Påståenden om att klaganden inte själv fått lägga ned valkuvert i valurna - avslag

Valprövningsnämndens beslut 2018:145,510

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde i ett beslut den 22 september 2018 utgången av valet kommunfullmäktige i Järfälla den 9 september 2018.

Redogörelse för överklagandena och valnämndens yttranden

AA (145-2018) har överklagat valet till kommunfullmäktige i Järfälla och anfört bl.a. följande. Han röstade i valkrets 31 Lädersättra i Järfälla kommun. Valförrättaren verkade titta på vad han röstat på genom hålet i valsedelskuverten. Valurnorna var inte förslutna med sigill utan en röd tejp med texten Valsigill eller liknande var klistrad runt kanten på locket. Han observerade inte någon sorteringsmeka­nism i lådan eller att valförrättaren, efter att ha tittat på vad han röstade på, la rösterna i lådan på något konstigt sätt. Klaganden misstänker en sorteringsmekanism där varje låda har två fack skilda med en vägg så att oönskade röster kan läggas i ett speciellt fack, och att lådan därefter öppnats och oönskade röster har bytts mot önskade varefter lådan har återförslutits på korrekt sätt med sigill varpå den verkliga rösträkningen har börjat. Klaganden har inte någon anledning att tro att valförrättaren kände klaganden.

Länsstyrelsen Stockholm har yttrat sig över AA överklagande och därvid åberopat ett yttrande från Valnämnden i Järfälla kommun som anfört följande.

[..] I vallagen (2005:837) 8 kap. 7 § regleras att de röstmottagare som arbetar i vallokal inte får ta emot valkuvert som inte uppfyller kraven på hur sådana kuvert skall ha gjorts i ordning. Vilka krav som ställs på hur valkuverten ska göras i ordning regleras inte i vallagen. Däremot uttrycker Valmyndigheten både på deras webbplats och i handledningen för röstmottagare som tjänstgör i vallokal hur valkuverten ska göras i ordning och granskas av röstmottagarna. Från dess källor framgår att endast en valsedel för respektive val ska läggas i varje valkuvert och röstmottagarna ska säkerställa att väljaren gjort i ordning valkuverten på korrekt sätt innan väljarens röst tas emot. I den webbutbildning för röstmottagare i vallokal som Valmyndigheten tillhandahåller framgår det att det ingår i röstmottagarnas roll att kontrollera att väljaren placerat endast en valsedel av varje färg i respektive kuvert, samt att valsedlarna inte är vikta. Det ska göras genom den utskärning som finns i respektive valkuvert. Det momentet har även belysts i den obligatoriska utbildning som samtliga röstmottagare som tjänstgjort i Järfälla kommuns valdistrikt deltagit i. Valnämndens kansli bedömer därför att den röstmottagare som tagit emot aktuell väljares röst har följt de instruktioner denna fått från både Valmyndigheten och valnämnden i Järfälla kommun utifrån den beskrivning som väljaren anger. [..]

Vallagen föreskriver inte att valurnan ska vara förseglad under tid som röstmottagning pågår. Valmyndigheten rekommenderar dock att den bör vara förseglad på ett sätt så att den inte kan öppnas utan att förseglingen bryts. Valmyndigheten beskriver i sin webbutbildning som är framtagen för röstmottagare som tjänstgör i vallokal att valurnan kan förseglas med en plastplomb eller med säkerhetstejp. I den situation som den aktuella väljaren beskriver har valurnan förseglats med säkerhetstejp varför ingen plastplomb, eller valsigill, använts. Säkerhetstejpen har varit av den typ som Valmyndigheten tillhandahåller för ändamålet. Denna information har även ingått i den obligatoriska utbildning i valnämndens regi som samtliga röstmottagare som tjänstgjorde i Järfälla kommuns vallokaler genomgått. Valnämndens kansli besökte även samtliga vallokaler i kommunen under valdagen och har vid det besöket inte observerat några oegentligheter vad gäller valurnan i något valdistrikt.

Samtliga valurnor som har använts i Järfälla kommuns vallokaler har varit av en typ som har tillverkats av företaget Stål & Stil. Valurnorna har avskiljare som bildar tre fack, ett för respektive val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Inga övriga avskiljare har tillhandahållits från valnämnden. Valnämndens kansli bedömer med anledning av ovan beskrivning att valurnorna i valdistrikt 31 Lädersättra har förslutits i enlighet med de instruktioner som både Valmyndigheten och valnämnden i Järfälla kommun tagit fram.

BB (510-2018) har också överklagat valet till kommunfullmäktige i Järfälla och anfört, som det får förstås, att han på valdagen i valdistriktet 15 Olovslundsskolan i Järfälla kommun ville ändra sin förtidsröstning men inte fått lägga ner sina valkuvert i de urnor som är avsedda för dessa utan har blivit ombedd att lämna över kuverten till en valförrättare som skulle lägga ner kuverten i urnorna.

Länsstyrelsen Stockholm har yttrat sig över BB överklagande och anfört följande.

I 9 kap. 7 § vallagen (2005:837) regleras hur röstmottagningen i en vallokal ska gå till; röstmottagaren ska, efter att det kontrollerats så att det inte finns något hinder att ta emot valkuvertet, lägga ner valsedlarna i urnan för de val det gäller.

Länsstyrelsen anser att överklagandet ska avslås.

BB har vidhållit sitt överklagande.

Valprövningsnämndens bedömning

Enligt 15 kap. 13 § första stycket vallagen (2005:837) ska Valprövningsnämnden upphäva ett val i den omfattning som det behövs och förordna om omval i den berörda valkretsen

  1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för förekommit avvikelse från föreskriven ordning, eller
  2. om någon hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

Om rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället enligt paragrafens andra stycke uppdra åt beslutsmyndigheten att vidta en sådan rättelse.

Rättelse enligt första eller andra stycket ska bara ske om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

Enligt 7 kap. 2 § första stycket vallagen ska väljarna för att göra i ordning sin röst, för varje slag av val de vill delta i, ta en valsedel, lägga den i ett valkuvert utan att vika den och försluta kuvertet. Om röstningen sker på ett röstmottagningsställe ska väljarna göra i ordning sina röster bakom en valskärm och därefter lämna valkuvertet till röstmottagarna (7 kap. 3 § första stycket).

Det ska finnas ett lämpligt antal valskärmar där väljarna kan rösta utan insyn (8 kap. 1 §). Det ska också ordnas en lämplig plats där valsedlar kan läggas ut. Röster som inte har gjorts i ordning bakom en valskärm är dock inte ogiltiga. Väljarna disponerar själva över sin valhemlighet. Den som vill avslöja hur han eller hon röstar är alltså fri att göra så (prop. 2004/05:163 s. 119).

I 9 kap. 2 § vallagen föreskrivs att det i varje vallokal bl.a. ska finnas en valurna för varje val. Av 3 § samma kapitel framgår att när vallokalen har öppnat ska den av röstmottagarna som är ordförande visa de närvarande att varje valurna är tom. Sedan får röstmottagningen börja.

Som Valnämnden i Järfälla kommun har redovisat finns det ingen föreskrift om att valurnan ska vara förseglad under tid som röstmottagning pågår men Valmyndigheten rekommenderar att den bör vara förseglad på ett sätt så att den inte kan öppnas utan att förseglingen bryts.

I 8 kap. 7 § vallagen anges att de röstmottagare som arbetar i vallokal inte får ta emot valkuvert som inte uppfyller kraven på hur sådana kuvert ska ha gjorts i ordning.

Innan valkuvert tas emot ska röstmottagaren kontrollera att kraven på hur valkuvertet ska ha gjorts i ordning är uppfyllda (9 kap. 6 § 1).

I 9 kap. 7 § vallagen (2005:837) regleras hur röstmottagningen i en vallokal ska gå till. Det stadgas att röstmottagaren ska, efter att det kontrollerats så att det inte finns något hinder att ta emot valkuvertet, lägga ner valkuverten i valurnan i väljarens närvaro.

Valprövningsnämnden finner att utredningen i ärendena inte ger stöd för att det förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning såvitt gäller möjligheten för väljarna att bevara valhemligheten eller röstmottagarnas bemötande av väljarna i vallokalen, vid utplaceringen eller mottagandet av valsedlarna eller vid genomförandet av valet i vallokalen. AA och BB överklaganden ska därför avslås.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandena.

Beslut: Avslag Beslutat: 23 januari 2019
Ämnesord
  • Valkuvert