Påståenden om att valsedlar saknats i vallokal - avslag

Valprövningsnämndens beslut 2018:257,773

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde i ett beslut den 21 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Haninge kommun den 9 september 2018.

Redogörelse för överklagandena, länsstyrelsens och valnämndens yttrande

AA (257-2018) har överklagat valet till kommunfullmäktige i Haninge och anfört att han vill rapportera valfusk. I vallokalerna i Jordbro och Åbyskolan, Haninge kommun, saknades, som det får förstås, valsedlar för Sverigedemokraterna.

Länsstyrelsen Stockholm har yttrat sig över AA överklagande och därvid åberopat ett yttrande från Valnämnden i Haninge kommun som i huvudsak anfört följande.

Haninge kommun har distribuerat partivalsedlar för samtliga partier som enligt vallagen har rätt till utläggning i samtliga förtidsröstnings- och vallokaler. Partierna beställer själva namnvalsedlar och distribuerar dem till förtidsröstnings- och vallokaler. Valnämnden i Haninge kommun har 2018-06-18, § 26, tagit fram lokala föreskrifter innebärande att röstmottagarna ska ta emot de namnvalsedlar som partierna lämnar till lokalerna. Röstmottagarna ansvarar sedan för utläggning av namnvalsedlar i valsedelsställen. Röstmottagarna ansvarar inte för att kontakta partierna om namnvalsedlarna tar slut.

Valnämndens kansli har inte fått kännedom om att det har saknats partivalsedlar i någon av kommunens 47 vallokaler och gör därför tolkningen att överklagandet avser namnvalsedlar. Namnvalsedlar placeras endast i valsedelsställen om partiet levererat till de aktuella lokalerna. Att det saknas namnvalsedlar kan antingen bero på att partiet inte levererat till lokalen eller att de tagit slut. Om namnvalsedlarna var slut i vallokalerna vid tillfället då den klagande besökte dem har röstmottagarna gjort korrekt bedömning i att inte kontakta partiet för ytterligare leverans.

Haninge kommun bedömer därför att inget valfusk har förkommit.

BB (773-2018) har också överklagat valet till kommunfullmäktige i Haninge och anfört att han inte kunde rösta i vallokalen vid ett äldreboende vid Runstensskolan (servicehuset Tallhöjden) eftersom inga giltiga valsedlar erbjöds honom. Valsedlarna i tre olika färger saknade partiinformation, där fanns endast angivet kandidaters namn och bl.a. riksdagsvalet. Han fick bara tre valsedlar av personalen. Han såg en lista kandidater på valsedeln utan någon information om partiet han försökte rösta på så han kryssade bara i ett slumpmässigt namn.

Länsstyrelsen Stockholm har yttrat sig över BB överklagande och har därvid åberopat ett yttrande från Valnämnden i Haninge kommun som anfört följande utöver vad nämnden redovisat med anledning av AA överklagande ovan.

Den klagande anger att hen fått valsedlar som innehållit valbeteckning och uppgifter om kandidater, men saknar partibeteckning. Kommunen konstaterar att det är en valsedelstyp som inte existerar.

[..] Att det eventuellt saknas namnvalsedlar kan alltså antingen bero på att partiet inte levererat till lokalen eller att de tagit slut. [..]

Valprövningsnämndens bedömning

Enligt 15 kap. 13 § första stycket vallagen (2005:837) ska Valprövningsnämnden upphäva ett val i den omfattning som det behövs och förordna om omval i den berörda valkretsen

  1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för förekommit avvikelse från föreskriven ordning, eller
  2. om någon hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

Om rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället enligt paragrafens andra stycke uppdra åt beslutsmyndigheten att vidta en sådan rättelse.

Rättelse enligt första eller andra stycket ska bara ske om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

Av 3 kap. 4 § vallagen framgår att det för varje valdistrikt ska utses minst fyra röstmottagare, varav en ordförande och en ersättare för ordföranden. Av 3 kap. 6 § följer att det på varje röstmottagningsställe ska finnas så många röstmottagare som behövs för att röstmottagningen ska kunna genomföras. Vid röstmottagning i en vallokal ska minst tre av röstmottagarna vara närvarande och en av dessa ska vara ordförande eller ordförandens ersättare.

Enligt 8 kap. 2 § första stycket i den lydelse som är aktuell i ärendet ska det i anslutning till ett röstmottagningsställe ordnas en lämplig plats där valsedlar kan läggas ut. Om detta inte är möjligt får en sådan plats i stället ordnas inne i lokalen. Av paragrafen framgår vilka valsedlar väljarna ska ha tillgång till. För val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige är det valsedlar med enbart valbeteckning samt valsedlar med parti- och valbeteckning. Därtill kan de partier som deltar i valen lägga ut sina valsedlar på denna plats (8 kap. 2 § andra stycket). Röstmottagarna ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället (8 kap. 4 §).

AA och BB har för vallokaler i Haninge kommun gjort gällande att det har saknats valsedlar för Sverigedemokraterna eller annat parti, att valsedlar skymts eller slängts eller att ordningen i vallokalen varit bristfällig på annat sätt. Klagandenas invändningar har utförligt bemötts i yttranden av länsstyrelsen och kommunen som i något fall anfört att det i något fall inte kan uteslutas att det saknats valsedlar just när klaganden eller annan person kontrollerat tillgången men att valsedlar funnits när röstmottagare och företrädare för valnämnden kontrollerat tillgången. Utredningen i ärendena visar inte annat än att de valsedlar som väljarna ska ha tillgång till enligt 8 kap. 2 § första stycket vallagen funnits tillgängliga i vallokalerna.

Valprövningsnämnden anser att utredningen i ärendet inte visar att det förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning eller att någon otillbörligen har verkat vid valet på annat sätt. AA och BB överklaganden ska därför avslås.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandena

Beslut: Avslag Beslutat: 23 januari 2019
Ämnesord
  • Valsedlar