Folkbokföringen i framtiden

Yttrande 2012/13:JuU8y

2012/13:JuU8y Folkbokföringen i framtiden

Justitieutskottets yttrande

2012/13:JuU8y

Folkbokföringen i framtiden

Till skatteutskottet

Skatteutskottet beslutade den 25 april 2013 att ge justitieutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2012/13:120 Folkbokföringen i framtiden och motioner.

Justitieutskottet avgränsar sitt yttrande till frågor om skyddade personuppgifter (avsnitt 10) och motionerna 2012/13:Sk9 (V) yrkande 2 och 2012/13:Sk10 (S) yrkande 7.

Justitieutskottet delar den bedömning som regeringen har gjort när det gäller skyddade personuppgifter och föreslår att skatteutskottet avstyrker motionsyrkandena.

I yttrandet finns en avvikande mening (S, MP, V).

Utskottets överväganden

Bakgrund

Folkbokföringsutredningen föreslog i sitt slutbetänkande Folkbokföringen (SOU 2009:75) att det skulle införas en skyldighet för Skatteverket att i folkbokföringsdatabasen efter ansökan registrera en uppgift om att en enskild eller någon närstående till denne kan komma att utsättas för hot eller våld eller lida annat allvarligt men och därför har ett skyddsbehov. Utredningen föreslog också att en sekretessbestämmelse skulle införas som skulle gälla för uppgifter i både ärenden om uppgift om skyddsbehov och ärenden om kvarskrivning.

Folkbokföringsutredningen gjorde vidare bedömningen att alla myndigheter som tar emot uppgifter som omfattas av sekretessmarkeringar borde se över sina rutiner för hanteringen av dessa uppgifter och ta fram riktlinjer för sin hantering. Folkbokföringsutredningens bedömning överensstämde till stora delar med den bedömning som Stalkningsutredningen gjorde i sitt betänkande (SOU 2008:81).

Propositionen

Regeringen anför (s. 102 f.) att frågan om skyddet för personer som lever under hot om våld eller förföljelse är mycket angelägen för regeringen. Regeringen påpekar vidare att det med utgångspunkt i bl.a. Folkbokföringsutredningens förslag pågår ett arbete inom Regeringskansliet för att se över situationen för personer som riskerar att utsättas för brott och för att förstärka skyddet och rättssäkerheten för dessa personer. Av den anledningen bör förslaget att införa en uppgift om skyddsbehov och förslaget att förstärka sekretessen för uppgifter i ärenden om kvarskrivning övervägas vidare i ett annat sammanhang.

Regeringen konstaterar att Folkbokföringsutredningens bedömning att myndigheternas rutiner för hantering av sekretessmarkerade personuppgifter bör ses över vinner stöd även av remissinstansernas synpunkter. Regeringen anför vidare att det mot bakgrund av utredningens slutsatser finns all anledning för myndigheterna att se över sina rutiner samt att det kan finnas anledning för regeringen att återkomma till frågan om myndigheternas rutiner vid hantering av sekretesskyddade uppgifter.

Motionerna

I kommittémotion 2012/13:Sk10 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkande 7 begär motionärerna att regeringen ska återkomma till riksdagen senast under våren 2014 med förslag om skyddet av personuppgifter i samhället. Motionärerna anför bl.a. att den vilsenhet när det gäller regelverket som Folkbokföringsutredningen konstaterat är mycket oroande. Folkbokföringsutredningens iakttagelser och förslag bör därför leda till konkreta åtgärder.

I kommittémotion 2012/13:Sk9 av Jacob Johnson m.fl. (V) yrkande 2 begärs att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med de förslag om skyddade personuppgifter som Folkbokföringsutredningen presenterade. Motionärerna anför att Folkbokföringsutredningen lämnade sitt förslag redan i september 2009 och att det därför är anmärkningsvärt att regeringen inte presenterar något förslag i frågan utan meddelar att man avser att återkomma senare.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser i likhet med regeringen att frågan om skyddet för personer som lever under hot om våld eller förföljelse är mycket angelägen. Justitiedepartementet har informerat utskottet om att det pågående arbete som nämns i propositionen – att se över situationen för personer som riskerar att utsättas för brott och förstärka skyddet och rättssäkerheten för dessa personer – beräknas vara färdigt inom kort. Någon anledning för riksdagen att i detta läge göra ett tillkännagivande till regeringen finns därför inte.

Utskottet ser mycket allvarligt på Folkbokföringsutredningens uppgifter om att det råder en stor vilsenhet bland myndigheter kring regelverket om sekretessmarkerade uppgifter. Utskottet kan i likhet med regeringen konstatera att remissinstanserna delar Folkbokföringsutredningens bedömning att det är myndigheternas rutiner för hantering av sekretessmarkerade personuppgifter som bör ses över. Som regeringen anför finns det all anledning för myndigheterna att se över sina rutiner. Utskottet utgår från att regeringen noga följer frågan om myndigheternas rutiner vid hantering av sekretesskyddade uppgifter och vid behov återkommer till den.

Sammanfattningsvis anser utskottet att skatteutskottet bör avstyrka motionerna 2012/13:Sk9 (V) yrkande 2 och 2012/13:Sk10 (S) yrkande 7.

Stockholm den 14 maj 2013

På justitieutskottets vägnar

Morgan Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Morgan Johansson (S), Johan Linander (C), Krister Hammarbergh (M), Ewa Thalén Finné (M), Kerstin Haglö (S), Anti Avsan (M), Christer Adelsbo (S), Elin Lundgren (S), Johan Pehrson (FP), Arhe Hamednaca (S), Caroline Szyber (KD), Richard Jomshof (SD), Lena Olsson (V), Carl-Oskar Bohlin (M), Mattias Jonsson (S), Pia Hallström (M) och Agneta Börjesson (MP).

Avvikande meningar

Skyddade personuppgifter (S, MP, V)

Morgan Johansson (S), Kerstin Haglö (S), Christer Adelsbo (S), Elin Lundgren (S), Arhe Hamednaca (S), Lena Olsson (V), Mattias Jonsson (S) och Agneta Börjesson (MP) anför:

Folkbokföringsutredningen föreslog i sitt slutbetänkande (SOU 2009:75) att det i vissa fall skulle införas en uppgift om skyddsbehov i folkbokföringsdatabasen. Utredningen föreslog också att sekretessen i ärenden om kvarskrivning skulle förstärkas. Dessutom konstaterade utredningen att det bland myndigheter råder stor vilsenhet kring regelverket. Utredningen ansåg att alla myndigheter som från folkbokföringsdatabasen tar emot uppgifter som omfattas av en sekretessmarkering borde se över sina rutiner för hanteringen av dessa uppgifter.

Enligt vår uppfattning är de förslag som Folkbokföringsutredningen lämnade mycket angelägna, särskilt för våldsutsatta kvinnor och barn. Vi är också mycket oroade över utredningens uppgifter om stor vilsenhet bland myndigheter när det gäller regelverket. I detta perspektiv, och med beaktande av att utredningens förslag lämnades redan 2009, anser vi att det är anmärkningsvärt att regeringen inte i den nu aktuella propositionen lägger förslag om ett förstärkt skydd av personuppgifter.

Vi anser mot denna bakgrund att regeringen senast under våren 2014 bör återkomma till riksdagen med ett förslag om skyddet av personuppgifter i enlighet med vad vi nu anfört. Detta bör skatteutskottet föreslå att riksdagen tillkännager för regeringen. Skatteutskottet bör därmed tillstyrka motionerna 2012/13:Sk9 (V) yrkande 2 och 2012/13:Sk10 (S) yrkande 7.