Sedan länsstyrelse fastställt utgången av ett kommunfullmäktigval har länsstyrelsen ändrat sitt beslut. Fråga om i vilken ordning länsstyrelsens senare beslut skulle överklagas

Valprövningsnämndens beslut 1998:36

​Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde den 25 september 1998 utgången av valet till kommunfullmäktige i Gullspångs kommun. Av länsstyrelsens anteckningar fogade till protokollet fört vid den slutliga sammanräkningen efter kommunfullmäktigvalet 1998-09-20 framgick följande.

Utseende av ledamöter och ersättare

För partiet Kommunpartiet Vår Framtid har ersättare inte kunnat utses då namn på valsedeln saknas härför. Ersättare skall utses från samma valsedel som ledamöterna.

Av länsstyrelsens ändrade anteckningar som senare fogats till protokollet fört vid den slutliga röstsammanräkningen efter kommunfullmäktigvalet framgick följande.

Utseende av ledamöter och ersättare

För partiet Kommunpartiet Vår Framtid har ersättare inte kunnat utses då namn saknas på den tryckta valsedeln härför. Ersättare tas från samma valsedel som ledamöterna.

Rättelsebeslut 1998-09-29

Då de tillskrivna namnen finns på sedel med samma nummer angivet som på den tryckta valsedeln får dessa namn anses kunna utses till ersättare för partiet. Ovannämnda beslut ändras därför.

AA överklagade i en skrivelse inkommen till länsstyrelsen den 13 oktober 1998 länsstyrelsens beslut att utse ersättare för Kommunpartiet Vår Framtid i Gullspångs kommun.

Länsstyrelsen anförde i skrivelse den 14 oktober 1998 till Valprövningsnämnden att ärendet enligt länsstyrelsens bedömning var för sent inkommet.

Riksskatteverket (RSV) anförde i huvudsak att länsstyrelsens ursprungliga beslut stod i överensstämmelse med reglerna i 20 kap. 7 § vallagen.

Valprövningsnämnden yttrade: Länsstyrelsen i Västra Götalands län kungjorde den 25 september 1998 resultatet av valet till kommunfullmäktige i Gullspångs kommun genom att lägga fram protokollet över den slutliga sammanräkningen för granskning. Enligt 18 kap. 15 § vallagen var valet därmed avslutat. Valet innebar bl.a. att Kommunpartiet Vår Framtid erhöll tio mandat, vilka kunde besättas, under det att ersättare för de valda ledamöterna däremot inte kunde utses.

Den 29 september 1998 ändrade länsstyrelsen det ovannämnda beslutet och utsåg ersättare för de valda ledamöterna. Beslutet antecknades i det redan kungjorda protokollet över den slutliga sammanräkningen. Beslutet om ändring har överklagats till Valprövningsnämnden.

I ärendet uppkommer fråga om länsstyrelsen haft befogenhet att meddela ifrågavarande ändringsbeslut och om den ordning i vilken beslutet kan överprövas.

Några bestämmelser om valmyndighets rättelse av myndighetens egna beslut finns - med visst nedan angivet undantag - inte i vallagen. Däremot finns i förvaltningslagen (1986:223) bestämmelser om rättelse av skrivfel och liknande i 26 § och om omprövning av beslut i 27 §.

Det kan utan vidare konstateras att det i ärendet inte är fråga om ett sådant skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende som myndighet enligt 26 § förvaltningslagen under vissa angivna förutsättningar får rätta själv.

Enligt 27 § första stycket förvaltningslagen skall en myndighet - om den finner att ett beslut, som den har meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning - ändra beslutet. Detta kräver dock att ändringen kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Skyldigheten gäller även om beslutet överklagas, såvida inte klaganden begär att beslutet tills vidare inte skall gälla (inhibition). Enligt andra stycket gäller skyldigheten inte, om myndigheten har överlämnat handlingarna i ärendet till en högre instans eller om det i annat fall finns särskilda skäl mot att myndigheten ändrar beslutet.

Av förarbetena till 27 § förvaltningslagen (prop. 1985/86:80 s. 79) framgår att särskilda skäl mot att myndigheten ändrar beslutet kan föreligga när det framstår som mindre lämpligt att myndigheten omprövar sitt beslut. Bl.a. är vissa beslut av den karaktären att de i princip bör vara lika orubbliga som domstolarnas domar sedan de har vunnit laga kraft.

Enligt 19 kap. 9 § vallagen skall bestämmelserna i 27 § förvaltningslagen om omprövning av beslut inte tillämpas när bl.a. länsstyrelses beslut att fastställa utgången av ett val överklagats hos Valprövningsnämnden.

Även om vallagen inte besvarar frågan vad som gäller när valet inte har överklagats är ett beslut att fastställa utgången av ett val enligt Valprövningsnämndens mening av sådan allmän betydelse att särskilda skäl finns mot att valmyndigheten med stöd av 27 § förvaltningslagen på eget inititativ omprövar beslutet. Rättelse får i stället sökas genom överklagande eller, sedan tiden härför löpt ut, genom användande av de extraordinära rättsmedlen resning och återställande av försutten tid.

På grund av det anförda finner Valprövningsnämnden att länsstyrelsen inte haft befogenhet att ändra utgången av valet till kommunfullmäktige i Gullspångs kommun.

Länsstyrelsens beslut att fastställa en annan utgång av valet får emellertid anses vara ett sådant beslut om utgången av ett val som enligt 19 kap. 1 § vallagen får överklagas hos Valprövningsnämnden. Den som vill överklaga ett sådant beslut skall enligt 3 § samma kapitel ge in skrivelsen med överklagandet senast inom tio dagar efter det att valet avslutades. Då valet får anses avslutat när det ändrade protokollet lades fram för granskning har AAs överklagande kommit in för sent. Överklagandet skall därför avvisas.

Valprövningsnämnden avvisar överklagandet.

Jfr VPN 1999:10

Beslut: Avvisat Beslutat: 16 december 1998
Ämnesord
  • Röstsammanräkning
  • Överklagbarhet