Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012

Yttrande 2012/13:MJU4y

2012/13:MJU4y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

2012/13:MJU4y

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012

Till utrikesutskottet

Utrikesutskottet beslutade den 11 april 2013 att ge miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2012/13:80 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012 och de motioner som har väckts med anledning av skrivelsen i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Miljö- och jordbruksutskottet har beslutat att yttra sig över skrivelsen i de delar som rör utskottets beredningsområde och över motionerna 2012/13:U12 (S) yrkandena 12 och 13 och 2012/13:U13 (SD) yrkandena 20–23.

I yttrandet finns två avvikande meningar.

Utskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida