Fråga om röstning på ett vårdhem som ej skett bakom valskärm inneburit avvikelse från föreskriven ordning

Valprövningsnämndens beslut 1998:31

​Enligt Länsstyrelsens i Västra Götalands län protokoll fört vid den slutliga röstsammanräkningen efter kommunfullmäktigvalet i Svenljunga avslutades valet den 25 september 1998. Enligt länsstyrelsens protokoll fört vid den slutliga röstsammanräkningen efter landstingsfullmäktigvalet i Västra Götalands län avslutades detta val den 30 september 1998.

AA och BB överklagade i skrivelse inkommen till länsstyrelsen, överlämnad och inkommen till Valprövningsnämnden den 19 oktober 1998, "förfaringssättet vid valet vid Östrabo vårdhem". I skrivelsen anförde de följande.

Det har kommit till vår kännedom att valet vid Östrabo vårdhem den 13 september 1998 ej följt föreskrivna bestämmelser (lagar).

Tjänstgörande valförrättare har lämnat vallokalen och låtit en enskild vårdtagare rösta i sitt rum. Bakgrunden till detta är följande. Vårdtagaren som har drabbats av stroke och därmed helt tappat talförmågan drabbades även av ett epilepiskt anfall kvällen före valdagen. Han var i mycket dålig kondition valdagens morgon och fick först senare tillfälle att äta frukost. Ett vårdbiträde fick i uppdrag att lägga mannen efter det han hade ätit. Då vårdbiträdet kom in i dennes rum för att lägga honom hade han fått besök. Besökaren var där för att se till att han röstade.

Vårdbiträdet upplyste besökaren om hur tillståndet var och att han skulle läggas. Trots detta försökte besökaren ta med sig honom ut i vallokalen endast iklädd pyjamas. Vårdbiträdet stoppade detta. Tydligen skulle en partiröst räddas till varje pris så besökaren gick ut till valförrättaren och fick denna att lämna vallokalen för att hämta valkuverten i rummet. Besökaren torde ha insett att så här får det inte gå till och avstått från denna handling, särskilt som besökaren har en hög politisk befattning inom kommunen och borde känna till vad som är lämpligt.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län framförde i yttrande följande.

Av skrivelsen med överklagandet framgår att röstmottagaren vid Östrabo vårdhem i Svenljunga tillåtit att en väljare i sjuksalen fått avlämna valkuvertet med rösterna till röstmottagaren i stället för att avlämna dessa bakom skärm vid mottagningsstället. Det inträffade torde vara ett avsteg från föreskriven ordning i 12 kap. vallagen (1997:157). Länsstyrelsen bedömer dock att händelsen inte har påverkat utgången av varken riksdagsvalet, landstings- eller kommunfullmäktigvalen.

Riksskatteverket (RSV) yttrade att RSV inte anser det vara styrkt att förfarandet vid röstningen på Östrabo sjukhem är en sådan avvikelse från föreskriven ordning, som avses i 19 kap. 18 § vallagen. Det aktuella händelseförloppet kan inte utan vidare utredning betraktas som en sådan avvikelse. Det kan inte heller enligt RSV hållas för uteslutet att vissa svårigheter finns att bringa klarhet i vad som verkligen skett. Om händelsen ändå skulle betraktas som en avvikelse enligt 19 kap. 18 § vallagen har RSV dock samma uppfattning som Länsstyrelsen i Västra Götalands län att denna röst inte har inverkat på utgången av valet varken till riksdagen, till landstings- eller kommunfullmäktige.

Valprövningsnämnden yttrade: Enligt 19 kap. 18 § vallagen skall Valprövningsnämnden vid prövningen av ett överklagande upphäva ett val i den omfattning som det behövs och förordna om omval i den berörda valkretsen om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för förekommit avvikelse från föreskriven ordning, någon hindrat röstningen, förvanskat avgivna röster, eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt. Ett omval skall dock förordnas bara om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången. Kan rättelse åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, skall nämnden i stället uppdra åt beslutsmyndigheten att vidta en sådan rättelse.

I 12 kap. vallagen finns bestämmelser om röstning vid särskilt röstmottagningsställe. Enligt 1 § får Riksskatteverket bestämma att särskild röstmottagning skall anordnas vid sjukhus, ålderdomshem, kriminalvårdsanstalter eller liknande vårdinrättningar eller vårdanstalter.

Väljarna skall enligt 8 § visa sitt röstkort för röstmottagaren, som skall ge dem ett valkuvert för varje slag av val de vill delta i och hänvisa dem till en ledig valskärm. Där skall de avge sin röst och lägga en valsedel för varje val i ett valkuvert utan att vika valsedeln. När väljaren gjort i ordning sina valkuvert skall de lämna kuverten och sitt röstkort till röstmottagaren.

Det i överklagandet beskrivna tillvägagångssättet står inte i överensstämmelse med nu angivna bestämmelser om röstmottagning och utgör därmed enligt Valprövningsnämndens mening en avvikelse från föreskriven ordning. Valprövningsnämnden finner emellertid inte att denna avvikelse utgör en sådan omständighet som med fog kan antas ha inverkat på valutgången. Valprövningsnämnden avslår därför överklagandet.

Beslut: Avslag Beslutat: 9 december 1998
Ämnesord
  • Röstningsförfarandet