Mandatfördelning i kyrkofullmäktigval

Valprövningsnämndens beslut 1992:11

​Kiruna kyrkliga samfällighet består av tre församlingar, Jukkasjärvi, Vittangi och Karesuando, som var och en utgör en valkrets. I samfällighetens fullmäktige skall finnas 30 mandat.

Länsstyrelsen i Norrbottens län fastställde den 15 november 1991 utgången av valet till kyrkofullmäktige i Kiruna kyrkliga samfällighet.

AA överklagade valet och krävde att mandatfördelningen skulle göras om. AA hävdade att Karesuando församling, som ingår i samfälligheten, tilldelats för få mandat och att partiet Kyrkans Väl inte fått den utdelning i mandat som partiets röstetal i Karesuando församling borde ha givit.

Länsstyrelsen inkom med yttrande och anförde följande.

Med hänvisning till bestämmelserna i 4a § lagen om kyrkofullmäktigval (1972:704) har länsstyrelsen den 26 april 1991 fastställt antalet fullmäktige i resp. församling som ingår i Kiruna kyrkliga samfällighet. Beräkningarna har gjorts på grundval av antalet röstberättigade enligt 1990 års röstlängd. Beslutet innebar att Jukkasjärvi församling skulle utse 24 ledamöter, Vittangi församling 4 och Karesuando församling 2 ledamöter.

Vid den slutliga sammanräkningen av kyrkofullmäktigvalet har vid fördelning av mandaten inom resp. församling enligt 43 § andra stycket ovan nämnda lag tillämpats bestämmelserna i 14 kap. 25d § vallagen (1972:620) som reglerar hur mandatfördelningen skall gå till. Då röstetalen för de två största partierna i Karesuando församling var 100 röster för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna och 176 röster för Kyrkans Väl erhöll partierna således var sitt mandat.

Länsstyrelsen, som inte kan finna att sammanräkningen i något avseende är felaktig, avstyrker bifall till överklagandet.

Valprövningsnämnden yttrade: När det vid fördelning av mandat mellan partierna i en valkrets endast finns två mandat att fördela, uppstår ofta stora röstöverskott, som inte ger någon utdelning i mandat.

I kyrkliga samfälligheter uppstår ofta avvikelser från det proportionellt riktiga valresultatet. Det beror på att valkretsarnas storlek varierar mycket inom samfälligheten. Detta är fallet i Kiruna kyrkliga samfällighet.

Valprövningsnämnden finner att det i samband med slutlig sammanräkning och mandatfördelning inte förekommit några avvikelser från föreskriven ordning.

Beslut: Avslag Beslutat: 5 februari 1992
Ämnesord
  • Kyrkoval
  • Mandatfördelning
  • Röstsammanräkning