Fråga om massproducerade markeringar av personröster som gjorts för hand skall likställas med maskinellt ikryssade valsedlar

Valprövningsnämndens beslut 1998:35

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde den 8 oktober 1998 utgången av valet till Stockholms läns landsting och den 2 oktober 1998 utgången av valet till kommunfullmäktige i Stockholms kommun.

Miljöpartiet de Grönas stadsdelsförvaltning i Norrmalm-Vasastan, nedan kallat Miljöpartiet, överklagade valen och anförde i huvudsak följande.

I landstings- och kommunalvalen i valkrets 3 i Stockholm hade en miljöpartikandidat, AA, agerat på ett sätt som gjorde att hans röster i valen borde underkännas. AA hade distribuerat valmaterial med valsedlar som i förväg ikryssats för hans eget namn till boende i postnummerområde 113 i Vasastan. Omfattningen bekräftades av att AA i ett brev till styrelsen för Miljöpartiet i Stockholms stad och Miljöpartiet i Stadshuset hade uppgivit att det handlade om utdelning till samtliga boende på postnummer som började med 113 i Stockholm. Postnummerområde 113 har ca 26 000 hushåll. Med 2 landstingsvalsedlar och 2 kommunvalsedlar i varje kuvert handlar det om ikryssning i förväg av drygt 100 000 valsedlar. Det var alltså fråga om ett storskaligt, systematiskt utnyttjande av möjligheten att styra väljares röstande med hjälp av i förväg ikryssade valsedlar. Det framgick inte om kryssen var tryckta eller gjorda för hand. Med tanke på det stora antalet ikryssade valsedlar och systematiken i agerandet torde valet av förkryssningsmetoden inte spela någon roll. Effekten var densamma oavsett om genomförandet skett genom tryckning eller manuellt av betald arbetskraft. Detta agerande gjorde att de aktuella valsedlarna borde tillfalla Miljöpartiet och inte AA.

Till överklagandet var fogade dels AAs nämnda brev, dels bl.a. exempel på valsedlar som förkryssats i förväg för AA. I brevet skrev AA bl.a. följande.

Personval är som bekant ett nytt inslag i årets val och flera miljöpartister har också företagit olika personvalskampanjer och aktiviteter.

Jag hade inte själv tänk att göra något. Men en klient som äger ett tryckeri och distribuerar reklam berättade att han trycker mängder av valmaterial, ordnar ikryssning och utdelningar, m.m. inför årets val. Han gav mig ett vänskapspris och då flera andra redan driver olika personvalskampanjer m.m. tyckte jag att det saknades anledning att inte göra ett litet inhopp med detta.

Länsstyrelsen avstyrkte bifall till överklagandet och anförde i huvudsak följande.

Av till överklagandet fogade handlingar framgår att AA har låtit i förväg markera sitt namn på cirka 100 000 valsedlar som i försändelser delats ut som reklam till samtliga boende inom postnummerområde 113, vilket utgör en del av valkrets 3.

Enligt 9 kap. 2 § första stycket vallagen (1997:157) skall väljarna om de vill avge en särskild personröst göra en markering för den kandidat som de helst vill se vald. 18 kap. 11 § andra stycket 3 punkten stadgar att ett namn på en valsedel skall anses obefintligt om markering för den särskilda personrösten kan antas ha gjorts maskinellt. I förarbetena till vallagen (prop. 1996/97:70, sid. 222) kommenteras det sistnämnda lagrummet med att syftet med regeln är att motverka organiserade valkupper. I första hand har avsetts valsedlar som har lagts i en maskin som producerat markeringen. Andra typer av massproducerade markeringar som sker för hand faller enligt propositionen inte in under stadgandet.

För val till landstings- samt kommunfullmäktige gäller enligt 18 kap. 41 § andra stycket respektive 44 § andra stycket att personligt röstetal skall fastställas för en kandidat endast om de särskilda personrösterna uppgår till minst 5 procent av partiets röstetal i valkretsen, dock lägst 100 respektive 50 röster. För de kandidater som inte har nått över denna spärr skall mandatfördelningen ske i enlighet med kandidaternas ordning på valsedeln.

Av länsstyrelsens utredning i ärendet framgår att AAs personliga röstetal i de valdistrikt som sammanfaller med postnummerområde 113 uppgår till två röster i landstingsvalet och fyra röster i kommunvalet. För valkretsen i sin helhet erhöll AA tio personröster. Spärren för att det personliga röstetalet skulle beaktas vid mandatfördelningen var i valkrets 3 för Miljöpartiet de Gröna 227 röster.

Även om länsstyrelsen finner "förkryssningen" av AAs namn på Miljöpartiet de Grönas valsedlar anmärkningsvärd kan förfarandet inte anses strida mot vallagens bestämmelser. Eftersom AAs röstetal i valkretsen inte har nått över fem-procentspärren har dessa röster tillfallit partiet för mandatfördelning i enlighet med valsedelns kandidatordning. Mandatfördelningen har således inte påverkats. Klagandens yrkande om att AAs personröster skall tillfalla partiet har därför redan tillgodosetts.

Riksskatteverket (RSV), avstyrkte bifall till överklagandet och anförde att länsstyrelsen vid mandatfördelningen både mellan partierna och inom varje parti tillämpat vallagen på föreskrivet sätt. RSV instämde i den bedömning som länsstyrelsen framfört i sitt yttrande.

Valprövningsnämnden yttrade: Som länsstyrelsen anfört i sitt yttrande är det endast om markering för den särskilda personrösten har gjorts maskinellt som namnet på valsedeln skall anses obefintligt och rösten tillfalla partiet. Massproducerade markeringar som gjorts för hand faller alltså inte in under stadgandet i 18 kap. 11 § andra stycket 3 vallagen. Av formuleringar i AAs brev till Miljöpartiets styrelse och Miljöpartiet i Stockholms stad skulle man emellertid kunna dra slutsatsen att markeringarna framställts på ett tryckeri och således maskinellt. Vid övervägande om ytterligare utredning i ärendet borde införskaffas har Valprövningsnämnden stannat för att inte föranstalta om sådan av det skälet att AAs personröster tillfallit partiet och således inte påverkat mandatfördelningen och därmed inte utgången av valen.

Valprövningsnämnden avslår överklagandet.

Jfr VPN 1998:34

Beslut: Avslag Beslutat: 9 december 1998
Ämnesord
  • Röstningsförfarandet
  • Valsedlar