Utseende av efterträdare för ledamot av kyrkofullmäktige

Valprövningsnämndens beslut 1981:5

​Kyrkofullmäktige i Hemse församling begärde hos länsstyrelsen i Gotlands län att efterträdare skulle utses för ledamoten i kyrkofullmäktige AA därför att denne avflyttat från orten.

Med anledning härav beslöt länsstyrelsen vid förrättning den 7 april 1981 att utse BB till efterträdare för AA för tiden till den 1 januari 1983.

I besvär över beslutet anförde AA att han inte hade avsagt sig uppdraget som ledamot i kyrkofullmäktige och att han fortfarande var kyrkobokförd i Hemse församling och därmed alltjämt var behörig att inneha uppdraget. AA yrkade att länsstyrelsens beslut skulle upphävas.

Valprövningsnämnden yttrade: Av handlingarna i ärendet framgår, att länsstyrelsens beslut föranletts av en skrivelse den 17 mars 1981 från kyrkofullmäktiges ordförande, vari uppgetts att AA vid årsskiftet avflyttat från orten. Länsstyrelsens beslut grundar sig således på att AA skulle ha förlorat sin behörighet att vara ledamot i kyrkofullmäktige och därmed blivit skyldig att omedelbart frånträda sitt uppdrag enligt 2 kap. 10 § lagen om församlingsstyrelse. Det är emellertid utrett, att AA fortfarande är kyrkobokförd i Hemse församling. AA uppfyller därför nu ifrågavarande villkor för rösträtt och valbarhet enligt gällande lydelse av nämnda lagrum.

På grund av det anförda upphäver valprövningsnämnden länsstyrelsens beslut.

Beslut: Bifall Beslutat: 22 maj 1981
Ämnesord
  • Valbarhet