Fråga om utläggning av valsedlar i anslutning till vallokal

Valprövningsnämndens beslut 1985:35

​Länsstyrelsen i Södermanlands län fastställde den 2 oktober 1985 utgången av kommunfullmäktigvalet i Eskilstuna kommun.

Över beslutet anförde Kristen Demokratisk Samling (KDS), kommunorganisationen för Eskilstuna kommun, besvär under anförande av att valförrättarna i ett flertal valdistrikt inom kommunen, bl.a. genom att flytta utlagda valsedlar, agerat på ett sätt som måste anses innebära sådan avvikelse från föreskriven ordning som avses i 15 kap. 7 § vallagen.

Sålunda hade valförrättarna i flera distrikt flyttat de av KDS utplacerade valsedlarna med beteckningen "Centern" bort från den plats för partiernas valsedlar som markerats med en skylt med KDS beteckning och placerat valsedlarna i närheten av Centern-skylten. Vidare hade i åtminstone en vallokal C/KDS-valsedlarna helt avlägsnats. Ibland hade valförrättarna lagt partimarkerade valsedlar tillsammans med de av partierna själva utlagda valsedlarna. I somliga fall hade valförrättarna lagt partimarkerade KDS-valsedlar på den tomma platsen när C/KDS-sedlarna flyttats från KDS-skylten.

För val av kommunfullmäktige är Eskilstuna kommun indelad i fyra valkretsar. Av protokollet över röstsammanräkningen framgår, att för Centern fanns i valet valsedlar med partikod 004 och listtypbeteckning 00380, 04371 och 30000. Det framgår vidare av en särskild utredning från länsstyrelsen, att listtypbeteckningen 00380 innehåller kandidatnamn med förkortningen "KDS" inom parentes efter varje namn samt att listtypbeteckningen 30000 står för partimarkerade valsedlar. Av protokollet över röstsammanräkningen framgår vidare, att det förekommit partimarkerade valsedlar för Kristen Demokratisk Samling med partikod 068 och listtypbeteckning 30000. I samtliga valkretsar har samtliga fyra sedeltyper erhållit röster.

Dessa fördelar sig enligt följande.

ListaValkrets 1Valkrets 2 Valkrets 3 Valkrets 4
004-00380 286 313 235 388
004-04371 1159 828 474 784
004-30000 166 154 130 157
068-30000 15 19 22 12

Valprövningsnämnden yttrade:

I anslutning till eller i vallokalen skall enligt 9 kap 6 § vallagen anordnas lämplig plats där de partier som deltager i valen kan lägga ut sina valsedlar. Valförrättaren skall tillse att väljarna där har tillgång till blanketter för valsedlar och partimarkerade valsedlar för parti som vid det senaste riksdagsvalet fått mer än en procent av rösterna i hela landet. Valförrättaren har enligt 8 kap 11 § vallagen ett allmänt ansvar för ordningen i och intill röstningslokalen.

I Eskilstuna kommun hade valnämnden ordnat med särskilda ställ och skyltar för valsedlar, också för partiernas egen utläggning av valsedlar. Något hinder för en sådan ordning kan inte anses möta på grund av bestämmelsen i 9 kap. 6 § vallagen.

Av utredningen framgår bl.a. följande. I vissa fall har namnvalsedlar med partibeteckningen Centern och KDS-kandidater (C/KDS valsedlar) lagts ut på platser som reserverats för sådana partimarkerade valsedlar med partibeteckningen Kristen Demokratisk Samling (KDS) som tillhandahållits genom myndighetens försorg. I andra fall har C/KDS valsedlar placerats vid namnskylt med partibeteckningen Kristen Demokratisk Samling.

Det ingår i valförrättarnas uppgifter att tillse att de föreskrivna partimarkerade valsedlarna finns på plats och inte döljs av andra valsedlar. Det får också anses förenligt med valförrättarnas ansvar för att god ordning råder att de på den plats som anvisats för partierna ser till att valsedlarna ligger vid de skyltar som utmärker respektive partibeteckning. Åtgärder i detta syfte från valförrättarnas sida kan följaktligen inte anses innebära någon avvikelse från föreskriven ordning.

I ett fall - nämligen i valdistrikt 19 - föreligger några oklarheter om vad som exakt förekommit. Det har sagts bl.a. att valförrättare tagit bort C/KDS valsedlar från platsen för partimarkerade valsedlar och lämnat sedlarna till en representant som visserligen hörde till Centern men som närmast representerade den andra listan. Vad som är ett korrekt och lämpligt agerande från valförrättarnas sida i en sådan situation beror delvis av omständigheterna. Det är inte fullt klarlagt t.ex. i vad mån nämnda C/KDS valsedlar ändå fanns att tillgå på den plats som anvisats för partierna. Oavsett om det i det valdistriktet förekommit något som skulle kunna betecknas som en avvikelse från föreskriven ordning kan det dock, med hänsyn till marginalerna i den berörda tredje valkretsen, inte finnas fog för antagande att ett eventuellt fel har haft inverkan på valutgången. Med detta konstaterande lämnar valprövningsnämnden den frågan.

Vad som i övrigt förevarit i ärendet ger inte vid handen att det förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning i den verksamhet som valförrättarna svarat för.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden lämnar besvären utan bifall.

Beslut: Avslag Beslutat: 11 december 1985
Ämnesord
  • Röstningsförfarandet
  • Valsedlar