Fråga om vallokals öppethållande

Valprövningsnämndens beslut 1985:37

Länsstyrelsen i Värmlands län fastställde den 30 september 1985 utgången av kommunfullmäktigvalet i Karlstads kommun.

Över beslutet anförde AA och BB besvär. De hade förvägrats rösta i valet p.g.a. att de skulle ha kommit för sent till vallokalen, trots att de kommit in i vallokalen kl. 20.00 enligt klocka i lokalen. Klagandena hävdade att de anlänt inom föreskriven tid och därför bort få avlämna sina röster. Anledningen till att de kommit sent var att vallokalen var dåligt utmärkt med skyltar, varför de fick leta sig fram.

Valnämnden, som hänvisat till en skrivelse från valdistriktet, anförde följande.

Enligt valnämndens instruktioner skulle vallokalen hållas öppen för röstning mellan klockan 8.00 och 20.00.

Klockan 20.00 gick valdistriktets ordförande från röstningslokalen genom en angränsande lokal, vilken använts för uppläggning av valsedlar, till ytterdörren. Han öppnade denna och såg efter att inga väljare stod utanför. Då inte heller någon väljare upphöll sig i den angränsande lokalen eller i röstningslokalen förklarade han röstningen avslutad. Åtgärder för röstsammanräkningen inleddes.

Klockan 20.02 inträdde två väljare, AA och BB vilka önskade avge sina röster. Ordföranden upplyste om att röstningen förklarats avslutad och att rösterna inte kunde tas emot. Ordföranden kontrollerade sin klocka med valförrättaren CC vilken liksom ordföranden hade ställt sin klocka efter radion under valdagen. Väljarna invände att vallokalens klocka visade 20.00. Ordföranden och de övriga deputerade hade dock konstaterat redan när röstningen startade och vid ett flertal tillfällen under dagen att vallokalens klocka visade fel tid. Den gick drygt 2 minuter för sakta.

Vad gäller vallokalens utmärkning så hade tre skyltar uppsatts utanför vallokalen. En på ytterdörren och två skärmar utanför vallokalen. Ingen annan väljare framförde att det var svårt att hitta till vallokalen.

Länsstyrelsen anförde att ett eventuellt bifall till besvären inte torde ha någon inverkan på valutgången.

Riksskatteverket anförde följande.

Enligt 9 kap. 1 § vallagen skall röstning äga rum mellan klockan 8 och 20. Innan röstningen förklaras avslutad skall de som är närvarande ges tillfälle att rösta (9 kap. 5 §).

Den vallokal som använts för Domkyrkoförsamlingens fjärde valdistrikt har varit Orrholmsskolans matsal. Då matsalens väggklocka uppenbarligen varit väl synlig för såväl väljare som valförrättare och valförrättarna tidigt kunnat konstatera att klockan gick endast två minuter efter normaltid gör RSV den bedömningen att valförrättarna när röstningen skulle förklaras avslutad borde ha använt sig av den tid som vallokalens klocka visade. I så fall hade troligen AA och BB hunnit in vallokalen och borde därmed ha getts möjlighet att rösta innan röstningen förklarats avslutad.

RSV gör således den bedömningen att valförrättarna visserligen kan kritiseras för sitt beslut men inte klandras. Valförrättarna har följaktligen inte gjort sådan avvikelse från föreskriven ordning som avses i 15 kap. 7 § vallagen.

RSV avstyrker bifall till besvären.

Valprövningsnämnden yttrade:

 Det framgår av 9 kap. 1 § vallagen (1972:620) att vallokal skall hållas öppen för röstning mellan kl. 8 och 20. Enligt 8 kap. 10 § andra stycket samma lag skall den ges tillfälle att rösta som när tiden för röstningen går ut befinner sig i röstningslokalen eller på anvisad plats intill denna men ej hunnit rösta. Av 9 kap. 5 § framgår vidare, att röstningen skall förklaras avslutad när vallokalen stängts för röstning och de som är närvarande fått tillfälle att lämna sina valsedlar. Det kan inte anses visat att vallokalen inte hållits öppen fram till kl. 20. Vid sådant förhållande kan ej anses att någon avvikelse skett från föreskriven ordning.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden lämnar besvären utan bifall.

Beslut: Avslag Beslutat: 11 december 1985
Ämnesord
  • Röstningsförfarandet