Utläggning av vissa valsedlar har förhindrats i kommunfullmäktigval. Omval

Valprövningsnämndens beslut 1985:43

​Det hos riksskatteverket förda registret över partibeteckningar utvisade att partiorganisationen Kommunens Bästa den 13 maj 1976 beviljades registrering för kommunfullmäktigval i Borgholms kommun av partibeteckningen "KOMMUNENS BÄSTA - partiet för gräsrötter".

Vid 1982 års val fick partiet enligt den officiella statistiken med 656 röster (motsvarande 8,4 % av samtliga giltiga röster) fyra mandat i fullmäktigförsamlingen.

Inför 1985 års val anmälde partiet fyra kandidater för den registrerade partibeteckningen.

I ett senare skede beslöt emellertid partiet att inte begagna sig av den registrerade partibeteckningen. I stället gick man fram under partibeteckningen "KOMMUNENS BÄSTA - det enda riktiga oppositionspartiet i Borgholms kommun".

Kort före valet utspann sig i kommunen en diskussion om giltigheten och tillåtligheten av partiets valsedlar med den nya, förändrade partibeteckningen. Detta resulterade i att valnämnden vid sammanträde den 11 september 1985, § 14, fattade följande beslut.

Som komplettering till tidigare utsänt meddelande om arbetsordningen i valdistrikten inom Borgholms kommun under valdagen den 15 septembert 1985 beslöt valnämnden, att under hänvisning till 8 kap. 11 § 3 st. vallagen fästa valförrättarnas uppmärksamhet på att valsedlar, annan skriftlig eller muntlig framställning som innehåller politisk propaganda ej får förekomma i anslutning till vallokal eller i denna.

På valsedlar som utlägges i nämnda lokaler får förutom kandidatnamn endast förekomma parti- och valbeteckning.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Valet av kommunfullmäktige hölls den 15 september 1985.

Genom beslut den 30 september 1985 fastställde länsstyrelsen i Kalmar län utgången av valet. Av 49 fullmäktigplatser som skulle besättas tilldelades Moderata Samlingspartiet 9 mandat, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12 mandat, Folkpartiet 3 mandat, Centern 17 mandat, Vänsterpartiet Kommunisterna 1 mandat, Kommunens Bästa-partiet för gräsrötter (med 224 röster, motsvarande 2,9 % av samtliga giltiga röster) 1 mandat, Miljöpartiet De Gröna 3 mandat och Kristen Demokratisk Samling (KDS) 3 mandat.

Över beslutet anförde AA och BB var för sig besvär. AA ingav två skilda bevärsinlagor, av vilka den första riktade sig mot valnämndens åtgärder i samband med valförrättningen och den andra mot länsstyrelsens röstsammanräkning. BB:s besvärsinlaga hade i sak väsentligen samma innebörd som AA:s första inlaga. AA och BB yrkade båda omval. I sin andra inlaga yrkade AA att ny röstsammanräkning skulle företas.

Till stöd för besvären i vad de riktade sig mot valnämndens åtgärder anfördes bl.a. följande. Den av valnämnden åberopade föreskriften till skydd mot valpropaganda vid vallokaler är inte tillämplig på valsedlar som läggs ut på därför avsedd plats. Vallagen medger inte förhandsgranskning av valsedlar eller åtgärder som kan störa väljarnas fria val. Granskning av valsedlars giltighet skall ske först efter röstavgivningen i samband med röstsammanräkningen. Ifrågasättandet av partiets valsedlar väckte uppmärksamhet i massmedierna veckan före valet. En tidning som redogjorde för valnämndens behandling av Kommunens Bästas valsedlar vid sammanträdet den 11 september 1985 beskrev nämndens beslut som ett förbud för partiet. Beslutet har följts upp i vallokaler och på postkontor och direkt även påverkat väljarna. Partiet saknade praktiska möjligheter att kompensera sig för bortfallet av möjligheten att lägga ut valsedlar genom att i all hast anordna utdelning av valsedlar till väljarna på annat sätt vid själva valtillfället. Självfallet har inte bara förbudet som sådant att lägga ut valsedlarna föranlett den stora förändringen i partiets valresultat. De uttalanden som föregick valnämndens beslut utsådde osäkerhet bland väljarna angående valsedlarnas giltighet. Troligen har en del väljare, som i tidigare skede kastat bort allt utskickat valmaterial, ändå hoppats att till sist finna oppositionspartiets valsedlar på plats och i brist på dessa tagit något annat partis valsedel eller rent av avstått från att rösta i kommunfullmäktigvalet. I de båda föregående valen fick partiet mellan 650 och 700 röster, vilket båda gångerna gav 4 mandat. Men denna gång stannade röstetalet runt 220 och partiet fick endast 1 mandat. De mandat som förlorats på grund av "valsedelsförbudet" har troligen gått till andra partier och även påverkat styrkeförhållandena mellan dessa partier. Utan "valsedelsförbudet" hade den nya kommunfullmäktigförsamlingen haft ett annat utseende.

Till stöd för besvären i vad de riktade sig mot länsstyrelsens röstsammanräkning anförde AA bl.a. följande. När Kommunens Bästa i somras beslutade att i höstens kommunfullmäktigval framträda under den nya partibeteckningen hade detta två skäl. Det ena skälet var att man ville medverka till ett personval, där kandidatnomineringen helt och hållet överläts till väljarna. Detta hade inte varit möjligt om man hållit fast vid den registrerade partibeteckningen med anmälda kandidater. Det andra skälet var att partiet ansågs behöva ha en partibeteckning som bättre betonade dess karaktär av kommunens oppositionsparti. Enligt länsstyrelsens protokoll skulle emellertid 224 röster ha avgivits för den registrerade beteckningen medan den nya inte skulle ha fått en enda röst. AA tvivlar dock på att den registrerade beteckningen fått någon enda röst och vill därför ifrågasätta riktigheten i beslutet om valutgångens fastställande. AA är också viss om att det bland 45 valsedlar som redovisats som "blanka" (med partibeteckning men utan kandidatnamn) finns namnvalsedlar som bort redovisas som sådana.

I ärendet avgavs yttranden av valnämnden, länsstyrelsen och riksskatteverket.

Valnämnden anförde i sitt yttrande bl.a. följande.

Sedan valnämnden fått kännedom om att det på partiets valsedlar fanns ett tillägg med påstående om att partiet Kommunens Bästa var "det enda riktiga oppositionspartiet i Borgholms kommun" kallades valnämnden till sammanträde den 11 september 1985 för att bland annat ta ställning till huruvida ifrågavarande tillägg kunde anses strida mot vallagens bestämmelser. Vid detta sammanträde bedömde valnämnden enhälligt sagda tillägg som ett propagandistiskt upprop sådant som lagstiftaren tänkt sig i vallagens 8 kap. 11 § 3 st. Det skulle kunna betraktas som en olaglig marknadsföring.

Vid sitt ställningstagande diskuterade även valnämnden farhågor för att även andra partier i framtiden kunde komma med liknande tillägg på sina röstsedlar om inte nämnden nu på ett kraftigt sätt reagerade mot ifrågavarande tilläggstext. Detta skulle kunna medföra att röstsedlar i framtiden finge allehanda konstiga texter och beteckningar. Valnämnden beslöt därför att i protokollet, som utsändes till ordförandena i valdistrikten, fästa valförrättarnas uppmärksamhet på vallagens bestämmelser om vad som inte får finnas i röstningslokalerna eller i angränsande utrymmen.

Vid samtal med samtliga ordförande i valdistrikten har följande framkommit: Ordföranden i Böda södra valdistrikt har uppgivit, att han vid 12-tiden på valdagen blev uppmärksammad på att CC, Norrböda, (kandidat för Kommunens Bästa) uppehöll sig i utrymmet utanför vallokalen där partiernas valsedlar var utlagda i färd med att lägga ut valsedlar för partiet. Ordföranden påpekade därvid för CC, att texten i partiets valsedlar bedömts vara ett sådant upprop som inte får förekomma i eller i anslutning till vallokal. CC undrade då vad ordföranden hade för befogenheter att förbjuda partiets valsedlar i vallokalen. På denna fråga visade ordföranden honom valnämndens protokoll. CC lämnade därefter lokalen utan vidare kommentarer. Ordföranden förmenar att CC inte visat något större intresse för valet genom att inte komma med sedlarna förrän så sent på dagen. För övrigt hade han ju sin frihet att dela ut sedlarna utanför vallokalen.

Ordföranden i Föra valdistrikt har uppgivit, att han vid 16-tiden på valdagen blev uppmärksammad på att det lagts ut ett 40-tal röstsedlar för "Kommunens Bästa - det enda riktiga oppositionspartiet i Borgholms kommun" på det bord i hallen utanför vallokalen där partierna hade sina röstsedlar utlagda. Ordföranden tog då bort dessa sedlar emedan tilläggstexten måste uppfattas som en sådan politisk propaganda som ej får förekomma i eller i anslutning till vallokal. Under vallokalens öppethållande hade ordföranden hela tiden valnämndens protokoll uppsatt på väggen ovanför bordet med valsedlar. Ingen av valförrättarna har talat med någon representant för Kommunens Bästa under valdagen. Inte heller har någon röstande frågat efter partiets valsedlar.

Valnämndens vice ordförande DD, Gärdslösa, ombesörjde under söndagen - valdagen - utsändningen av poströster till valdistrikten. Vid 11-tiden besökte han vallokalen i Gärdslösa valdistrikt. Vare sig ordföranden eller någon av de övriga valförrättarna hade då iakttagit några röstsedlar för Kommunens Bästa utlagda bland andra partiers röstsedlar på bordet i foajen utanför vallokalen. Då DD var på väg att lämna lokalen mötte han BB i foajen. Denne tillfrågade då DD om han fick lägga ut sina röstsedlar för Kommunens Bästa i foajen. BB hade ett antal röstsedlar som han visade för DD. DD frågade då BB om han inte hade några andra sedlar eftersom de han visade just hade tilläggstexten "det enda riktiga oppositionspartiet i Borgholms kommun". Härtill svarade BB att det hade han inte. DD lät då förstå att tilläggstexten på sedlarna var ett politiskt propagandaupprop och som sådant inte fick läggas ut i anslutning till vallokalen. Något ytterligare samtal dem emellan förekom inte och BB lämnade lokalen.

I övriga vallokaler inom kommunen har inte iakttagits några röstsedlar för Kommunens Bästa och inte heller har någon representant för partiet varit i kontakt med valförrättarna. Inte heller har någon röstande frågat efter röstsedlar för Kommunens Bästa.

Länsstyrelsen anförde i sitt yttrande bl.a. att texten i den nya partibeteckningen "det enda riktiga oppositionspartiet i Borgholms kommun" utgjorde sådant upprop som är förbjudet enligt 8 kap. 11 § tredje stycket vallagen.

Riksskatteverekt anförde i sitt yttrande bl.a. följande.

Valnämnden har i sitt yttrande 1985-10-29 vitsordat att valförrättare i tre valdistrikt har hindrat personer att lägga ut valsedlar med partibeteckningen "Kommunens Bästa - det enda riktiga oppositionspartiet i Borgholms kommun". Valförrättarna har bedömt dessa valsedlar som sådan politisk propaganda som inte får förekomma i eller i anslutning till vallokal. Valförrättarna har också hänvisat till valnämndens beslut.

Sverige har sedan lång tid tillbaka fri nomineringsrätt i de allmänna valen. Detta betyder bl.a. att det står väljaren fritt att ange vilken partibeteckning han vill på valsedeln, en befintlig eller en ny, en registrerad eller en oregistrerad.

För att en valsedel skall räknas som giltig krävs enligt 14 kap. 4 § vallagen att den har partibeteckning och inte upptar mer än en partibeteckning.

Vill ett parti erhålla ett visst skydd för sin partibeteckning kan partiet låta registrera beteckningen hos RSV och anmäla kandidater.

Enligt 5 kap. 3 § vallagen får partibeteckning registreras bl.a. om den "består av eller innehåller ord". Någon ytterligare precisering finns inte och skulle inte heller kunna ges utan att den fria nomineringsrätten skulle beskäras.

Som exempel på partibeteckningar som av RSV registrerats kan nämnas:

* NÄRDEMOKRATERNA INVÅNARNAS parti mot rivningsraseriet och för SPÅRVAGNAR och bättre kollektivtrafik - sådan som INVÅNARNA SJÄLVA vill ha den (registrerad 1976-05-13 och avregistrerad 1982-12-03).

* Partiet för miljöskydd och medbestämmande (registrerad 1976-04-22).

* Rädda Ljusdalsbygden (registrerad 1978-06-01).

* Ljusnarsbergs obundna Kommunparti (registrerad 1982-02-18).

Enligt 9 kap. 6 § vallagen skall kommunen anordna lämplig plats i eller i anslutning till vallokalen där de partier som deltar i valen kan lägga ut sina valsedlar.

Enligt RSV:s bedömning kan bestämmelserna i 8 kap. 11 § sista stycket vallagen om förbud mot att "tryckta eller skrivna upprop sättas upp eller delas ut till väljarna" inte anses innefatta valsedlar med viss partibeteckning.

RSV bedömer valförrättarnas vägran att låta valsedlar med partibeteckningen "Kommunens Bästa - det enda riktiga oppsitionspartiet i Borgholms kommun" ligga ute på iordninggjord plats i eller i anslutning till vallokalen vara en sådan avvikelse från fastställd ordning som avses i 15 kap. 7 § vallagen.

--------

AA anför besvär över att länsstyrelsen i Kalmar län vid den slutliga röstsammanräkningen för kommunfullmäktigvalet i Borgholms kommun lagt samman valsedlar med partibeteckningarna "Kommunens Bästa - partiet för gräsrötter" och "Kommunens Bästa - det enda riktiga oppositionspartiet i Borgholms kommun".

Vid länsstyrelsens slutliga sammanräkning liksom vid valförrättarnas och valnämndens preliminära rösträkning gäller att valsedlarna fördelas i grupper efter partibeteckning. Den listtypsbeteckning dvs. partikod och listnummer som finns tryckt i nederkant på valsedeln utgör endast ett hjälpmedel vid registrering av valsedlar för den datarnässiga behandlingen.

Departementschefen har i propositionerna 1969:148 s. 69 och 1972:105 s. 134-135 uttalat att valsedel där väljaren har använt förkortad form av partibeteckning eller angett partibeteckningen felaktigt t.ex. genom felstavning av partibeteckningen bör räknas partiet i fråga till godo och inte som ett särskilt parti under förutsättning att det klart framgår vilket parti det gäller.

I Borgholms kommun har partiet Kommunens Bästa hos RSV beställt partimarkerade valsedlar med partibeteckningen "Kommunens Bästa - det enda riktiga oppositionspartiet i Borgholms kommun". Enligt AA var detta en medveten handling.

Av länsstyrelsens tillägg till yttrande 1985-11-12 framgår att av de 224 valsedlar som enligt bilaga nr 6 till länsstyrelsens protokoll tillgodoräknas partibeteckningen "Kommunens Bästa - partiet för gräsrötter" så har 172 valsedlar beteckningen "Kommunens Bästa - det enda riktiga oppositionspartiet i Borgholms kommun", 7 st. handskriven beteckning "Kommunens Bästa" och övriga 45 st. har av länsstyrelsen bedömts som partimarkerade. Några kopior på de partimarkerade valsedlarna har inte tagits varför det inte har gått att fastställa exakt vilken partibeteckning de haft.

Länsstyrelsen har vid den slutliga sammanräkningen beslutat att lägga samman alla valsedlar där partibeteckningen börjat med "Kommunens Bästa". Länsstyrelsen synes härvidlag konsekvent ha bedömt valsedlarna med utgångspunkt från att partibeteckningen var en registrerad partibeteckning och att första namnet måste vara en anmäld kandidat.

Enligt RSV:s bedömning måste valsedlarna med partibeteckningen "Kommunens Bästa - det enda riktiga oppositionspartiet i Borgholms kommun" hänföras till en särskild grupp vid den slutliga sammanräkningen. Departementschefens uttalanden om sammanläggning av valsedlar som nämnts ovan avser endast de fall där väljaren handskrivit partibeteckning. Länsstyrelsens beslut att hänföra dessa valsedlar till den registrerade partibeteckningen "Kommunens Bästa - partiet för gräsrötter" har medfört dels att beteckningen tillgodoräknats för många röster, dels att valsedlar som saknat anmäld kandidat som första namn felaktigt kan ha bedömts som partimarkerade valsedlar.

Kommunfullmäktige i Borgholm har 49 mandat. Enligt bilaga 3 till länsstyrelsens protokoll har det sista mandatet tillfallit Centern med jämförelsetalet 77,09. "Kommunens Bästa - partiet för gräsrötter" har fått det tjugofemte mandatet på jämförelsetalet 160,00.

Av länsstyrelsens tillägg till yttrande framgår att röstfördelningen är

172 för Kommunens Bästa - det enda riktiga oppositionspartiet i Borgholms kommun (nedan förkortat KB-op)
7 för Kommunens Bästa (nedan förkortat KB)
45 för Partimarkerade valsedlar
224 

Nedan redovisas de alternativ som kan tänkas uppstå vid fördelningen av valsedlarna i olika grupper efter partibeteckning.

I det första fallet redovisas valsedlarna i var sin grupp. De partimarkerade antas alla ha beteckningen "Kommunens Bästa - partiet för gräsrötter". I det andra fallet har de sju handskrivna valsedlarna lagts till gruppen "KB-op". I det tredje fallet antas alla partimarkerade valsedlar ha beteckningen "KB-op". De handskrivna valsedlarna räknas för sig. I det fjärde fallet läggs alla valsedlarna i en och samma grupp.

Partibeteckning Röstetal Erhållet mandat nr Jämförelsetal Nästa jfr tal
1) KB-op 17233122,8557,33
KB 7-5,00-
KB-partiet för gräsrötter45-32,14-
 224
2) KB-op 17932127,8559,66
KB-partiet för gräsrötter45-32,14-
 224
3) KB-op 21725155,0072,33
KB 7-5,00-
 224
4) KB-op 22425160,0074,66

Länsstyrelsen har vid sin slutliga sammanräkning tillämpat det fjärde alternativet dvs. det som för partiet är det förmånligaste. Med den tolkning som RSV anser vara den riktiga, att 172 röster plus ett antal partimarkerade valsedlar, maximalt 35 (förutsatt att länsstyrelsens uppgift om partibeteckning är riktig för 10 av de 45 partimarkerade valsedlarna), alltså minst 172 och högst 207 röster skall tillgodoräknas "Kommunens Bästa - det enda riktiga oppositionspartiet i Borgholms kommun" blir resultatet att denna partibeteckning får ett mandat, senast det trettiotredje och tidigast det tjugoåttonde mandatet.

RSV har som framgått ovan bedömt valförrättarnas hantering av valsedlarna som sådan avvikelse från fastställd ordning som avses i 15 kap. 7 § vallagen. För att valutgången skulle ha påverkats krävs enligt RSV:s beräkningar totalt 232 röster som ger jämförelsetalet 77,33 för att Centern skulle förlora det sista mandatet till Kommunens Bästa - det enda riktiga oppositionspartiet i Borgholms kommun. Med den bedömning RSV anser vara riktig behöver partiet emellertid ytterligare minst 25 röster för ändring av mandatfördelningen.

RSV gör den bedömningen att det inte med fog kan antas att vad som förekommit i vallokalerna i strid mot föreskriven ordning har inverkat på valutgången. Däremot har länsstyrelsen vid den slutliga sammanräkningen gjort bedömningar som avviker från föreskriven ordning, vilket medfört att ett mandat tilldelats parti med fel röstetal och under annan beteckning än den som angetts på valsedlarna.

RSV tillstyrker därför bifall till besvären i denna del. RSV anser att rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning hos länsstyrelsen.

Valprövningsnämnden yttrade:

Av utredningen framgår att valnämndens beslut den 11 september 1985 haft till syfte bl.a. att förhindra utläggning av de i kommunfullmäktigvalet förekommande valsedlarna med partibeteckningen "KOMMUNENS BÄSTA - det enda riktiga oppositionspartiet i Borgholms kommun". I likhet med riksskatteverket finner valprövningsnämnden att föreskriften i 8 kap. 11 § tredje stycket vallagen med förbud mot upprop, vilken valnämnden åberopat, inte är tillämplig på valsedlar som läggs ut på därför avsedd plats i eller vid vallokal. Valnämndens beslut har följaktligen inneburit en avvikelse från föreskriven ordning.

När det gäller att bedöma följderna av valnämndens beslut är man i stor utsträckning hänvisad till allmänna uppskattningar på grundval av den förebragta utredningen. En utgångspunkt för bedömningen måste vara att ett beslut av den ansvariga lokala valmyndigheten kan förutsättas få ett märkbart genomslag, om kännedomen om beslutet inte får en så begränsad spridning att den helt saknar betydelse. Det står klart att i förevarande fall valnämndens beslut var känt bl.a. av representanter för det berörda partiet och av valförrättarna, som i förekommande fall också tillämpat beslutet. Uppmärksamhet har också i massmedierna givits åt beslutet och den diskussion som hört samman med beslutets tillkomst.

Valprövningsnämnden anser utredningen ge fog för antagande att i förevarande fall avvikelserna från föreskriven ordning har inverkat på valutgången.

Valprövningsnämndens beslut

På grund av det anförda upphäver valprövningsnämnden valet av kommunfullmäktige och förordnar att omval skall ske i kommunen.

Vid denna utgång saknar valprövningsnämnden anledning att utlåta sig om länssstyrelsens röstsammanräkning.

Beslut: Bifall Beslutat: 17 december 1985
Ämnesord
  • Omval
  • Röstningsförfarandet
  • Valsedlar