Fråga om sortering av valsedlar på partibeteckning

Valprövningsnämndens beslut 1998:37

Kommunfullmäktigvalet i Ludvika kommun avslutades den 7 oktober 1998. Valet överklagades av AA och BB på den grunden att valsedlar med partibeteckningarna Folkpartiet respektive Kristdemokraterna inte lagts samman med valsedlar med partibeteckningen Mittalliansen.

Länsstyrelsen avstyrkte bifall till överklagandet och anförde i huvudsak följande.

Som framgår av bilagor till sammanräkningsprotokollet har röster avgetts genom valsedlar som upptagit partibeteckningar för bl.a. Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och Mittalliansen. Länsstyrelsen har vid sammanräkningen upptagit dessa valsedlar som röster på de på valsedlarna angivna partibeteckningarna. Klagandena menar att röster avgivna för partibeteckningarna Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna skall räknas partibeteckningen Mittalliansen tillgodo eftersom de partier som de förstnämnda partibeteckningarna avser samverkat i kommunfullmäktigvalet under sistnämnda partibeteckning. På valsedlarna för Mittalliansen finns också, som upplysning till väljarna, texten "Folkpartiet och Kristdemokraterna" under partibeteckningen. Efter varje kandidat finns dessutom partitillhörigheten angiven. Kopia av valsedel bifogas.

Partibeteckningarna Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna skiljer sig språkligt tydligt från varandra och från partibeteckningen Mittalliansen. De förstnämnda partibeteckningarna är registrerade för riksdagsval och bakom dem står skilda partiorganisationer. Flertalet av de valsedlar som avgivits för partibeteckningarna är tryckta.

Enligt regeringsformen (3 kap. 7 §) avses med parti varje sammanslutning eller grupp av väljare som uppträder i val under särskild beteckning. Av detta torde slutsatsen kunna dras att partiorganisationer inte genom samarbete sinsemellan skall kunna styra röster som avgetts på ens den egna partibeteckningen att tillgodoräknas någon annan. I valet till kommunfullmäktige i Ludvika kommun har väljare uppträtt under såväl partibeteckningen Mittalliansen som partibeteckningarna Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna. Att det på Mittalliansens valsedel fanns upplysning om vilka partier som samverkade under partibeteckningen leder, enligt Länsstyrelsen, inte till någon annan bedömning.

Riksskatteverket (RSV) avstyrkte bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande.

Enligt 18 kap. 30 § vallagen fördelas mandaten i kommunfullmäktige proportionellt mellan partierna på grundval av valresultatet. Länsstyrelsen i Dalarnas län har i sitt yttrande klarlagt regeringsformens definition av partibegreppet.

RSV delar länsstyrelsens uppfattning att lagstiftaren inte kan ha menat att ett parti med en partibeteckning genom samverkan eller särskilda upplysningar på sina valsedlar ska kunna tillgodoräkna sig också valsedlar med andra partibeteckningar.

Valprövningsnämnden yttrade: Med parti avses enligt 3 kap. 7 § regeringsformen varje sammanslutning eller grupp av väljare som uppträder under särskild beteckning. Vid kommunfullmäktigvalet i Ludvika kommun förekom valsedlar med bl.a. beteckningarna Folkpartiet, Kristdemokraterna och Mittalliansen. Länsstyrelsen betraktade valsedlarna med dessa partibeteckningar som avgivna för separata partier i enlighet med beteckningen på varje valsedel. Även om partier samverkat i valet under en gemensam partibeteckning finns ingen möjlighet i detta fall för länsstyrelsen att lägga samman valsedlar med olika partibeteckningar. Länsstyrelsen har således förfarit riktigt vid sammanräkningen.

Valprövningsnämnden avslår överklagandet.

Jfr VPN 1994:49

Beslut: Avslag Beslutat: 16 december 1998
Ämnesord
  • Röstsammanräkning