelse enligt första eller andra stycket ska bara ske om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

Saknade personröster (851-2018)

Vid den slutliga rösträkningen ska länsstyrelsen enligt 13 kap. 5 § vallagen föra protokoll. Vad som ska anges i protokollet framgår av 13 § valförordningen (2005:874). Bland de uppgifter som ska anges är bl. a. antalet godkända personröster och fördelningen av dessa.

Den brist som konstaterats när det gäller redovisningen i protokollet av vissa valsedlar med kandidatnamn är avvikelser från föreskriven ordning.

Valmyndighetens beräkningar visar att AA behövde ytterligare två personröster för att klara spärren för inval på personligt röstetal till kommunfullmäktige i Borlänge samt att han, för det fall en förnyad sammanräkning innebär att han får ytterligare två personröster, kommer att utses till ledamot i kommunfullmäktige för Liberalerna. Detta kommer i sin tur medföra att endast en kandidat för Liberalerna kommer att utses till ledamot på grund av placering i listan samt att en kandidat, som utsetts till ledamot, inte kommer att utses. AA överklagande ska alltså bifallas.

Igenklistrat valkuvert (405-2018)

I 7 kap. 2 § vallagen anges att väljarna ska för varje slag av val de vill delta i

    1. ta en valsedel,

    2. lägga in valsedeln i ett valkuvert utan att vika den, och

    3. försluta valkuvertet.

BB har anfört att ett av de valkuvert som valförrättaren lämnade till henne redan varit igenklistrat med en vit valsedel i. Utredningen visar inte annat än att detta skett av misstag. Det finns alltså inte stöd för att någon skulle ha verkat otillbörligt vid valet. Av Valmyndighetens beräkningar framgår att sannolikheten för att en röst skulle påverka valresultatet i valet till kommunfullmäktige i Borlänge kommun är 0. BB överklagande ska avslås.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden bifaller AA överklagande och upphäver Länsstyrelsens i Dalarnas län beslut att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige i Borlänge kommun i fråga om Liberalerna. Nämnden förordnar att länsstyrelsen ska göra en ny sammanräkning såvitt avser AA personröster och därefter på nytt utse ledamöter och ersättare för Liberalerna i kommunen.

BB överklagande avslås.

Beslut: Bifall Beslutat: 16 januari 2019
Ämnesord
 • Ny sammanräkning
 • Särskilda personröster
 • Valkuvert