Negativa tidningsartiklar om visst parti inför de allmänna valen 1998 har inte ansetts kunna föranleda omval eller annan åtgärd enligt 19 kap. 18 § vallagen

Valprövningsnämndens beslut 1998:11

Kommunfullmäktigvalet i Örnsköldsviks kommun avslutades den 29 september 1998. Landstingsfullmäktigvalet i Västernorrlands läns landsting avslutades den 30 september 1998.

Norrlandspartiet överklagade valen och yrkade att valen skulle upphävas i Örnsköldsviks kommun. Som grund för överklagandet anförde Norrlandspartiet i huvudsak följande.

Tidningen Örnsköldsviks Allehanda har otillbörligen verkat vid valen 1998 genom att överträda pressens etiska regler. Norrlandspartiet har missaktats och kränkts på tidningens löpsedel och i förstasidesreportage. Detta har på ett avgörande sätt påverkat väljarna vid valet. Valresultatet har med all sannolikhet på ett avgörande sätt påverkats av de negativa skrivelser tidningen producerat om Norrlandspartiet och dess representanter. Partiet har nekats genmäle för att tillrättalägga felaktigheterna.

Till överklagandet hade partiet fogat kopior av dels en anmälan till Allmänhetens pressombudsman, dels artiklar och en löpsedel från Örnsköldsviks Allehanda.

Valprövningsnämnden yttrade: Valprövningsnämnden skall enligt 19 kap. 18 § vallagen vid prövningen av ett överklagande upphäva ett val i den omfattning som det behövs och förordna om omval i den berörda valkretsen om 1. det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för förekommit avvikelse från föreskriven ordning, 2. någon hindrat röstningen, 3. förvanskat avgivna röster, eller 4. otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

I ärendet har inte framkommit att någon otillbörligen verkat vid valet eller att det i övrigt förekommit något som kan föranleda omval eller annan åtgärd enligt 19 kap. 18 § vallagen.

Valprövningsnämnden avslår överklagandet.

Beslut: Avslag Beslutat: 28 oktober 1998
Ämnesord
  • Otillbörligt verkande