Årsredovisning för staten 2017

Yttrande 2017/18:FöU11y

Försvarsutskottets yttrande

2017/18:FöU11y

Årsredovisning för staten 2017

Till finansutskottet

Finansutskottet beslutade den 19 april 2018 att ge samtliga utskott tillfälle att senast tisdagen den 22 maj 2018 yttra sig över Årsredovisning för staten 2017 (skr. 2017/18:101) med eventuella motioner, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Försvarsutskottet har vid behandlingen koncentrerat sig på de avsnitt i årsredovisningen som berör utskottets beredningsområde.

Inga följdmotioner har väckts inom utskottets beredningsområde.

Utskottets överväganden

Bakgrund

I årsredovisningen anges att utfallet för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar blev 10 062 miljoner kronor för 2017, vilket är 307 miljoner kronor (3,0 procent) lägre än anvisat i statens budget. Under året levererade Försvarets materielverk materiel och tjänster i lägre omfattning än vad som beräknades i budgeten. Jämfört med föregående år minskade antalet genomförda leveranser av Försvarets materielverk med 31 stycken och uppgick till totalt 720 stycken. I skrivelsen anges vidare att Försvarets materielverk under året hade 199 försenade leveranser, vilket är en ökning med 32,6 procent jämfört med 2016. Förseningarna avser bl.a. röjdykarfartyg typ Spårö och anskaffning av lastbilar och brobandvagnar. I enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2017 anvisade riksdagen ytterligare 80 miljoner kronor för att stärka den operativa förmågan.

Utskottet fick vid sammanträdet den 17 maj 2018 information om leveransläget vid Försvarets materielverk av Thomas Engevall, chef System- och produktionsledning.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har vid att flertal tillfällen uttalat att man delar regeringens uppfattning att det är prioriterat att den operativa förmågan i krigsförbanden ökar. En central del för den operativa förmågan är krigsförbandens materiel. Av årsredovisningen framgår att delar av tilldelade anslagsmedel för anskaffning av materiel inte använts, att antalet genomförda leveranser från Försvarets materielverk till Försvarsmakten har minskat och att antalet försenade leveranser har ökat. Det ger en bild av att leveransförmågan vid Försvarets materielverk har försämrats under året. Den kompletterande information som utskottet inhämtat från Försvarets materielverk ger dock en något mindre alarmerande bild av myndighetens leveransförmåga genom att uppgifterna fått en förklaring som visar på ett bättre leveranslägen än vad redovisningen ger intryck av.

För att riksdagen ska ha möjlighet att följa upp leveransläget måste den redovisning som ligger till grund för utskottets uppföljning vara tydlig och transparent. Enligt utskottet finns en brist på tydlighet i det underlag som utskottet har att förhålla sig till vilket är olyckligt. Materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten är en komplicerad verksamhet som det är svår att skapa sig en helhetsbild av. Därför har regeringen bl.a. i samband med budgetpropositionerna för 2016 (prop. 2015/16:1) och 2018 (prop. 2017/18:1) föreslagit en rad åtgärder för att förbättra tydligheten inom materiel- och logistikförsörjningsprocessen. Det berör bl.a. finansiella flöden, investeringsbeslut och ansvarsfördelningen mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Utskottet har ställt sig bakom samtliga av dessa åtgärder (bet. 2015/16:1, bet. 2017/18:1). Utskottet vill därför framhålla att det nu är av yttersta vikt att åtgärderna genomförs att tydligheten och insynen i processen för materiel- och logistikförsörjningen förbättras. Utskottet utgår även från att Försvarsberedningen behandlar frågan i sitt fortsatta arbete.

Stockholm den 22 maj 2018

På försvarsutskottets vägnar

Allan Widman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Allan Widman (L), Åsa Lindestam (S), Hans Wallmark (M), Peter Jeppsson (S), Beatrice Ask (M), Alexandra Völker (S), Mikael Jansson (-), Kent Härstedt (S), Daniel Bäckström (C), Anders Schröder (MP), Lotta Olsson (M), Paula Holmqvist (S), Roger Richtoff (SD), Lotta Johnsson Fornarve (V), Mikael Oscarsson (KD), Mattias Ottosson (S) och Pål Jonson (M).

Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-05-22 Trycklov: 2018-05-24