Kontroll av buds behörighet. Besvär över kommunfullmäktigval och landstingsval har lämnats utan bifall, eftersom åberopade fel inte har kunnat inverka på valutgångarna

Valprövningsnämndens beslut 1985:39

Länsstyrelsen i Värmlands län fastställde den 23 september 1985 utgången av landstingsvalet i Värmlands läns landstingskommun. Den 30 september 1985 fastställde länsstyrelsen utgången av kommunfullmäktigvalet i Sunne kommun.

Över besluten anförde AA besvär. Till stöd för sin talan anförde AA i huvudsak följande. Han hade uppträtt som bud för BB, född 1898, vid poströstning den 8 september 1985. Vid förfrågan hos valnämnden i Sunne kommun hade han senare erfarit att de valkuvert med inneliggande valsedlar för BB som han lämnat hade blivit underkända, eftersom han ansetts sakna behörighet som bud. AA ansåg att det ålegat röstmottagande postfunktionärer att upplysa honom om vad som gällde beträffande buds behörighet. Med stöd av 11 kap. 9 § vallagen hemställde han att de röster som avlämnats av BB måtte godkännas.

AA hade tidigare, med samma motivering, besvärat sig över riksskatteverkets beslut att fastställa utgången av riksdagsvalet, se ref. 1985:27.

Valprövningsnämnden yttrade:

Oavsett om vad som förekommit kan läggas någon röstmottagande postfunktionär till last som fel eller försummelse har ifrågavarande röster inte kunnat inverka på utgången av landstingsvalet eller kommunfullmäktigvalet.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden lämnar därför besvären utan bifall.

Jfr VPN 1977:4 och 1982:25.

Beslut: Avslag Beslutat: 11 december 1985
Ämnesord
  • Budröst