Överklagande av val till landstingsfullmäktige. Fråga bl.a. om information om när valsedlar fick läggas ut i vallokalen. Avslag

Valprövningsnämndens beslut 1998:12

Sveriges Pensionärers Intresseparti överklagade valet till landstingsfullmäktige. I skrivelse som kom in till Valprövningsnämnden den 19 oktober 1998 överklagade partiet även valet till kommunfullmäktige. Som grund för överklagandena anförde partiet i huvudsak följande.

AA ringde före valet till valnämndens ordförande för att informera sig om vad som var nytt till valet. Han frågade bl.a. när valsedlarna kunde läggas ut och fick reda på att det kunde ske från klockan åtta på valdagens morgon trots att valarbetarna började klockan sju. AA är inte nöjd med det bemötande han fick. Efter valet ringde han till länsstyrelsens valledare och frågade varför det var så många ogiltiga röster under övriga partier i landstingsvalet. Samtalet bröts och sedan gick det inte att få tag på valledaren.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län anförde i yttrande den 12 oktober 1998.

Partiet Sveriges Pensionärers Intresseparti har lokalt genom AA hos länsstyrelsen beställt valsedlar till dels kommunfullmäktigvalet i Härnösand, dels till landstingsfullmäktigvalet i Västernorrlands län. Till kommunfullmäktigvalet beställde partiet 4 000 + 6 000 valsedlar, fördelade på två listor, samt 32 000 valsedlar till landstingsfullmäktigvalet. Länsstyrelsen har vid beställningarna bistått AA med råd och anvisningar hur beställning av valsedlar går till.

Länsstyrelsen har under hand inhämtat uppgifter från valnämndens ordförande BB. BB uppger att han upplyst AA bl.a. om att vallokalerna öppnar för röstning klockan 08.00 och att det dessförinnan finns möjlighet för partierna att lägga ut sina namnvalsedlar, förutsatt att valförrättarna finns på plats och har iordningställt platsen/bordet för valsedlarna.

Vad gäller kritiken mot länsstyrelsens valsamordnare får länsstyrelsen anföra följande. För att underlätta kontakterna med valsamordnaren har denne utrustats med mobiltelefon. Vid det aktuella telefonsamtalet var hörbarheten inte den bästa för att slutligen upphöra. Länsstyrelsen beklagar att samtalet bröts. Att AA därefter inte lyckats få kontakt med valsamordnaren är förvånande, eftersom flera telefoner varit i bruk samt att växelpersonalen tar emot meddelanden för vidare befordran. Samtidigt kan sägas att onsdageftermiddag den aktuella veckan upplevdes som mycket stressande på grund av massmedias och andras intresse för resultatet av riksdagsvalet. Målsättningen var att detta resultat skulle vara klart senast vid 19-tiden.

Vad klaganden anfört kan enligt länsstyrelsens uppfattning inte anses ha inverkat på valutgången. Det finns därför inte några skäl att förordna om omval avseende landstingsfullmäktigvalet i Västernorrlands län.

Valprövningsnämnden yttrade: Valprövningsnämnden skall enligt 19 kap. 18 § vallagen vid prövningen av ett överklagande upphäva ett val i den omfattning som behövs och förordna om omval i den berörda valkretsen om 1. det vid förberedelse och genomförande av valet som en myndighet svarar för förekommit avvikelse från föreskriven ordning, 2. någon hindrat röstningen, 3. förvanskat avgivna röster, eller 4. otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt. Ett omval skall dock förordnas bara om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången. Kan rättelse åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, skall nämnden istället uppdra åt beslutsmyndigheten att vidta sådan rättelse.

I ärendet har inte framkommit något som kan föranleda omval eller annan åtgärd enligt 19 kap. 18 § vallagen.

Valprövningsnämnden avslår överklagandet av valet till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län.

Enligt 19 kap. 3 § vallagen skall skrivelse med överklagande ha kommit in till den myndighet som meddelade beslutet eller till Valprövningsnämnden inom tio dagar efter det att valet avslutades. Valet till kommunfullmäktige i Härnösands kommun avslutades den 29 september 1998. Sista dag för överklagande var därmed den 9 oktober 1998. Valprövningsnämnden avvisar överklagandet i den delen eftersom det kom in för sent.

Beslut: Avslag Beslutat: 4 november 1998
Ämnesord
  • Röstningsförfarandet