Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar och långtidsarbetslösa, m.m.

Yttrande 1993/94:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kulturutskottets yttrande 1993/94:KrUly

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar och långtidsarbetslösa, m.m.


1993/94 KrUly


Till arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet har genom beslut den 11 november 1993 berett kulturutskottet tillfalle att såvitt rör kulturutskottets bered­ningsområde yttra sig över proposition 1993/94:66 Arbetsmarknads­politiska åtgärder för ungdomar och långtidsarbetslösa, m.m. jämte motioner väckta med anledning av propositionen.

Kulturutskottet yttrar sig i det följande över motion 1993/94:A16 i vad avser bidrag till folkbildningen (yrkande 17) och bidrag till kultur­miljövård (yrkande 23).

Utskottet

Bidrag till folkbildningen

Enligt motion A16 (s) är det både en solidaritetsfråga och en demokra­tifråga att utbildning anordnas inom folkbildningen för dem som är eller riskerar att bli arbetslösa. Under nästa år, dvs. under kalenderåret 1994, bör enligt motionärernas mening totalt 100 miljoner kronor anvisas till utbildning inom folkbildningen för ytterligare 3 000 arbets­lösa. I motionen begärs att riksdagen nu skall anvisa 50 miljoner kronor på tilläggsbudget för budgetåret 1993/94 (yrkande 17). Medlen föreslås fördelas av Folkbildningsrådet.

Utskottet erinrar om att riksdagen för innevarande budgetår har anvisat drygt 1,9 miljarder kronor efter förslag i 1993 års budgetpropo­sition (prop. 1992/93:100 bil. 9, bet. 1992/93:KrU13, rskr. 1992/93:192). Därutöver har riksdagen av arbetsmarknadsskäl anvisat närmare 439 miljoner kronor för 10 000 extra platser inom folkhögskolan samt 100 miljoner kronor till särskilt bidrag för arbetsmarknadsanpassad utbild­ning inom folkhögskolan och studieförbunden (prop. 1992/93:150 bil. 7 s. 2-4, yttr. 1992/93:KrU14y, bet. 1992/93:FiU30, rskr. 1992/93:447).

Betydande extra insatser har således redan gjorts för att man inom folkbildningen skall kunna erbjuda utbildning under budgetåret 1993/94 för dem som är eller riskerar att bli arbetslösa. Mot denna

1  Riksdagen 1993/94. 13 sarnl. Nr 1 y


bakgrund och med hänsyn till det statsfinansiella läget anser utskottet        1993/94:KrUly att riksdagen inte bör anvisa ytterligare medel. Arbetsmarknadsutskot­tet bör därför avstyrka motion A16 yrkande 17.

Bidrag till kulturmiljövård

I motion A16 (s) erinras om att byggarbetsmarknaden är i kris samti­digt som stora insatser behöver göras för att rädda kulturminnen från förfall och för att rusta upp dem. Motionärerna föreslår att det på tilläggsbudget för budgetåret 1993/94 skall anvisas 25 miljoner kronor för upprustning av kulturhistoriskt värdefiilla miljöer under anslaget Kulturmiljövård (yrkande 23).

Kulturutskottet erinrar om att vid flera tillfållen under 90-talet extra medel för kulturmiljövård har anvisats av arbetsmarknadsskäl. På förslag av utskottet anvisades sålunda under våren 1993 25 miljoner kronor på tilläggsbudget för budgetåret 1992/93 för särskilda insatser för upprustning av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Vidare beslöt riksdagen på förslag av utskottet om en tillfållig förstärkning för budgetåret 1993/94 av anslaget Kulturmiljövård med 25 miljoner kro­nor utöver regeringens förslag så att anslaget kom att uppgå till drygt 95 miljoner kronor (prop. 1992/93:100 bil. 12, bet. 1992/93:KrU23, rskr. 1992/93:253). Enligt utskottets mening är dessa resursförstärk­ningar av stort värde för bevarandet av vårt kulturarv.

Utskottet är med hänsyn till det statsfinansiella läget inte berett att med anledning av motionsförslaget förorda en ytterligare förstärkning av resurserna för kulturmiljövård. Utskottet föreslår där­för att arbetsmarknadsutskottet avstyrker yrkande 23 i motion A16.

Stockholm den 18 november 1993 På kulturutskottets vägnar

Ake Gustavsson

I beslutet har deltagit: Åke Gustavsson (s), Charlotte Branting (fp), Elisabeth Fleetwood (m), Hugo Hegeland (m), Berit Oscarsson (s), Anders Nilsson (s), Göran Åstrand (m), Leo Persson (s), Rose-Marie Frebran (kds), Richard Ulfvengren (nyd), Ingegerd Sahlström (s), Carl-Johan Wilson (fp), Björn Kaaling (s), Monica Widnemark (s) och Stina Eliasson (c).Avvikande meningar

1. Bidrag till folkbildningen

Åke Gustavsson, Berit Oscarsson, Anders Nilsson, Leo Persson, Inge­gerd Sahlström, Björn Kaaling och Monica Widnemark (alla s) anser att den del av utskottets yttrande under rubriken Bidrag till folkbild­ningen som börjar med "Betydande extra" och slutar med "yrkande 17" bort ha följande lydelse:

Med tanke på att många arbetslösa ungdomar och vuxna har bristSl­lig grundutbildning eller saknar sådan utbildning som krävs på arbets­marknaden bör ytterligare platser kunna erbjudas inom folkbildningen under budgetåret 1993/94. Vid fördelningen av de tidigare anvisade extra medlen för budgetåret 1993/94 har det visat sig att folkhögskolor­na och studieförbunden har kapacitet att ordna ytterligare utbildning om medel ställs till förfogande. Arbetsmarknadsutskottet bör enligt kulturutskottets mening tillstyrka förslaget i motion A16 yrkande 17 att riksdagen till folkbildningen skall anvisa 50 miljoner kronor på tilläggsbudget för budgetåret 1993/94.

2. Bidrag till kulturmiljövård

Åke Gustavsson, Berit Oscarsson, Anders Nilsson, Leo Persson, Inge­gerd Sahlström, Björn Kaaling och Monica Widnemark (alla s) anser att den del av utskottets yttrande under rubriken Bidrag till kulturmil­jövård som börjar med "Utskottet är" och slutar med "motion A16" bort ha följande lydelse:

Kulturutskottet anser att läget på arbetsmarknaden och de stora behov som finns inom kulturmiljövårdens område motiverar att ytter­ligare satsningar görs redan för innevarande budgetår. Särskilda medel, 25 miljoner kronor, bör därför anvisas på tilläggsbudget över anslaget Kulturmiljövård, anslagsposten 3. Extra medel för upprustning av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Utskottet föreslår således att arbets­marknadsutskottet skall tillstyrka yrkande 23 i motion A16.


1993/94:KrUlygotab  45354, Stockholm 1993