Vid valförrättning för val av kyrkofullmäktige har samma valurna använts för olika valkretsar. Omval

Valprövningsnämndens beslut 1985:40

Den 12 november 1985 avslutade länsstyrelsen i Hallands län den slutliga sammanräkningen i valet av kyrkofullmäktige i Södra Unnaryds och Jälluntofta församlingars kyrkliga samfällighet. Länsstyrelsen fann därvid att samtliga valsedlar, avgivna i de båda församlingarnas valkretsar, inlagts i gemensamma tre omslag D samt upptagits i samma resultatbilaga till protokollet. Av resultatbilagan framgick att förrättningen skett gemensamt för de båda valkretsarna så att samtliga valkuvert och innerkuvert lagts i en och samma valurna.

Länsstyrelsen fattade följande beslut.

Enligt bestämmelserna i 43 § lagen om kyrkofullmäktigval jämfört med 14 kap. 15 d § vallagen skall mandaten i fullmäktige fördelas proportionellt mellan partierna på grundval av valresultatet i valkretsen samt för varje mandat utses en fullmäktig.

Då det inte kan bedömas vilka valsedlar som rätteligen skall tillföras respektive valkretsar, saknas grundval för mandatfördelning.

Länsstyrelsen gör därför inte någon mandatfördelning och utser följaktligen ej heller några ledamöter eller suppleanter i kyrkofullmäktige.

Över beslutet anförde Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Aktiv församling samt Centern besvär och hemställde att ledamöter skulle utses trots att det begåtts ett fel vid valförrättningen. Klagandena hemställde att Södra Unnaryd och Jälluntofta församlingar i det företagna valet skall betraktas som en valkrets.

Riksskatteverket anförde.

Vid valet till kyrkofullmäktige i Södra Unnaryds och Jälluntofta församlingars kyrkliga samfällighet den 20 oktober 1985 har samtliga avgivna valkuvert och innerkuvert lagts i en och samma valurna.

Varje i samfälligheten ingående församling utgör en valkrets och mandaten i fullmäktige skall fördelas för varje valkrets proportionellt mellan partierna på grundval av resultatet i valkretsen. Länsstyrelsen har vid sin slutliga sammanräkning inte kunnat bedöma vilka valsedlar som skall tillföras respektive valkrets. Av länsstyrelsens protokoll framgår att någon mandatfördelning därför inte kunnat äga rum.

Riksskatteverket anser att valprövningsnämnden bör förordna om omval.

Valprövningsnämnden yttrade:

Vid val av fullmäktige i kyrklig samfällighet skall enligt 4 § lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval varje i samfälligheten ingående församling utgöra en valkrets. Det framgår av bestämmelserna i 43 § andra stycket samma lag och 14 kap. 15 d § vallagen (1972:620) att mandaten i fullmäktige fördelas för varje valkrets proportionellt mellan partierna på grundval av valresultatet i valkretsen. För varje mandat som ett parti erhållit i fullmäktige utses en fullmäktig.

Genom att samma valurna använts för båda valkretsarna har rösterna i valet av kyrkofullmäktige i Södra Unnaryds och Jälluntofta församlingars kyrkliga samfällighet blandats samman så att det inte går att avgöra till vilken valkrets varje röst hört. Vad som skett vid förrättningen har inneburit avvikelse från föreskriven ordning. Förfarandet har påverkat valutgången på så sätt att mandatfördelning ej kunnat ske. På grund av det anförda upphäver valprövningsnämnden valet av kyrkofullmäktige i Södra Unnaryds och Jälluntofta församlingars kyrkliga samfällighet och förordnar om omval.

Beslut: Bifall Beslutat: 11 december 1985
Ämnesord
  • Kyrkoval
  • Omval
  • Röstningsförfarandet
  • Röstsammanräkning