i fråga om stöd till tidningar och tidskrifter på andra språk än svenska

Yttrande 1976/77:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

AU 1976/77:1 y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande

1976/77:1 y

i fråga om stöd till tidningar och tidskrifter på andra språk än svenska

Till konstitutionsutskottet

Genom beslut den 22 mars 1977 har konstitutionsutskottet hemställt om arbetsmarknadsutskottets yttrande över propositionen 1976/77: 99 om statligt stöd till vissa tidningar och tidskrifter, m. m. jämte mo­tioner.

Utskottet har behandlat den del av de remitterade dokumenten som rör tidningar och tidskrifter på annat språk än svenska, dvs. förutom den aktuella delen av propositionen motionerna 1976/77: 1469 av fru Diesen m. fl. (m), 1976/77: 1472, yrkandena 2 a och 3, av herr Johans­son i Trollhättan m. fl. (s), 1976/77: 1473 av herr Fagerlund m. fl. (s) och 1976/77: 1509, yrkandena 1 och 2, av herr Werner m. fl. (vpk).

Bakgrund

Frågan om presstöd till s. k. invandrartidningar har varit omdebatte­rad sedan det allmänna presstödet infördes år 1971. På förslag av in­rikesulskottet (InU 1975: 6) beslöt riksdagen år 1975 att från anslaget Åtgärder för invandrare anvisa 400 000 kr. som stöd i form av projekt­bidrag till tidningar och tidskrifter på minoritetsspråk som ges ut här i landet och riktar sig till invandrar och minoritetsgrupper i Sverige. För innevarande budgetår höjdes beloppet till 600 000 kr.

Riksdagen begärde förra året (KU 1975/76: 46, InU 1975/76: 3 y) att regeringen skulle se över frågan om stöd till tidningar på annat språk än svenska. Det stod därvid klart att stödet borde utgå i annan ordning än det allmänna presstödet med hänsyn till de speciella för­hållanden som gäller för invandrarnas tidningar. Det framhölls dock att stödet borde utformas så att det så långt möjligt skulle få samma effekter som det allmänna presstödet dvs. främja en fri debatt och opinionsbildning.

I propositionen 99 läggs nu fram ett nytt förslag om stöd till tid­ningar och tidskrifter på minoritetsspråk. Enligt förslaget skall ett fast bidrag införas tUl allmänna nyhetstidningar på andra språk än svenska som riktar sig till invandrare i Sverige och som utkommer med minst 24 nummer per år. Bidragsbeloppet föreslås öka vid tätare utgivnmg.

1    Riksdagen 1976177. 18 samL Yttr. nr 1AU 1976/77: ly                                                          2

För tidningar som inte uppfyller kraven på allrnänna nyhetstidningar
och som utges av sådana invandiarorganisationer som är att betrakta
som riksorganisationer föreslås ett särskilt stöd med maximalt 225 000
kr.                                                                                                                   .;   '.v- .                                                                       ,  ;   .:..    ' '.::    .,..    ,      ;

För övriga tidningar och tidskrifter på minoritetsspråk skall finnas fortsatta möjligheter till behovspi"övade bidrag. Totalbeloppet per år beräknas till 150 000 kr. I propositionen föreslås dessutom att speciellt stöd på vissa villkor skall kunna utgå vid nyetablering eller planerad tätare utgivning eller som kompensation vid ojämlika konkurrensförut­sättningar av tidningar och tidskrifter. Det nya presstödet till invandrar­tidningar föreslås i sin helhet utgå över ett särskilt anslag som skall administreras av statens invandrarverk efter samråd med presstöds­nämnden. Enligt förslaget skall stöd utgå redan fr. o. m. innevarande kalenderår. I propositionen föreslås därför att 2,5 milj. kr. skall an­visas på tilläggsbudget. För nästa budgetår beräknas medelsbehovet till 3,5 milj. kr. Som en konsekvens tiv den föreslagna anslagsanvisningen förordas att stödet till invandrarnas tidningar och tidskrifter från an­slaget Åtgärder för invandrare skall upphöra, Deri berörda anslags posten har i budgetpropositionen för nästa budgetår beräknats till 600000 kr. och anslaget Åtgärder för invandrare föreslås följaktligen bli mins­kat med detta belopp.

Utskottet

Det regeringsförslag som nu läggs fram fyller dé allmänna krav "söm riksdagen uppställde förra året. Stödet till invandrarnas'tidningar och tidskrifter lyfts upp på en betydligt högre nivå än tidigare. I många fall blir stödet förmånligare än motsvarande stöd till publikationer på svens­ka. Utskottet biträder för sin del huvudlinjerna i regeringens förslag och kommer i det följande att i anslutning till motionerna diskutera olika detaljer i stödsystemet.

I motionerna 1469 av fru Diesen m. fl. (m) och 1509 .av, herr Werner m. fl. (vpk) kritiseras det föreslagna' systemet med särskilda regler, för stöd till tidningar på minoritetsspråk. Motionärerna anser ätt i princip samma regler bör gälla som för publikationer på svenska.

Utskottet vill framhålla att de särskilda reglerna självfallet inte skall diskriminera tidningar och tidskrifter på minoritetsspråk utan avsikten är att få ett regelsystem som äir anpassat till. dé speciella förutsätt­ningarna för dessa publikationer. }3ärmed blir det bl. a. möjligt att ge stöd i situationer då så inte skulle varit fallet med en motsvarande till-lämpning av bestämmelsema för sveiiska periodiska publikationer.- Så­vitt utskottet kan bedöma är det inte heller .så som påstås i inotionen 1469 att det allmänna-presstödet med dagens förutsättningar, skulle vara förmånligare för exempelvis tidningar på finska eller estniska. MedAU 1976/77:1 y                                                         3

hänvisning till det afiförda avstyrker utskottet de aktuella motions­yrkandena. Utskottet är inte heller berett att. tillstyrka yrkandet: 2 i, vpk-motionen, vari begärs en utredning om invandrartidningarnas och -tidskrifternas speciella situation. Utskottet förutsätter att effekterna av det föreslagna stödsystemet noga följs och att regeringen är beredd att snabbt föreslå förändringar om reglerna skulle få ett utfall som' inte svarar mot intentionerna i propositionen. Man kari nämligen som påpekas i propositionen inte bortse från att. det föreligger ett visst osäkerhetsmoment genom att marknaden för tidningar och tidskrifter på annat språk än svenska inte är tillräckligt känd. Till detta kommer att förändringarna på denna del äv tidningsmarknaden är större än när det gäller svenska tidningar och tidskrifter.

Utskottet tar härefter upp motionerna 1472 av' herr Johansson i Trollhättan m. fl. (s) och 1473 av herr Fagerlund m. fl: (s). Motio­närerna vill att stödet till allmänna nyhetstidningar skall konstrueras om på elt sätt som skulle gå ut över tidningar som kommer ut med fler än ett nummer per vecka. Enligt propositionen skall för tidningar som uppfyller vissa allmänna krav och utkommer med minst 24 num­mer per år utgå 300 000 kr. För varje nummer mellan 24 och 53 skall utgå ytterligare 7 000 kr. och för varje nummer fr. o. m. 53 2 000 kr. Motionärerna vill slopa bidraget vid. tätare utgivning än 52 nummer per år. Motiveringen härför är att invandrartidningarnas marknader är så små att man kan befara att en tidning som kommer ut med fler nummer i veckan slår' ut övriga tidningar inom sitt språkområde. En monopolsituation kan därvid bli följden, vilket strider mot avsikten med presstödet.

Utskottet kan inte biträda motionsförslaget. Ett bifall till detta skulle innebära att invandrar- oeh minoritetstidningar med tät utgivning skulle missgynnas bl. a. i jämförelse med svenska tidningar i motsvarande situation. Det finns inga belägg för att stödets konstruktion, som mo­tionärerna säger, kommer att leda till en icke önskvärd koncentration av tidningsutgivningen. Om tendenser i den riktningen skulle upp­komma finns vissa möjligheter att motverka en sådan utveckling genom det särskilda stödet vid ojämlika konkurrensförutsättningar. I övrigt hänvisas till vad ovan sagts om vikten av att verkningarna av reglerna följs upp och att förändringar vid behov aktualiseras utan dröjsmål.

I motionen 1472 föreslås vidare att stödet till organisationstidskrifter skall omfatta även tidskrifter som ges ut a'v svenska oi"ganisationer men trycks på andra språk än svenska.

Utskottet har inte underlag för att bedöma behovet av bidrag av denna typ. Möjligheter, till stöd efter behovsprövninjg finns dock. Ut­skottet utgår från att organisationer som anser sijg ha behov av stöd till den ifrågavarande typen äv tidskrifter aktualiserar frågan hos invand-AU 1976/77:1 y                                                                     4

rarverket. Därigenom kan man få underlag. för ställningstagande till ett mera reguljärt stöd i framtiden. Motionsyrkandet avstyrks med hänvisning till det anförda.

Utskottet tar slutligen upp frågan om bidrag till de tidningar och tidskrifter som inte är att anse som nyhets- eller medlemstidning. Som tidigare nämnts skall behovsprövade bidrag kunna utgå till sådana publikationer. Invandrarverket föreslås få disponera 150 000 kr. för detla ändamål. Vissa riktlinjer för stödet föreslås, bl. a. skall stöd ej utgå med mer än hälften av vad som skulle utgått om publikationen varit bidragsberättigad som nyhets- eller medlemstidning. I motionen 1472 hävdas också alt ett flertal av de tidningar som under innevarande budgetår erhållit s. k. projektbidrag kommer att få dessa minskade utan att de i stället blir kvalificerade för stöd i andra former. Ökade svårig­heter förutses också för grupper som vill starta nya tidningar. Invand­rarverket bör därför enligt motionärerna få disponera ytterligare medel för stöd till invandrares och minoritetsgmppers tidningsprojekt. Medlen bör få disponeras fritt av verket ulan bindande föreskrifter från stats­makterna. I konsekvens härmed yrkar herr Fagerlund m. fl. (s) i mo­lionen 1473 avslag på propositionens förslag om reducering av anslaget Åtgärder för invandrare med 600 000 kr. Dessa medel skulle alltså få disponeras till tidningsstöd men också lill andra projekt som finansieras från anslaget.

Utskottet vill betona att avsikten med det nu införda stödet är att ge tidningar och tidskrifter utgivna på invandrar- eller minori­tetsspråk en väsentligt bättre ställning än tidigare. Det finns inte an­ledning att som motionärerna anta att i dag stödberättigade publika­tioner i någon större omfattning skulle bli utan stöd enligt propositio­nens förslag. Åtskilliga av de publikationer som i dag får stöd från an­slaget Åtgärder för invandrare kommer att bli stödberättigade som ny­hets- eller organisationstidningar. Det kan emellertid vara svårt att i dag göra en säker bedömning av vilka tidningar som kommer att hänföras till dessa kategorier och vilket anslagsbehov det därför finns för övriga tidningar. Med hänsyn därtill bör stödet till övriga tidningar inte abso­lut låsas fast vid 150 000 kr., utan regeringen bör vara oförhindrad att disponera om medlen. Det kan bl. a. visa sig att medelsbehovet för or-ganisalionslidningar blir mindre än som nu förutses och att anspråken för övriga tidningar blir i motsvarande mån större.

Under alla omständigheter ter det sig mindre lämpligt att som mo­tionärerna föreslår vid sidan av de föreslagna typerna av stöd införa ytterligare en stödform som skall hanteras av invandrarverket ulan väg­ledande riktlinjer från statsmakternas sida och utan precisering av hur stort belopp som totalt skall användas för ändamålet.

Med hänsyn till vad sålunda anförts finner utskottet icke skäl att biträda de aktuella delarna av motionerna.AU 1976/77:1 y                                                         5

Med det anförda godtar utskottet propositionens förslag i nu aktuella delar. Motionerna 1469, 1472, yrkandena 2 a och 3, 1473 och 1509, yrkandena 1 och 2, avstyrks.

Stockholm den 14 april 1977 ROLF WIRTÉN

Närvarande: herrar Wirtén (fp), Nilsson i Tvärålund (c), Nilsson i Ös­tersund (s), fru Hörnlund (s), herrar Gustafsson i Säffle (c), Johansson i Simrishamn (s), Fridolfsson (m). Fransson (c), Nilsson i Kalmar (s), Jonsson i Alingsås (fp), Granstedt (c), fru Berglund (s), herrar Svensson i Skara (m), Johansson i Arvika (s), och fru Flodström (s).

Avvikande mening

av herr Nilsson i Östersund, fru Hörnlund, herrar Johansson i Simris­hamn, Nilsson i Kalmar, fru Berglund, herr Johansson i Arvika och fru Flodström (alla s) som anser att utskottets yttrande bort ha följande lydelse:

Propositionens förslag innebär att stödet till invandrarnas tidningar och tidskrifter lyfts upp på en nivå som ligger i paritet med motsva­rande stöd till publikationer på svenska. Utskottet hälsar detta med till­fredsställelse men har vissa erinringar mot stödsystemets utformning, vilket framgår vid nedanstående behandling av de socialdemokratiska motionerna 1472 och 1473.

I motionerna------ (= ulskottet)----- med presstödet.

Utskottet tillstyrker propositionens förslag ätt särskilt bidrag utgår för varje nummer mellan 24 och 53 under året. Därmed ökas möjlig­heterna för olika invandrarorganisationer att ge ut tidningar med vecko-ulgivning och därmed ett aktuellt nyhetsinnehåll. I likhet med motionä­rerna utgår utskottet från att det inom de större invandrargmpperna på sikt bör finnas utrymme för konkurrerande nyhetstidningar med en så­dan omfattning i utgivningen.

Utskottet delar även motionärernas uppfattning att den premiering av ytterligare högre periodicilet som föreslås skapar problem. Genom det tillskott som erhållits vid utgivning av fler än ett nummer per vecka får nämligen tidningar som kan finansiera en flerdagarsutgivning ytterligare hjälp genom presstödet. Därvid kan, som motionärerna påpekar, tid­ningar med tät utgivning få ett sådant övertag mot veckotidningar alt de senare slås ut och en monopolsituation blir följden. En sådan utveck­ling strider direkt mot syftet med presstödet.AU 1976/77:1 y                                                         6

Utskottet förordar med hänvisning till det anförda attförslaget i pro­positionen ändras så att extra stöd för tätare titgivning äii veckoutgiv-ning inle utgår. Om detta förslag bifalls kommer vissa besparingar att göras. Därigenom skapas utrymme för ett bättre stöd till övriga tid­ningar och tidskrifter.

I molionen 1472 föreslås vidare att stödet till organisationstidskrifler skall omfatta även tidskrifter som ges ut av svenska organisationer men trycks på andra språk än svenska.

Utskottet anser i likhet med motionärerna att samhället på allt sätt bör medverka till att underlätta olika insatser att på; ett bättre sätt enga­gera och aktivera invandrarna i det arbete, som bedrivs inom exempel­vis politiska och fackliga organisationer. I konsekvens härmed bör tid­ningar och tidskrifter som ges ut på annat språk än svenska av i övrigt stödberättigade svenska organisationer och som vänder sig till i Sverige bosatta invandrare erhålla det föreslagna distributionsstödet på sanuna sätt som övriga organisationstidskrifter. Med hänvisning till det anförda tillstyrker utskottet motionsyrkandet.

Utskottet tar------ (= utskottet)---- från anslaget.

Enligt utskottels bedömning innebär propositionens förslag risk för att ett flertal av de tidningar som under innevarande budgetår erhållit projektbidrag kommer att få dessa minskade utan att de i stället blir kvalificerade för stöd i andra former. Under alla omständigheter inne­bär det njugga anslaget på 150 000 kr. att dessa tidskrifter inte kan få sin ställning förbättrad. Svårigheterna att med denna rani få slöd till nya projekt är också uppenbara. Till detta kommer.de krav för stöd vid nyetablering som uppställs i propositionen och som ytterligare för­svårar startande av nya tidningar och tidskrifter.

Utskottet motsätter sig propositionen i denna del och tillstyrker mo­tionärernas förslag som innebär att under anslaget Åtgärder för invand­rare även fortsättningsvis får disponeras medel för stöd till tidskrifter.. Medlen bör få disponeras av invandrarverket ulan bindande föreskrifter, och verket bör också ha möjlighet att använda medlen för andra pro­jekt än tidskrifter. Med hänvisning till vad sålunda anförts biträder ut­skottet moiionerna 1472 och 1473 i aktuella delar. .

Sammanfattningsvis godtar utskottet propositionens förslag med de ändringar som föreslås i motionerna 1472, yrkandena 2 a och 3, och 1473. Motionerna 1469.och 1509, yrkandena 1 och 2, avstyrks.

NORSTEDTS TRYCKERI    STOCKHOLM 1977 770058