Påståenden om att valkuvert inte var igenklistrade och om att Valmyndighetens webbplats inte fungerade på kvällen den 9 september 2019.

Valprövningsnämndens beslut 2018:54 m.fl.

​Valmyndigheten fastställde den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen.

Redogörelse för överklagandena

Valmyndighetens beslut har överklagats av AA m.fl. se bilaga.

I överklagandena anförs att det vid valet förekommit avvikelser från föreskriven ordning genom att det vid olika röstmottagningsställen vid mottagandet av röster inte ställts krav på att valkuverten ska vara igenklistrade. Dessutom har valförrättarna vid flera röstmottagningsställen uppmanat de röstande att inte klistra igen valkuverten, utan endast vika in fliken på kuverten. Det anförs också i överklagandena att valkuvert varit genomskinliga respektive att limmet på flera kuvert var så dåligt att de inte gick att försluta.

Vidare anförs i överklagandena att valresultatet kan ha manipulerats i samband med att Valmyndighetens webbplats inte fungerade under kvällen den 9 september, dvs. på valdagskvällen.

Utöver detta anförs i överklagandena att det förekommit andra avvikelser från föreskriven ordning bl.a. genom att valsedlar för vissa partier saknats vid röstmottagningsställen, att valurnor inte varit tillslutna, att valsedlar inte omedelbart lagts i valurnan och att valsedlar stulits eller gömts. Dessutom tas det i några överklaganden upp att förtidsröster i några fall har levererats för sent för att kunna räknas med i valet.

Några av de klagande har yttrat sig över vad Valmyndigheten har anfört och vidhållit sina överklaganden.

Valmyndighetens yttrande

Valmyndigheten har den 12 oktober 2018 yttrat sig över bl.a. frågorna om valkuvert och problemen med Valmyndighetens webbplats. Valmyndigheten har och anfört bl.a. följande:

Valkuvert

Om man med en stark lampa, t.ex. den kraftiga ficklampa som finns på många mobiltelefoner, lyser punktvis och tätt intill valkuvertet kan det vara möjligt att skönja t.ex. en partisymbol eller bokstäver. Detta är ett så speciellt förfarande att Valmyndigheten anser att valkuverten under normala förhållanden inte är genomskinliga. De är producerade efter gängse principer med mörk insida för att kuverten ska anses som ogenomskinliga.

Det har kommit några påståenden till Valmyndigheten att klistret på valkuverten varit dåligt och att det påverkat möjligheten att klistra igen valkuvertet. Det har med all sannolikhet inträffat när valkuvert sparats sedan tidigare val och använts även 2018. Valmyndigheten har i "Handbok kommunens uppgifter vid valen 2018" uppmanat:"Kuvertens klister håller längre om kuverten förvaras i kartonger. Förvara dem inte fuktigt så att de klistras igen och inte heller för torrt så att klistret torkar. Det kan vara av värde att kommunen så snart som möjligt efter valet går igenom sitt valmaterial och noterar vilka brister som finns och noterar där det kan behövas kompletteringar"

Några anmärkningar på de nya valkuverten som levererats 2018 har det inte kommit in.

Förslutet valkuvert

Ett valkuvert behöver inte vara igenklistrat för att godkännas, däremot förslutet, dvs. fliken ska vara instoppad eller igenklistrad. Röstmottagarna kan således inte neka att ta emot ett valkuvert som inte är igenklistrat. Detta finns med i utbildningen av röstmottagarna, dock inte att uppmana att göra på det ena eller andra sättet. Om röstmottagarna sagt att valkuvertet inte behöver vara igenklistrat så är det således inte fel, utan en upplysning till väljaren om att det går att göra så, om väljaren kommer fram med ett valkuvert med öppen flik.

Valmyndighetens webbplats

Under valnatten den 9 september var det svårt att följa rösträkningen på Valmyndighetens webbplats. Webbplatsen blev svår att nå vid 20:30-tiden på valnatten. Vid den tidpunkten hade länsstyrelserna registrerat 2 distrikt. Cirka klockan 01:30 gick rösträkningen åter att följa på vår webbplats utan större störningar. Då var ca 5 980 av 6 004 distrikt räknande. Händelsen var isolerad till webbplatsen och påverkade inte länsstyrelsernas inregistrering av valresultaten eller Valmyndighetens löpande rapportering av valresultatet till media. Rösträkningen gick under hela valnatten att följa via public service och flera andra nationella medier som i realtid fick exakt samma information från oss som den som lades ut på vår webbplats. På val.se fanns en hänvisningstext som hänvisade till bland andra SVT, TV4 och Sveriges Radio.

Händelsen har inga konsekvenser som rör valresultatet. Webbplatsen är bara ett tekniskt hjälpmedel för att visa upp resultatet. Vår information till media fungerade hela tiden så att svenska folket kunde följa hur valresultatet växte fram. Valmyndigheten har inget lagkrav eller specifikt uppdrag att kommunicera valresultatet under rösträkningen utan det är ett egeninitierat serviceåtagande. Det lagkrav som finns gäller kungörande av det beslutade valresultatet och det ska kungöras bland annat på webbplatsen. Vid den tiden fungerade webbplatsen.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

Gällande rätt

Valprövningsnämnden ska enligt 15 kap. 13 § vallagen (2005:837) upphäva ett val i den omfattning som det behövs och besluta om omval i den berörda valkretsen

  1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för har förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning, eller
  2. om någon har hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på annat sätt.

Om rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället uppdra åt beslutsmyndigheten att vidta en sådan rättelse. Rättelse ska ske bara om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

Av 6 kap. 6 § vallagen (2005:837) framgår att alla valsedlar och kuvert som används vid val ska tillhandahållas av den centrala valmyndigheten.

I 7 kap. 2 § vallagen anges att väljarna ska, för att göra i ordning en röst, för varje slag av val de vill delta i

1.  ta en valsedel,

2.  lägga in valsedeln i ett valkuvert utan att vika den, och

3.  försluta valkuvertet.

Valkuverten ska enligt 7 § valförordningen (2005:874) vara utformade på det sätt som anges i en bilaga till förordningen.

Vad gäller rösträkningen anges i 11 kap. 1 § vallagen att omedelbart efter att röstmottagningen i vallokalen avslutats och samtliga valkuvert som ska läggas i valurnan lagts ner i den ska röstmottagarna ta ur kuverten och räkna rösterna. Rösträkningen är offentlig och ska genomföras utan avbrott. Resultatet av rösträkningen är preliminärt.

Enligt 12 kap. 1 § vallagen ska valnämnden sammanträda på onsdagen efter valdagen för att granska och räkna de röster som inte räknats i vallokalerna. Sammanträdet är offentligt. Resultatet av nämndens rösträkning är preliminärt.

Länsstyrelserna ska enligt 13 kap. 1 § vallagen göra den slutliga rösträkningen. Förrättningen är offentlig och ska göras utan dröjsmål.

Valprövningsnämndens bedömning

I likhet med Valmyndigheten finner Valprövningsnämnden att det i vallagen inte finns något krav på att valkuverten ska vara igenklistrade, utan endast att de ska vara förslutna. Det har inte framkommit annat än att de valkuvert som tillhandahållits varit utformade i enlighet med valförordningens bestämmelser. Någon avvikelse från föreskriven ordning har i dessa avseenden således inte förevarit.

När det gäller vad som anförts om att valresultatet manipulerats genom att Valmyndighetens webbplats inte fungerade på kvällen den 9 september 2018 konstaterar Valprövningsnämnden att rösterna ska räknas tre gånger; först av röstmottagarna i varje vallokal, därefter av valnämnden och slutligen av länsstyrelserna. Valmyndigheten deltar inte i rösträkningen. Att Valmyndigheten löpande redovisar resultatet av den preliminära rösträkningen under valnatten är ett serviceåtagande som myndigheten själv beslutat om. Valprövningsnämnden konstaterar mot den bakgrunden att problemen med Valmyndighetens webbplats under valnatten inte kan ha påverkat valresultatet. Det har således inte framkommit att det härvidlag förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning eller att någon otillbörligen verkat vid valet.

Överklaganden om att förtidsröster levererats så sent att de inte kunnat räknas med i valet handläggs för närvarande av Valprövningsnämnden och kommer att behandlas i ett särskilt beslut. 

Enligt Valprövningsnämndens bedömning har det inte heller i övrigt framkommit någon omständighet som kan föranleda omval eller någon annan rättelse enligt vallagen. Överklagandena ska därför avslås.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandena.

 

Bilaga

De överklaganden som behandlas i detta beslut är:

Dnr                                                          

54-2018                             

57-2018                              

58-2018                              

73-2018                              

79-2018                              

85-2018                              

86-2018                              

97-2018                            

106-2018                            

108-2018                            

109-2018                            

115-2018                            

121-2018                            

133-2018                            

155-2018                            

162-2018                            

165-2018                            

186-2018                            

189-2018                            

194-2018                            

197-2018                            

206-2018                            

212-2018                            

222-2018                            

223-2018                            

229-2018                            

237-2018                            

239-2018                            

241-2018                            

244-2018                           

250-2018                            

254-2018                            

255-2018                            

262-2018                            

263-2018                            

266-2018                            

296-2018                            

299-2018                            

303-2018                            

334-2018                            

352-2018                            

364-2018                            

365-2018                            

379-2018                            

381-2018                            

388-2018                            

389-2018                            

392-2018                            

394-2018                            

395-2018                            

396-2018                            

404-2018                            

409-2018                            

414-2018                            

419-2018                            

429-2018                            

443-2018                            

452-2018                            

469-2018                            

477-2018                            

497-2018                            

500-2018                            

503-2018                            

511-2018                            

695-2018                            

724-2018                            

769-2018                            

799-2018                            

806-2018                            

828-2018                            

837-2018                            


 

Beslut: Avslag Beslutat: 28 november 2018
Ämnesord
  • Valkuvert
  • Valsedlar