Påståenden om tillhandahållande av valsedlar, ordningen i vallokal och felaktig avprickning i röstlängd - avslag

Valprövningsnämndens beslut 2018:82 m.fl.

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i ett beslut den 26 september 2018 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Skåne läns landsting den 9 september 2018.

Redogörelse för överklaganden och yttranden

Tillhandahållande av valsedlar

Alternativ för Sverige har genom AA (82-2018) överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak följande. Incidenter avseende valfusk på valdagen har videofilmats och lagts ut på twitter. Valsedlar för Alternativ för Sverige fanns inte i ställen och när det påtalades hittades de bakom andra valsedlar. AA pekar på valfusk på Kloster­gårdens skola och Ladugårdsmarkens skola i Lund. Vidare framhålle­r han valfusk i Staffanstorp. Valnämnden hade informerat honom om att på valdagen skulle Alternativ för Sverige lämna valsedlar till kommun­huset för distribution till alla vallokaler i Staffanstorps kommun. Valnämnden hade vägrat att ta emot valsedlarna.

Länsstyrelsen i Skåne län har hänvisat till yttranden från valnämnderna i Lunds kommun respektive Staffanstorps kommun och meddelat att den i övrigt inte har något att anföra.

Valnämnden i Lunds kommun har yttrat sig och anfört följande.

Det framgår inte av överklagandet vad som avses med "valfusk".

Valkansliet uppfattar att överklagandet handlar om valsedlar. I detta sammanhang bör det nämnas att partier som inte sitter i fullmäktige eller fick minst 1 procent av rösterna i förra riksdagsvalet själva ansvarar för distribution av valsedlar till röstnings- och vallokaler.

I Lund har valnämnden beslutat att partierna ger valsedlarna till en röstmottagare som placerar dem i rätt fack.

Vid årets val har en röstmottagare haft i uppdrag att kontinuerligt kontrollera valsedelsställen för att ordna och fylla på valsedlar. Så har skett och valnämnden har inte fått några indikationer på att denna rutin inte fungerat.

Valnämnden i Staffanstorps kommun har yttrat sig och anfört i huvudsak följande.

Enligt lag är vi skyldiga att tillhandahålla partivalsedlar för de partier som fick minst 1 procent av rösterna vid de senaste valen eller som har mandat i kommunfullmäktige. Utöver detta har valnämnden (som service till partierna) beslutat att distribuera de namnvalsedlar som vi mottagit i Rådhuset från respektive parti. Dock gäller denna distribuering endast förtidsröstningen varför vi distribuerade bland annat Alternativ för Sveriges namnvalsedlar till våra förtidsröstningslokaler.

Valnämnden tillhandahöll ingen utökad distribution av namnvalsedlar till valdistrikten på valdagen. Partierna ansvarade alltså själva för att distribuera ut sina namnvalsedlar till vallokalerna under valdagen.

I enlighet med valnämndens beslut var däremot röstmottagarna ålagda att fylla på från de inlämnade namnvalsedlarna i valsedelsställen i vallokalerna som en utökad service till partierna.

På valdagsmorgonen inkom en uppgiven företrädare för partiet Alternativ för Sverige med namnvalsedlar till Rådhuset i Staffanstorp. Valkansliet tog emot de namnvalsedlar som var avsedda för den vallokal som var förlagd i Rådhuset enligt gällande rutiner och fattade beslut. Valkansliet informerade uppgiven företrädare för partiet Alternativ för Sverige om ovan beskrivna rutiner. På inget sätt nekade vi uppgiven företrädare för partiet Alternativ för Sverige att inkomma med namnvalsedlar till resterande vallokaler i Staffanstorps kommun.

BB (104-2018) har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak följande. Han hittade på söndagen tusentals valsedlar för Sverigedemokraterna i ett soprum tillhörande en bostadsrättsförening i Helsingborg. Soprummet är inte tillgängligt för andra än boende i bostadsrättsföreningens fastighet. Vidare har BB anfört att det saknades valsedlar för Sverigedemokraterna i några vallokaler i Helsingborg.

Länsstyrelsen i Skåne län har hänvisat till ett yttrande från Valnämnden i Helsingborgs kommun, som anfört i huvudsak följande.

Enligt vallagen får endast den som genomgått utbildning för röstmottagare förordnas som sådan. Vid valnämndens obligatoriska utbildning av röstmottagarna inför valet betonar valnämnden vikten av att röstmottagarna ska se till att det alltid finns valsedlar för samtliga partier som enligt lag ska finnas tillgängliga i valsedelsställen samt att vid behov fylla på. Om det trots detta helt skulle saknas valsedlar ska röstmottagarna informera om möjligheten att skriva ett partinamn på en blank valsedel.

Förutom utbildning av samtliga röstmottagare genomgår också ordförande och vice ordförande i valdistrikten en fördjupad utbildning, där ansvaret för ordningen i vallokalen betonas ytterligare.

Valnämnden har vidare beslutat att valsedlarna ska vara sorterade i bokstavsordning i valsedelsställen för att väljarna enkelt ska kunna hitta sitt parti.

Inga ytterligare synpunkter gällande ordningen i den här nämnda vallokalen har framförts från väljare.

Vad gäller valsedlarna som hittades i ett soprum så framgår det av fotografiet att det verkar röra sig om namnvalsedlar. Dessa valsedlar är partierna själva ansvariga för.

Länsstyrelsen bedömer att det som klaganden har anfört inte kan anses ha påverkat valutgången.

CC (159-2018) har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak följande. Han arbetade för Alternativ för Sverige i Malmö i samband med valet. En av de vallokaler CC besökte under förtidsröstningen för att se till att valsedlar för partiet fanns att tillgå var Mitt Möllan på Claesgatan 8 i Malmö. När han besökte den vallokalen onsdagen den 6 september klockan 17:45 fanns det inte några valsedlar kvar i stället. CC pratade då med den kvinnliga gruppledaren om detta. Hon berättade att valsedlarna hade försvunnit dagen före. CC frågade henne då om varför hon och hennes medarbetare inte hade bättre koll på valsabotage. Den kvinnliga gruppledaren svarade att detta kan hända om det exempelvis är många som röstar eller om några i personalen har gått på lunch. Detta anser CC vara en dålig ursäkt. Valförrättarna är skyldiga att se till så att anti-demokratiska valsabotörer inte tar bort valsedlar. Det är dåligt att valförrättarna inte informerar partier som drabbas av valsabotage, i detta fall Alternativ för Sverige, så att de drabbade partierna kan åka till vallokalen där detta har hänt och få sina valsedlar utlagda. Med anledning av det som har drabbat Alternativ för Sverige i vallokalen på Mitt Möllan hemställer CC om att förtidsröstningen där ogiltigförklaras och görs om med ny personal som ersätter den nuvarande personalen samt att det finns så pass många valförrättare på plats att risken för valsabotage elimineras när röstningen görs om.

Utöver detta har CC anfört att det har förekommit "valfusk" på en rad platser runt om i Sverige och till stöd för detta länkat till ett flertal nyhetsartiklar i ämnet m.m. CC har hemställt om att förtidsröstningen och valet den 9 september görs om.

Valnämnden i Malmö kommun har yttrat sig över händelsen på Claesgatan 8 i Malmö och anfört i huvudsak följande.

Valnämnden har med anledning av det inkomna överklagandet tagit kontakt med den aktuella röstningslokalens teamledare, DD. DD har till valnämnden uppgett att det vid ett tillfälle under förtidsröstningens sista vecka upptäcktes att namnvalsedlar för partiet Alternativ från Sverige saknades. DD har efter händelsen talat med representanter för partiet och informerat om vilket ansvar valnämnden har gällande namnvalsedlar. DD har vidare uppgett att det fanns tydliga rutiner på röstmottagningsstället om hur valsedelsställen ska kontrolleras. Då det inte är möjligt att kontrollera valsedelsställen medan väljaren plockar sina valsedlar utan att inskränka på medborgarens valhemlighet, hade röstmottagarna som rutin att kontrollera valsedlarna efter att väljaren lämnat valsedelsställen.

Efter att valnämnden fått kännedom om den aktuella händelsen tillsattes en extra röstmottagare för att underlätta kontrollen av valsedelsställen. Även en extra vakt placerades i röstningslokalen med uppdrag att vara behjälplig med ordning och köbildning i lokalen.

Valnämndens hantering av valsedlar regleras bl.a. i 6 kap 7 § samt 8 kap 2 § i val- lagen (2005:837). Valnämnden ansvarar enligt vallagen för att partivalsedlar för de partier som vid något av de två senaste valen fått mer än 1 procent  av rösterna alltid finns på plats på röstmottagningsstället. Valnämnden ansvarar även för att blanka partivalsedlar finns i tillfredsställande mängd vid varje röstningslokal. Valnämnden i Malmö har således inget ansvar över att tillhandahålla Alternativ för Sveriges namnvalsedlar, detta ansvar faller på partiet självt.

Av vallagen i övrigt framgår att röstmottagarna ska hålla ordning på samtliga valsedlar. Valnämnden har vid sin obligatoriska utbildning av röstmottagarna särskilt tagit upp vikten av noggrann hantering av valsedlar och uppmanat röstmottagarna att genomföra täta och regelbundna kontroller så att valsedlarna och dess placering är i enlighet med valnämndens beslut avseende valsedlar och valsedeldistribution. Valnämnden har även inför de allmänna valen 2018 arbetat med snabbare incidentrapportering, i syfte att fånga upp eventuella missförhållanden. Valnämnden beklagar det inträffade och kommer vid framtida utbildningar att fortsätta betona vikten av noggranna kontroller av valsedelsställen.

Valnämnden har sammanfattningsvis ingen anledning att betvivla DD uppgifter om att röstmottagarna i de aktuella röstningslokalerna rutinmässigt genomförde kontroller i valsedelsställen. Utredningen tyder på att Alternativ för Sveriges namnvalsedlar försvunnit i samband med att besökare har stört ordningen i valsedelsstället vid tillfällen då långa köer uppstått i röstningslokalen. Röstmottagarna har gjort sitt yttersta för att hålla ordning på samtliga valsedlar och har vid upptäckten varit i kontakt med representanter från det aktuella partiet.

Valnämnden avstyrker bifall till överklagandet.

EE (359-2018) har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört följande. Vid kl. 19:10 på valdagen saknades i vallokalen Virentofta Ö, med FF som ansvarig, valsedlar för partiet Alternativ för Sverige och valsedlarna var inte heller sorterade i bokstavsordning i enlighet med ett protokoll från Valnämnden i Malmö. Valsedlar fanns dock på plats och var rätt sorterade vid klockan 16:35 samma dag.

Valnämnden i Malmö kommun har yttrat sig och anfört i huvudsak följande.

Valnämnden har med anledning av det inkomna överklagandet varit i kontakt med det aktuella valdistriktets ordförande FF. FF kan till valnämnden inte med säkerhet bekräfta att de bilder på valsedelsställ som EE har bifogat till överklagandet tillhörde valdistrikt Virentofta Ö.

FF gjorde klockan 17:00 en kontroll av samtliga valsedlar i valsedelsstället och kunde vid tillfället inte anmärka på oordning eller avsaknad av något partis valsedlar. Efter kontrollen gick han på rast och var tillbaka i vallokalen klockan 19:00. FF gjorde då ytterligare en kontroll av valsedelsställen och vid detta tillfälle låg Alternativ för Sveriges valsedlar fortfarande kvar, däremot var namnvalsedlarna inte placerade i korrekt ordning. Ordningen på namnvalsedlarna korrigerades omedelbart vid upptäckten och placerades i bokstavsordning som är i enlighet med valnämndens beslut. FF vet inte vad som inträffade under tiden han var på rast. Möjligtvis kan en besökare ha varit och ändrat i ordningen, dock kan han inte bekräfta att det ska ha rört sig om sabotage riktat mot något särskilt parti.

Valnämndens hantering av valsedlar regleras bl.a. i 6 kap 7 § samt 8 kap 2 § i vallagen (2005:837). Valnämnden ansvarar enligt vallagen för att partivalsedlar för de partier som vid något av de två senaste valen fått mer än 1 procent av rösterna alltid finns på plats på röstmottagningsstället. Valnämnden ansvarar även för att blanka partivalsedlar finns i tillfredställande mängd vid varje röstningslokal. Valnämnden i Malmö har således inget ansvar över att tillhandahålla Alternativ för Sveriges valsedlar, detta ansvar faller på partiet självt. I vallagen regleras inte vilken ordning valsedlarna ska placeras i.

Av vallagen i övrigt framgår att röstmottagarna ska hålla ordning på samtliga valsedlar. Valnämnden har vid sin obligatoriska utbildning av röstmottagarna särskilt tagit upp vikten av noggrann hantering av valsedlar och uppmanat röstmottagarna att genomföra täta och regelbundna kontroller på valsedlarna och dess ordning. Valnämndens beslut avseende valsedlar och valsedeldistribution har även anslagits i varje vallokal. Valnämnden beklagar det inträffade och kommer vid framtida utbildningar ytterligare att betona vikten av noggranna kontroller av valsedelsställen. Mot bakgrund av utredningen är det inte möjligt att helt klarlägga orsaken till det inträffade. Utredningen tyder dock på att besökare har stört ordningen i valsedelsstället. Röstmottagarna har vid upptäckten omedelbart rättat till ordningen på valsedlarna.

Valnämnden avstyrker bifall till överklagandet.

GG (463-2018) har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört följande. När han var i Malmö och röstade på Mobilia center var (SD):s valsedlar gömda. Det gick knappt att hitta dem samt att det knappt fanns några i facket. För alla andra partier var det dock fullt.

Valnämnden i Malmö kommun har yttrat sig och anfört i huvudsak följande.

Valnämnden har med anledning av det inkomna överklagandet tagit kontakt med de aktuella röstningslokalernas teamledare, HH(Mobilia köpcenter 1) och II (Mobilia köpcenter 2). HH har till valnämnden uppgett att det vid ett tillfälle under förtidsröstningsperioden 22 augusti 2018 – 9 september 2018 upptäcktes att namnvalsedlar för Sverigedemokraterna saknades. Då det fanns misstanke om att någon skulle ha tagit namnvalsedlarna kontaktade HH omedelbart ansvarig tjänsteman på valnämndens kansli och såg genast till att ersätta dem. Trots att det handlade om namnvalsedlar, som valnämnden enligt beslut den 21 maj 2018 inte har ansvar för att ersätta, tog HH på sig ansvaret att hämta nya namnvalsedlar som Sverigedemokraterna hade lämnat i en närliggande röstningslokal.

II har till valnämnden uppgett att personalen i röstningslokalen noggrant följt de instruktioner som framgår av valnämndens ovannämnda beslut. II kunde vid ett tillfälle notera att valsedlar till ett parti hade tagit slut. Däremot har hon inget minne av vilket parti det var. I röstningslokalen var personalens prioritering att hålla uppsikt över valsedelsställen. Med anledning av att valsedlarna tog slut precis vid stängning på förtidsröstningens sista dag fanns det ingen anledning att fylla på med nya valsedlar. II intygar att valsedelsställen regelbundet kontrollerades och att det i övrigt inte kunde noteras några avvikelser.

Valnämndens hantering av valsedlar regleras bl.a. i 6 kap 7 § samt 8 kap 2 § i vallagen (2005:837). Valnämnden ansvarar enligt vallagen för att partivalsedlar för de partier som vid något av de två senaste valen fått mer än 1 procent av rösterna alltid finns på plats på röstmottagningsstället. Valnämnden ansvarar även för att blanka partivalsedlar finns i tillfredställande mängd vid varje röstningslokal. Valnämnden i Malmö har således inget ansvar över att tillhandahålla Sverigedemokraternas namnvalsedlar, detta ansvar faller på partiet självt.

Av vallagen i övrigt framgår att röstmottagarna ska hålla ordning på samtliga valsedlar. Valnämnden har vid sin obligatoriska utbildning av röstmottagarna särskilt tagit upp vikten av noggrann hantering av valsedlar och uppmanat röstmottagarna att genomföra täta och regelbundna kontroller på att valsedlarna och dess placering är i enlighet med valnämndens beslut avseende valsedlar och valsedeldistribution. Valnämnden har även inför de allmänna valen 2018 arbetat med snabbare incidentrapportering, i syfte att fånga upp eventuella missförhållanden. Valnämnden beklagar det inträffade och kommer vid framtida utbildningar att fortsätta betona vikten av noggranna kontroller av valsedelsställen.

Valnämnden har sammanfattningsvis ingen anledning att betvivla HH och II uppgifter om att röstmottagarna i de aktuella röstningslokalerna har haft uppsikt över valsedelsställen. Sannolikt har Sverigedemokraternas namnvalsedlar försvunnit i samband med att besökare har stört ordningen i valsedelsstället vid tillfällen då långa köer uppstått i röstningslokalen. Röstmottagarna har gjort sitt yttersta för att hålla ordning på samtliga valsedlar och har vid upptäckten omedelbart kontaktat valnämndens kansli och ersatt partiets namnvalsedlar.

Valnämnden avstyrker bifall till överklagandet.

JJ (788-2018) har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak följande. I Häljarp, där hon röstade, hade Sverigedemokraternas valsedlar gömts under andra valsedlar så att man inte såg dem. Någon fick direkt fråga efter valsedlarna på morgonen. Det var dessutom kö vid valsedelsstället så att andra såg vilka valsedlar hon tog. Hon ville inte fråga efter Sverigedemokraternas valsedlar inför andra, det kunde vara lite känsligt. Många har berättat att Sverigedemokraternas valsedlar inte fylldes på, utan de lät det vara tomt en stund.

Länsstyrelsen i Skåne län har hänvisat till ett yttrande från Valnämnden i Landskrona kommun, som anfört i huvudsak följande.

Det ingår i röstmottagarnas uppdrag att säkerställa att samtliga valsedlar finns utplacerade och att dessa placeras i enlighet med valnämndens beslut. Detta kontrollerades kontinuerligt av röstmottagarna. Då det vid vissa tillfällen har varit många röstande i lokalerna kan det ibland ha dröjt en liten stund innan röstmottagare upptäckt att valsedlarna för något parti tagit slut eller att det blivit viss oordning i valsedelsställen. I dessa fall har det alltid varit möjligt att kontakta röstmottagarna för att påtala att alla valsedlar inte finns i valsedelsställen. Det är givetvis inte nödvändigt för den röstande att påpeka vilka specifika valsedlar det är som saknas.

Valnämndens kansli fick under valet vid ett par tillfällen information om att valsedlar tillhörande olika partier skulle saknas i olika val- och röstningslokaler. Då valnämndens kansli fick denna information kontaktades röstmottagarna i aktuell lokal omgående och det säkerställdes att samtliga valsedlar fanns väl synliga i valsedelsställen.

Länsstyrelsen bedömer att det som klaganden har anfört inte kan anses ha påverkat valutgången.

Ordningen i vallokal

KK(208-2018) har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört följande. Han fick direktiv från röstmottagaren att fylla i sina valsedlar med blyertspennor. Han motsätter sig detta, eftersom han har läst att det ska göras med bläckpenna. Han undrar vidare hur detta kan hanteras.

Länsstyrelsen Skåne har hänvisat till ett yttrande från Valnämnden i Landskrona, som anfört i huvudsak följande.

Det finns ingen reglering vad gäller möjligheten att använda sig av blyertspennor vid iordninggörande av röster.

Valnämndens kansli i Landskrona skickade ut material till samtliga val- och röstningslokaler i kommunen. De pennor som skickades ut för att användas bakom valskärmarna var helt riktigt blyertspennor med Landskrona stads emblem. Det skickades även ut vanliga blyertspennor ifall att pennor bakom skärmarna skulle försvinna.

Bakom valskärmarna används blyertspennorna till att markera personröst enligt 7 kap. 2§ 2 st. vallagen. Av lagrummet framgår att väljaren ska markera personrösten i det särskilda utrymme som finns för detta på valsedeln. I tredje stycket framgår att väljaren kan skriva till en kandidat på en valsedel. Det framgår inte i något av styckena att någon särskild penna behöver användas för dessa ändamål.

När en valsedel är ogiltig regleras i 13 kap. 7 § vallagen. Här framgår att en valsedel är ogiltig om den saknar partibeteckning, har mer än en partibeteckning, har en partibeteckning för ett parti som inte har anmält deltagande i valet eller om valsedeln har kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt. Vidare är rösten ogiltig om valkuvertet innehåller fler än en valsedel. Att någon skrivit ett parti eller kryssat för ett namn på en valsedel med blyertspenna är alltså inte heller en ogiltighetsgrund.

I 13 kap. 8 § vallagen framgår när ett kandidatnamn ska anses obefintligt om den särskilda personrösten kan antas ha gjorts maskinellt. Detta är inte fallet då någon använt sig av en blyertspenna för att skriva namnet. I övrigt reglerar bestämmelsen inte heller på något sätt den situation där namnet skrivits med blyertspenna och detta är alltså inte heller en grund för att ett kandidatnamn ska anses obefintligt.

Valsedlarna lämnades till länsstyrelsen den 10 respektive 12 september 2018. Hos länsstyrelsen förvaras rösterna i länsstyrelsens arkiv. Valsedlarna förvaras hos länsstyrelsen till nästa val, dvs. 4 år, innan de destrueras. Det är således inte heller nödvändigt att använda arkivbeständiga pennor för att valsedlarna ska bevaras.

Vad gäller hanteringen av röster är det alltid flera röstmottagare närvarande vid röstmottagning, då rösterna sorteras och skickas, vid rösträkning etc. Detta innebär att det inte finns möjlighet för någon enskild individ att redigera valsedlarna genom att sudda och eventuellt skriva nytt på valsedlarna.

Länsstyrelsen bedömer att det som klaganden har anfört inte kan anses ha påverkat valutgången.

LL (776-2018) har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak följande. En kvinna vid röstningstillfället var mycket aktiv med att hjälpa väljare med utländsk bakgrund att rösta, genom att dessa väljare gavs kuvert och rekommendationen var "rätt" valsedlar låg. Han såg de väljarna komma tillbaka med socialdemokratiska röstsedlar, som de med hjälp av kvinnan stoppade i kuverten medan de stod i kön. En man längre fram i kön påpekade detta för röstmottagaren, som genast tillrättavisade kvinnan med orden "nu säger jag inte till dig flera gånger", varpå kvinnan begav sig längre bak i kön med en bunt kuvert.

Länsstyrelsen i Skåne har hänvisat till ett yttrande från Valnämnden i Landskrona, som anfört i huvudsak följande.

Valnämndens kansli fick under förtidsröstningen vid det allmänna valet 2018 information om att "volontär" hjälpt röstande med röstsedlar och lägga valsedlar i kuvert på Stadsbiblioteket i Landskrona. Vid kontakt med röstmottagarna i lokalen visade det sig ha varit en person som hjälpt en röstande som kunde dålig svenska att ta röstsedlar. Huruvida detta är samma situation som den klagande beskriver kan valnämnden inte avgöra, eftersom händelserna inte är tillräckligt specificerade. Valnämnden kan av samma anledning inte heller ta ställning till huruvida det händelseförlopp som beskrivs i överklagandet har inträffat eller inte.

Oaktat om överklagandet gäller samma situation eller om händelserna är fristående från varandra så är det avgörande ifall någon har förhindrats att rösta enligt eget önskemål. Detta ställer valnämnden sig tveksam till då det hela tiden fanns möjlighet att, i lokalen, liksom i alla val- och röstningslokaler i Landskrona, fritt välja valsedlar (såväl partivalsedlar, namnvalsedlar som blanka valsedlar). Det är vidare valnämndens uppfattning att det inte är möjligt att generellt förbjuda någon att hämta valsedlar från de utplacerade ställen för att ta med till någon annan. Detta är inte heller något som kan kontrolleras då alla som hämtar valsedlar är potentiella röstande. Av överklagandet framgår i övrigt att röstmottagare genast avbrutit det olämpliga beteendet då denne fick kännedom om detta. Röstmottagaren har således handlat helt i enlighet med sina instruktioner. I övrigt kan nämnas att valnämnden ökade bemanningen i lokalen mot slutet av valperioden då det blev långa köer som var svåra att övervaka.

Valnämndens kansli har för valnämndens räkning varit tillgängligt för allmänheten via telefon under all tid då röstning i valet till riksdag, kommun och landsting 2018 har pågått. Röstmottagarna i samtliga röstnings- och vallokaler har också haft en tjänstetelefon för att kunna komma i direktkontakt med valnämndens kansli. Valnämndens kansli har även informerat röstmottagare om att eventuella incidenter under röstmottagningen ska antecknas på dagrapporten. När valnämnden fått kännedom om synpunkter, eventuella incidenter etc. har detta hanterats genom att aktuell lokal kontaktats.

Länsstyrelsen bedömer att det som klaganden har anfört inte kan anses ha påverkat valutgången.

LL har vidhållit sitt överklagande.

Avprickning i röstlängden

MM (614-2018) har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört att hon inte fick tillfälle att rösta i Salliusgymnasiet i Eslöv då hon redan var avprickad i röstlängden, detta trots att hon inte varit där tidigare.

Länsstyrelsen i Skåne har hänvisat till ett yttrande från Valnämnden i Eslövs kommun, som har anfört följande.

Valkansliet fick under valdagen samtal från vallokal Salliusgymnasiet där det framfördes att en väljare redan var avprickad i röstlängden då hen kom för att rösta. Det enda råd kansliet kunde ge var att göra en markering i röstlängden och därefter anteckna i protokollet att väljaren redan var avprickad. Väljaren var av naturliga skäl upprörd och fick tala med valkansliet som bekräftade att det inte var möjligt att ta emot rösten. Valkansliet informerade om möjligheten att överklaga och skickade även informationen via e-post till väljaren. Huruvida den nya röstlängdslinjalen användes eller ej framkom inte under samtalet.

Länsstyrelsen bedömer att det som klaganden har anfört inte kan anses ha påverkat valutgången.

Valmyndigheten har yttrat sig och anfört i huvudsak följande.

Röstmottagare ska innan valkuvert tas emot bl.a. kontrollera att väljarna enligt röstlängden inte redan har röstat (9 kap. 6 § vallagen) Klaganden har uppgett att hon redan var avprickad. Röstmottagarna har således agerat i enlighet med föreskriven ordning när de nekat klaganden att rösta.

Valmyndigheten förser valnämnderna med utbildningsmaterial, bl.a. utbildnings-filmer. Av utbildningsmaterialet för röstmottagare framgår bl.a. vikten av att vara noggrann vid avprickning i röstlängden och hur avprickning ska ske. Valmyndigheten har även tagit fram en s.k. avprickningslinjal, vilken är ett hjälpmedel till röstmottagarna vid avprickning i röstlängden.

I landstingsfullmäktigevalet i Skåne är småpartispärren 3 procent. Det parti som låg närmast spärren i valet var Feministiskt initiativ, som fick 6 208 röster. Det motsvarar 0,74 procent av de giltiga rösterna. Partiet behövde få ytterligare 19 722 röster för att få delta i mandatfördelningen. Vad gäller mandatfördelningen för de partier som klarade spärren gick det sista mandatet till Centerpartiet. Det parti som låg närmast att ta mandatet från Centerpartiet var Miljöpartiet, som behövde ytterligare 2 040 röster.

Sannolikheten, i det enskilda ärendet, att en röst skulle påverka valresultatet till landstingsfullmäktige i Skåne är 0.

Påståenden om felaktigheter i samband med valet

NN (889-2018) har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört att valet i Sverige 2018 inte genomfördes korrekt. Felaktigheterna och osäkerheterna har varit omfattande. Därför kan det enligt hans mening inte sägas att valet har gett ett rättvisande resultat. Mot den bakgrunden begärs att valresultatet ogiltigförklaras och att det tas beslut om att hålla omval.

Som grund för överklagandet anges i huvudsak följande när det gäller val till bl.a. landstingsfullmäktige i Skåne läns landsting. Redan 2014 kritiserades Sverige för att valsedlarna hölls alltför synliga. Trots den allvarliga kritiken om en fundamental del i fungerande demokratier, den om valhemlighet, gjordes ingenting åt saken. Han såg med egna ögon den bristande sekretessen bl.a. på Stadsbiblioteket i Lund samt i vallokaler i Malmö och Landskrona och det var minst lika illa denna gång.

Han har även noterat en rad fel och brister som tycks ha förekommit i övrigt och som det rapporterats om från andra håll. I dessa fall har han inga förstahandsuppgifter, men det styrker hans uppfattning om att allt inte har gått rätt till i valet.

Länsstyrelsen i Skåne län har hänvisat till yttranden från valnämnderna i Landskrona kommun, Lunds kommun respektive Malmö kommun.

Valnämnden i Landskrona kommun har yttrat sig och anfört i huvudsak följande.

I överklagandet framkommer att valsedlar hållits allt för synliga i lokaler i Landskrona. I övrigt är överklagandet inte tillräckligt specificerat för att avgöra vad som eventuellt har hänt, när det skulle ha hänt och var det skulle ha hänt.

Valnämndens kansli i Landskrona skickade ut material till samtliga val- och röstningslokaler i kommunen, däribland valsedelsställ. Vid valet användes inga insynsskydd till valsedelsställen, vilket gjorde att det i viss mån var möjligt för människor i lokalen att se vilka valsedlar en person tog. Lokalerna var dock möblerade utifrån att valsedlarna skulle vara så skyddade som möjligt. Lokalerna var t.ex. möblerade så att röstmottagarna inte skulle kunna se vilka valsedlar som togs av väljarna.

För den väljare som vill försäkra sig om att bevara valhemligheten har det varit fullt möjligt att ta ett valfritt antal valsedlar av olika partier i valsedelsställen. Väljaren har också kunnat ta blanka valsedlar och sedan själv skriva ut partinamnet. Väljaren har också haft möjlighet att ta med sig egna valsedlar till lokalen och då inte alls behövt ta några valsedlar i valsedelsställen. Utifrån detta har ingen väljare ofrivilligt behövt avslöja valhemligheten. Valnämnden i Landskrona avstyrker överklagandet i sin helhet.

Valnämnden i Lunds kommun har yttrat sig och anfört följande.

Överklagandet avser ett antal omständigheter som klaganden menar har begåtts i landet vid valen 2018. Såvitt framgår nämns Lunds kommun uttryckligen bara beträffande förtidsröstningen på Stadsbiblioteket. Det görs gällande att valsedlarna hölls alltför synliga på förtidsröstningsstället.

Valnämnden har följt gällande regelverk när det gäller utplacering av valsedlar på samtliga förtidsröstningsställen i Lunds kommun. I övrigt har valnämnden inget att anföra med anledning av överklagandet.

Valnämnden i Malmö kommun har yttrat sig och anfört i huvudsak följande.

Klaganden har anfört att det har funnits brister i sekretessen i vallokaler i Malmö. I anmälan framgår inte i vilka vallokaler som avvikelsen skulle ha ägt rum.

Valnämndens hantering av skyddet för valhemligheten regleras bland annat i 8 kap 1 § och 2 § i vallagen (2005:837). På varje röstmottagningsställe ska det finnas ett lämpligt antal avskilda platser (valskärmar) där väljarna kan rösta utan insyn. Valnämnden i Malmö har i varje vallokal placerat minst 3 valskärmar där väljarna kan göra i ordning sina röster fritt från insyn. Valnämnden har vid sin obligatoriska utbildning av röstmottagarna särskilt tagit upp vikten av ordning i köerna till valsedelsställen och valbåsen och uppmanat röstmottagarna att alltid ha minst en person som ansvarar över kön och släpper fram väljarna en och en.

Vidare ska det i anslutning till röstmottagningsstället ordnas en lämplig plats där valsedlar kan läggas ut. Valnämnden har i varje vallokal placerat ut betydligt fler valsedlar än vad det finns röstberättigade, i syfte att göra det möjligt för varje väljare att ta valsedlar för flera partier. Personal på valnämndens kansli i Malmö har under valdagen den 9 september 2018 inte fått några inrapporteringar om att partivalsedlar tagit slut i någon vallokal.

Från den 1 januari 2019 stärks skyddet för valhemligheten. Det ställs då krav på kommunerna att på varje röstmottagningsställe ordna en lämplig avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut. Valnämnden i Malmö har under hösten 2018 undersökt möjliga alternativ och kommer vid nästkommande val att avskärma valsedlarna på ett sådant sätt att väljarna kan välja sina valsedlar utan insyn. Möjligheten att ta valsedlar från flera partier kommer fortfarande att finnas kvar.

Utifrån det inkomna överklagandet är det inte möjligt att helt klarlägga orsaken till det inträffade. Mot bakgrund av det ovan anförda anser valnämnden att det som förekommit inte med fog kan antas ha inverkat på valutgången enligt 15 kap 13 § i vallagen och avstyrker därmed bifall till överklagandet.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandena

Gällande rätt

Enligt 15 kap. 13 § första stycket vallagen (2005:837) ska Valprövningsnämnden upphäva ett val i den omfattning som det behövs och förordna om omval i den berörda valkretsen

 1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för förekommit avvikelse från föreskriven ordning, eller
 2. om någon hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

Om rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället enligt paragrafens andra stycke uppdra åt beslutsmyndigheten att vidta en sådan rättelse. Rättelse enligt första eller andra stycket ska bara ske om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

I 3 kap. 4 § vallagen föreskrivs bl.a. att det för varje valdistrikt ska utses minst fyra röstmottagare, varav en ordförande och en ersättare för ordföranden. Av 5 § samma kapitel framgår vidare bl.a. att röstmottagare förordnas av valnämnden. Som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning som behövs för uppdraget.

Enligt 7 kap. 3 § vallagen ska väljaren göra i ordning sina röster bakom en valskärm och därefter lämna valkuverten till röstmottagarna.

I 8 kap. 2 § första stycket vallagen, i den lydelse som är aktuell i ärendet, föreskrivs att det i anslutning till ett röstmottagningsställe ska ordnas en lämplig plats där valsedlar kan läggas ut. Om detta inte är möjligt får en sådan plats i stället ordnas inne i lokalen. På denna plats ska väljarna ha tillgång till

 1. valsedlar med enbart valbeteckning,
 2. valsedlar med parti- och valbeteckning
  a) för val till riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige för varje parti som vid något av de två senaste riksdagsvalen har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet,
  b) för val till landstings- och kommunfullmäktige för varje parti som redan är representerat där och som inte uppfyller kraven i a ovan, när det gäller röstmottagningsställen inom det landsting eller den kommun där partiet är representerat.

I paragrafens andra stycke anges att de partier som deltar i valen också ska kunna lägga ut sina valsedlar på denna plats. I det tredje stycket föreskrivs att vad som sägs i första stycket 2 endast gäller under förutsättning att partiet har gjort en begäran enligt 6 kap. 7 § vallagen.

I 8 kap. 4 § vallagen anges vidare att röstmottagarna ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället. Den som finns i lokalen eller i ett utrymme intill denna ska rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna genomföras. Blir det sådan oordning att den inte kan avstyras får röstmottagningen tillfälligt avbrytas.

Enligt 9 kap. 6 § ska röstmottagarna kontrollera bl.a. att väljaren enligt röstlängden har rösträtt vid valet och inte redan har röstat. Enligt 9 § 2 valförordningen (2005:874) ska röstmottagarna i protokollet anteckna om de har vägrat att ta emot valkuvert eller ytterkuvert för budröst och anledningen till detta.  

Valprövningsnämndens bedömning

Tillhandahållande av valsedlar

Valprövningsnämnden konstaterar att valnämnderna har bemött AA, BB, CC, EE, GG och JJ överklaganden. Mot bakgrund av den lämnade redovisningen finner Valprövningsnämnden att det inte framkommit annat än att mottagandet av röster och utplaceringen av valsedlarna i röstningslokalerna har skett i enlighet med vallagens bestämmelser.

Valprövningsnämnden har tidigare uttalat (VPN 2014:56) att regleringen i 8 kap. 2 § vallagen tar sikte på tillgängligheten av valsedlar för väljarna och inte på möjligheten för väljaren att plocka valsedlar utan att någon annan kan se vilka valsedlar väljaren tar. Valhemligheten får anses tillgodosedd genom att väljaren kan ta valsedlar för flera partier eller genom att väljaren till röstmottagningsstället tar med sig valsedlar som kan erhållas från partierna.

I syfte att stärka skyddet för valhemligheten och därmed även minska risken för att väljarna utsätts för otillbörlig påverkan i samband med röstningen infördes nya bestämmelser i vallagen den 1 januari 2019 (bet. 2018/19:KU12, rskr. 2018/19:35). De nya bestämmelserna innebär att det ska ställas krav på att den plats i, eller i anslutning till, en val- eller röstningslokal där valsedlar läggs ut, ska vara avskärmad från insyn från andra väljare. De nya bestämmelserna tillämpas första gången vid valet till Europaparlamentet år 2019.  

Valprövningsnämnden finner att utredningen inte ger stöd för att det förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning såvitt gäller möjligheten för väljarna att bevara valhemligheten, när det gäller genomförandet av valet eller röstmottagarnas bemötande av väljarna i vallokalen. AA, BB, CC, EE, GG och JJ överklaganden ska därför avslås.

CC har även gjort gällande att det har förekommit valfusk på en rad platser runt om i landet och yrkat att förtidsröstningen och valet den 9 september görs om. Valprövnings-nämnden finner att det CC anfört är alltför allmänt hållet för att kunna läggas till grund för någon vidare utredning. CC överklagande ska därför avslås även i denna del. Här kan nämnas att Valprövningsnämnden har avgjort ett stort antal ärenden om påstått valfusk runt om i landet (se t.ex. dnr 54-2018 m.fl.), vilka behandlats i särskilda beslut.

Ordningen i vallokal

Valprövningsnämnden konstaterar att det av bestämmelserna i vallagen inte framgår att någon särskild penna behöver användas. Valprövningsnämnden finner att utredningen i ärendena inte ger stöd för att det förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning eller att någon otillbörligen har verkat vid valet på annat sätt i dessa avseenden. KK och LL överklaganden ska därför avslås.

Avprickning i röstlängden

Det framgår av utredningen att MM har förvägrats att rösta p.g.a. av att hon redan varit avprickad i röstlängden. Det är inte möjligt att mot bakgrund av utredningen klarlägga orsaken till det inträffade. Det kan därför inte utredas om hon felaktigt har avprickats i röstlängden. Om så skett är det fråga om en avvikelse från föreskriven ordning.

Valmyndighetens beräkningar med utgångspunkt i resultatet för valet till landstingsfullmäktige visar att sannolikheten, i det enskilda ärendet, att en röst skulle påverka valresultatet är 0. Valprövningsnämnden finner mot den bakgrunden att avvikelsen inte med fog kan anses ha inverkat på valutgången. MM överklagande ska därför avslås.

Påståenden om felaktigheter i samband med valet

Valprövningsnämnden finner att utredningen i fråga om valet till landstingsfullmäktige inte ger stöd för att det NN har anfört innebär någon avvikelse från föreskriven ordning. Inte heller har det framkommit att någon otillbörligen har verkat vid valet till landstingsfullmäktige på annat sätt. NN överklagande ska därför avslås i den delen.

NN har, liksom CC, gjort gällande att det har förekommit valfusk på en rad platser runt om i Sverige. Valprövningsnämnden finner att det NN anfört är alltför allmänt hållet för att kunna läggas till grund för någon vidare utredning. Överklagandet ska därför avslås även i denna del. Som har nämnts ovan har Valprövningsnämnden avgjort ett stort antal ärenden om påstått valfusk runt om i landet, vilka behandlats i särskilda beslut.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandena.

Beslut: Avslag Beslutat: 30 januari 2019
Ämnesord
 • Känslighetsanalys
 • Röstlängd
 • Röstningsförfarandet
 • Valkuvert
 • Valsedlar