Registrering av partibeteckningen APK har vägrats på grund av risk för förväxling med redan registrerad partibeteckning.

Valprövningsnämndens beslut 1981:1

​Genom beslut den 21 augusti 1980 avslog riksskatteverket en ansökan av Arbetarpartiet Kommunisterna om registrering för val till riksdagen av partibeteckningen "APK". Till motivering av beslutet anfördes, att nämnda partibeteckning kunde antas leda till förväxling med förkortningsform av officiell beteckning för redan registrerat parti.

Arbetarpartiet Kommunisterna anförde besvär över beslutet och yrkade bifall till sin ansökan.

I yttrande över besvären anförde riksskatteverket närmare, att verket ansett risk föreligga för förväxling i val av beteckningen "APK" med beteckningen "VPK", som är en sådan förkortningsform av den registrerade epartibeteckningen "Vänsterpartiet kommunisterna" vilken är gängse i den politiska debatten och i dagligt tal.

Valprövningsnämnden yttrade: Den nu gällande regeln i 5 kap. 3 § tredje punkten om viss förutsättning för registrering av partibeteckning infördes genom en ändring i vallagen (SFS 1974:215) och var avsedd att lägga grunden för en mera restriktiv prövning av ansökningar om registrering av partibeteckning än vad som varit möjligt enligt äldre lag. I samband med lagändringen uttalade föredragande departementschefen (prop. 1974:35 s.71-72) bl.a. följande:

De ändamålssynpunkter som enligt vad jag förut har nämnt motiverar en sådan föreskrift talar för en restriktiv bedömning av ansökningar om nyregistrering. Enligt min mening bör ordalagen i bestämmelsen jämkas så att de ger klarare uttryck för det bakomliggande syftet. Jag föreslår att bestämmelsen ges den avfattningen att partibeteckning får registreras endast om beteckningen kan antagas ej leda till förväxling med redan registrerad beteckning eller med beteckning för vilken registrering tidigare har sökts. Formuleringen torde bättre än den nuvarande utmärka vad som skall vara utgångspunkten för bedömningen, nämligen risken för att väljarna kan komma att förväxla beteckningarna i valet. Vid prövningen bör hänsyn kunna tas till sådan förkortningsform av den officiella beteckningen för ett redan registrerat parti som är gängse i den politiska debatten och i dagligt tal. Å andra sidan är det tydligt att varje utomordentligt avlägsen risk för förväxling inte bör leda till avslag på ansökan om registrering av nytt partinamn.

Vid två tidigare tillfällen (den 6 oktober 1977 och den 9 januari 1980) har valprövningsnämnden efter besvär haft att ta ställning till ansökningar från Arbetarpartiet Kommunisterna om registrering av partibeteckningar bestående av partinamnet jämte, i det ena fallet tillägget "-K" och, i det andra fallet, tillägget "(K)". Valprövningsnämnden har vid båda tillfällena vägrat registrering med hänvisning till föreliggande risk för förväxling med den redan registrerade partibeteckningen "Vänsterpartiet kommunisterna".

Den nu föreliggande ansökningen avser registrering enbart av bokstavskombinationen "APK", vilken emellertid utgör en bokstavsförkortning av partinamnet Arbetarpartiet Kommunisterna. Vid bedömningen kan man enligt valprövningsnämndens mening inte bortse från möjligheten att det fullständiga partinamnet kan komma till användning i val; i vilket fall kan uppkomma fråga om valsedlar bärande beteckningen "Arbetarpartiet Kommunisterna" skall räknas samman med valsedlar med beteckningen "APK" eller om de skall räknas till olika partier.

Valprövningsnämnden finner för sin del att det föreligger sådan risk för förväxling av partinamnet Arbetarpartiet Kommunisterna med förkortningsformen APK och partibeteckningen Vänsterpartiet kommunisterna med förkortningsformen VPK att hinder mot registrering av den med ansökningen avsedda partibeteckningen möter enligt 5 kap. 3 § vallagen.

Valprövningsnämnden lämnar besvären utan bifall.

Ledamöterna A och B var av skiljaktig mening och anförde: Enligt 5 kap. 3 § vallagen (1972:620) gäller som förutsättning för att partibeteckning skall få registreras bl.a. att partibeteckningen kan antas ej leda till förväxling med beteckning som redan har registrerats eller som, med anledning av tidigare gjord ansökan, kan komma att registreras med giltighet för ifrågakommande val.

Vad som i detta sammanhang skall avses med "beteckning" är ej reglerat i lag och har ej heller belysts under senare års lagstiftningsarbete på området. Tidigare har emellertid i 15 § lagen (1920:796) om val till riksdagen partibeteckning definierats som partinamn eller annan beteckning i ord för viss grupp av valmän eller för viss meningsriktning; härmed uteslöts tecknade bilder och abstrakta symboler. Då denna definition utgick ur lagstiftningen förekom, såvitt kunnat utrönas intet som tydde på att lagstiftaren velat fortsättningsvis upprätthålla kravet på att en bokstavskombination, för att kunna godtas som "partibeteckning", måste utgöra ett ord i gängse mening. Detta förhållande bör ses mot bakgrund av att bruket av bokstavskombinationer som ej utgjorde ord redan då kommit till användning i samhället i betydande omfattning, varför ett uttalande i frågan varit motiverat. På grund av det anförda kan i dag icke, utan uttryckligt stöd i lag, anses föreligga något hinder mot registrering som partibeteckning av en bokstavskombination enbart av den anledningen att denna ej utgör ett ord. Riksskatteverket har också i infordrat yttrande 1980-12-18 uttalat att enligt dess mening villkoren enligt 5 kap. 3 § vallagen ej utgör hinder för registrering av en partibeteckning bestående av bokstäver som inte bildar ord. Verket har tillagt att det också registrerat sådan beteckning. Härtill kan fogas att särskilda skäl knappast synes föreligga att på just detta område av samhällslivet motverka en allmän tendens till ökad användning av bokstavskombinationer enbart för att dessa ej utgör ord.

Den inledningsvis citerade lagbestämmelsen föranleder vid registreringsprövningen endast en jämförelse mellan i detta fall partibeteckningen APK och andra redan registrerade eller för registrering anmälda beteckningar. Av utredningen i ärendet framgår att beteckningen APK är så olik annan registrerad eller för registrering anmäld beteckning att beteckningen APK kan antas ej leda till förväxling. Det i författningstexten uppställda kravet för registrering är därmed uppfyllt.

Emellertid bör enligt det av valprövningsnämndens majoritet citerade motivuttalandet till ifrågavarande lagbestämmelse vid registrerings prövningen också "hänsyn kunna tas till sådan förkortningsform av den officiella beteckningen för ett redan registrerat parti som är gängse i den politiska debatten och i dagligt tal. Vad som härmed avses kan bli föremål för tvekan. Det måste dock förutsättas att lagstiftaren ej velat tillförsäkra en icke registrerad förkortningsform fullt ut samma skydd som ernås genom ansökan om registrering av partibeteckning. Vidare kan en förkortningsform, som av någon anledning ej skulle godtas för registrering, inte heller rimligen tillerkännas något skydd som oregistrerad. Slutligen synes uttalandet medge en viss skälighetsavvägning mellan å ena sidan intresset av att skydda en oregistrerad förkortningsform och å andra sidan intresset av att få registrerad en partibeteckning som liknar förkortningsformen. Härvid bör, utöver andra omständigheter, också beaktas att möjligheten att genom ansökan om registrering av förkortningsformen stärka dennas ställning ej utnyttjats.

I det nu aktuella ärendet föreligger utan tvekan betydande likhet mellan partibeteckningen APK och den icke registrerade förkortningsformen VPK för den registrerade partibeteckningen Vänsterpartiet kommunisterna. Det är vid sådant förhållande inte berättigat att anta att partibeteckningen APK ej skulle leda till förväxling med förkortningsformen VPK. Då valsedlar märkta med endast VPK som partibeteckning torde vara ytterst sällsynta, är emellertid denna förväxlingsrisk av begränsad betydelse. - Arbetarpartiet kommunisterna har ett påtagligt och beaktansvärt intresse av att få registrerad en partibeteckning med anknytning till sitt partinamn och sin ideologi, något som hittills trots flera försök ej gått att genomföra. Vid en sammanfattande bedömning finner vi att den begränsade risken för förväxling ej bör tillmätas sådan betydelse att Arbetarpartiet kommunisterna förvägras få den väl inarbetade beteckningen APK inregistrerad för sitt parti.

Vid den här gjorda bedömningen har bortsetts från risken att Arbetarpartiet kommunisterna använder sitt partinamn separat eller jämte beteckningen APK på valsedel, vilket skulle aktualisera förväxlingsrisk med partibeteckningen Vänsterpartiet kommunisterna. Något lagligt hinder mot en sådan användning av partinamnet och partibeteckningen torde för närvarande ej föreligga men kan, om så anses önskvärt, lätt nog införas. De komplikationer som en registrering av APK som partibeteckning kan tänkas förorsaka vid preliminär rösträkning och slutlig sammanräkning kan inte heller tillmätas självständig betydelse vid registreringsprövningen. Vid en förvaltningsakt som sammanräkning av valsedlar finns för övrigt knappast utrymme för förväxling av partibeteckningar; uppkommande komplikationer hänför sig snarare till tillämpningen av sammanräkningsbestämmelserna, vilka vid behov kan kompletteras. Det är ej heller utan vidare klart att en normaliserad och utvidgad användning av APK, som väl blir följden av en registrering, skulle öka dessa komplikationer; med visst fog kan göras gällande att registreringen skulle få motsatt effekt. I det av majoriteten citerade departementschefsuttalandet har också uttryckligen betonats att utgångspunkten för registreringsbedömningen skall vara den risk att förväxla partibeteckningar som kan föreligga för väljarna.

Då sålunda hinder ej möter i det hänseende riksskatteverket angett för registrering av partibeteckningen APK undanröjer vi verkets överklagade beslut och visar ärendet åter till verket för erforderlig behandling.

Jfr VPN 1977:6, 1980:1.

Beslut: Avslag Beslutat: 11 februari 1981
Ämnesord
  • Partibeteckning
  • Skiljaktig mening