Justitieutskottets yttrande över vissa delar av propositionen 1972:125 angående konjukturstimulerande åtgärder

Yttrande 1972:JuU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Justitieutskottets yttrande nr 1 år 1972      JuU 1972:1 y

Nrly

Justitieutskottets yttrande över vissa delar av propositionen 1972:125 angående konjukturstimulerande åtgärder.

Till finansutskottet

Genom beslut den 9 november 1972 har finansutskottet hemställt att justitieutskottet avger yttrande över propositionen 1972: 125 angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1972/73 avseende konjunkturstimulerande åtgärder, m.m., såvitt avser Kungl. Maj:ts i propositionen, bilaga 1, framlagda förslag.

Justitieutskottet har icke funnit anledning till erinran mot Kungl. Maj:ts ifrågavarande förslag.

Stockholm den 28 november 1972

På justitieutskottets vägnar ASTRID BERGEGREN

Närvarande: fröken Bergegren (s), herr Dockered (c), fröken Mattson (s), herrar Larfors (s), Johansson i Växjö (c), Jönsson i Malmö (s), Westberg i Ljusdal (fp), Nygren (s), fra Hjelm-Wallén (s), herr Måbrink (vpk), fru Bergander (s), herrar Fransson (c), Petersson i Röstånga (fp), Wijk­man (m) och Leuchovius (m).

1   Riksdagen 1972. 7 saml. Yttr. nr 1

MARCUS BOKTR. STOCKHOLM 1972     720047