Överklagande av skattemyndighetens beslut att inte vidta rättelse av röstlängd avvisat

Valprövningsnämndens beslut 1998:38

I en skrivelse till skattemyndigheten i Luleå klagade AA över att han fråntagits rätten att rösta i kommun- och landstingsvalen, trots att han måste betala full kommunalskatt.

Skattemyndigheten, som uppfattade AAs skrivelse som en begäran om rättelse av röstlängd, beslutade att inte ändra uppgifterna i röstlängden.

AA skrev därefter till skattemyndigheten, som uppfattade skrivelsen såsom ett överklagande av skattemyndighetens beslut och överlämnade skrivelsen till Valprövningsnämnden.

Länsstyrelsen i Norrbottens län anförde bl.a. följande.

I 1 kap. 2 och 3 §§ vallagen regleras vilka personer som har rösträtt vid val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige. Där framgår bland annat att den som är svensk medborgare och är folkbokförd inom landstinget respektive kommunen har rösträtt vid val till landstingsfullmäktige respektive kommunfullmäktige. Rösträtt vid val till riksdagen har svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är bosatta i landet eller någon gång har varit folkbokförda här.

Enligt 7 kap. 2 § vallagen ska röstlängderna för val till landstings- och kommunfullmäktige innehålla uppgifter om bland annat alla svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är folkbokförda i landstinget respektive kommunen. Uppgifterna i röstlängden grundar sig på uppgifterna i aviseringsregistret 30 dagar före valdagen enligt 7 kap. 4 § vallagen.

Eftersom AA inte var folkbokförd i landet 30 dagar före valdagen har han inte heller rösträtt i landstings- eller kommunfullmäktigevalet. Länsstyrelsen anser därmed att det inte ska göras någon rättelse i röstlängden.

Valprövningsnämnden yttrade: Skattemyndighetens beslut i ett ärende om rättelse av röstlängd får enligt 7 kap. 14 § vallagen överklagas bara i samband med att det val överklagas för vilken röstlängden har upprättats.

AA har inte överklagat länsstyrelsens beslut att fastställa utgången av landstingsvalet i Norrbottens län eller av valet till kommunfullmäktige i Bodens kommun.

Eftersom AAs överklagande inte kan prövas av Valprövningsnämnden i förevarande ordning avvisar nämnden hans överklagande av skattemyndighetens beslut angående röstlängden.

Beslut: Avvisat Beslutat: 16 december 1998
Ämnesord
  • Röstlängd
  • Överklagbarhet