Utseende av ersättare i kommunfullmäktige

Valprövningsnämndens beslut 2019:58

Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade den 3 juli 2019 att utse AA till ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun.

Redogörelse för överklagandet

AA har överklagat länsstyrelsens beslut och uppgett att han inte vill vara ersättare.

Länsstyrelsens yttrande

Länsstyrelsen i Kronobergs län har avstyrkt bifall till överklagandet och har anfört följande:

Den som vill avgå från ett uppdrag som förtroendevald ska begära detta hos fullmäktige, som enligt 4 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) är det organ som kan befria en ledamot eller ersättare från uppdraget. Enligt länsstyrelsens bedömning kan länsstyrelsen inte göra kandidater som väljare har röstat på ej valbara, eller på annat sätt hoppa över dessa i uträkningarna för att utse ny ledamot eller ersättare. Det går därför inte på förhand att avsäga sig ett eventuellt kommande uppdrag som förtroendevald.

AA blev den 3 juli 2019 utsedd till ersättare i enlighet med vallagens bestämmelser. När nu AA vill bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige ska han lämna sin avsägelse till fullmäktige. Kommunfullmäktige är det enda organ som kan befria honom från sitt uppdrag.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

Den som vill avgå från ett uppdrag som förtroendevald ska begära detta hos fullmäktige, som enligt 4 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) är det organ som kan befria en ledamot eller ersättare från uppdraget. Valprövningsnämnden kan endast överpröva länsstyrelsens beslut att utse ersättare.

Om en ersättare i kommunfullmäktige har utsetts till ordinarie ledamot eller avgått som ersättare av någon annan orsak ska länsstyrelsen, enligt 14 kap. 23 § vallagen (2005:837), på anmälan av fullmäktiges ordförande göra nya beräkningar och utse ytterligare en ersättare för varje ledamot som berörs.

I ärendet har inte framkommit annat än att AA blivit utsedd till ersättare enligt vallagens bestämmelser. Överklagandet ska därför avslås.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandet.

Beslut: Avslag Beslutat: 26 juli 2019
Ämnesord
  • Ersättare