Valsedlars placering i vallokal - avslag

Valprövningsnämndens beslut 2018:52

Länsstyrelsen i Jönköpings län fastställde i ett beslut den 20 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Habo kommun den 9 september 2018.

Redogörelse för överklagandena och valnämndens yttrande

Habodemokraterna har genom AA överklagat valet till kommunfullmäktige i Habo och begärt omval. AA har anfört att han den 21 augusti 2018 lämnat in Habodemokraternas valsedlar till Habo bibliotek som var enda förtidsröstningslokal i Habo. När han besökte lokalen när förtidsröstningen skulle börja uppmärksammade han att de placerat Habodemokraternas valsedlar längst till höger i ett valsedelsställ så att de var omöjliga att se. Han flyttade då ner KD-valsedlar ett steg för att Habodemokraternas skulle synas men omedelbart flyttades valsedlarna igen. Enligt hans bedömning har partiet förlorat minst 50 röster på kommunens medvetna fusk.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har yttrat sig över Habodemokraternas överklagande och anfört följande.

Länsstyrelsen kan konstatera att Habodemokraterna, vilket är det parti AA företräder, har tagit 1 mandat i kommunfullmäktige enligt det av länsstyrelsen fastställda valresultatet. Länsstyrelsen anser att Habo kommun genom sitt yttrande på ett tillfredsställande sätt redogjort för hur valsedlarna har presenterats i vallokalerna och att det inte av utredningen i ärendet framkommit omständigheter som skulle föranleda omval. Länsstyrelsen avstyrker därför bifall till överklagandet.

Valnämnden i Habo kommun har yttrat sig över AA överklagande och anfört i huvudsak följande.

Valnämnden har fattat beslut om att valsedlar ska placeras i bokstavsordning. Detta har röstmottagarna vid biblioteket varit noga med att följa. De har också varit noga med att alla partier ska behandlas lika.

Det stämmer att anmälaren vid ett flertal tillfällen besökt röstmottagningslokalen och vid ett tillfälle påpekade anmälaren att han tyckte hans valsedlar syntes dåligt. Han fick då förklaringen att valsedlarna ska vara placerade i bokstavsordning. [..]

Varken kommunen i stort, valnämnden eller röstmottagarna har gömt några valsedlar. Röstmottagarna har följt de anvisningar som valnämnden beslutat om, dvs. att valsedlarna ska placeras i bokstavsordning. Valnämnden har inte mottagit några andra klagomål på att valsedlar skulle ha synts dåligt eller inte funnits på plats.

Habodemokraterna har vidhållit sitt överklagande.

Valprövningsnämndens bedömning

Enligt 15 kap. 13 § första stycket vallagen (2005:837) ska Valprövningsnämnden upphäva ett val i den omfattning som det behövs och förordna om omval i den berörda valkretsen

  1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för förekommit avvikelse från föreskriven ordning, eller
  2. om någon hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

Om rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället enligt paragrafens andra stycke uppdra åt beslutsmyndigheten att vidta en sådan rättelse.

Rättelse enligt första eller andra stycket ska bara ske om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

Valprövningsnämnden konstaterar att Habodemokraternas invändningar i detalj har bemötts av länsstyrelsen och valnämnden.

Utredningen i ärendet ger inte stöd för att det förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning i ärendet eller att någon otillbörligen verkat vid valet. Habodemokraternas överklagande ska därför avslås.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandet.

Beslut: Avslag Beslutat: 30 januari 2019
Ämnesord
  • Valsedlar