Kompletteringspropositionen

Yttrande 1991/92:KrU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kulturutskottets yttrande 1991/92:KrU6y

Kompletteringspropositionen

Till finansutskottet

Finansutskottet har den 28 april 1992 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1991/92:150 (kompletteringspro­positionen) beträffande bl.a. bilagorna 1:3 1:9 och 1:11 jämte eventu­ella motioner, såvitt propositionen och motionerna rör utskottets be­redningsområde.

Kulturuiskoilet yttrar sig i det följande över propositionen och motionerna 1991/92:Fi41 yrkandena 18-22 samt 1991/92:Fi59 yrkan­dena 14, 6 och 811. Utskottet yttrar sig även över motion 199l/92;Fi59 yrkande 12 som tillhör försvarsutskottels beredningsom­råde.

Utskottet avger samtidigt härmed yttrande över det i propositionen framlagda förslaget till statsbidragssystem för kommunerna, såvitt avser kulturområdet (yttr. 1991/92:KrU7y).

Utskottet

I propositionen anförs (bil. 1:5 s. 79) att det av sysselsättningsskäl är angeläget att tidigarelägga statliga byggnadsinvesteringar. Treårsplanen för investeringar föreslås utökas. Investeringar inom vissa i propositio­nen angivna områden nämns, däribland kulturområdet.

I bilaga 1:9 till propositionen hänvisas till det ovan angivna förslaget att tidigarelägga investeringar. Vidare framhålls (s. 2) alt investeringar inom kulturområdet som nu primärt motiveras av sysselsättningslägel samtidigt syftar till att uppnå långsiktiga effekter i form av god vård av det odlade och byggda kulturarvet och bättre villkor för kulturverk­samheter, konstnärligt skapande och institutioner inom kulturområdet.

Med dessa utgångspunkter föreslås i propositionen att 100 milj.kr. anslås för investeringar inom kulturområdet. Dessa medel bör utnyttjas för stöd lill investering och upprustning av icke-statliga kulturlokaler liksom för iståndsättning och vård av kulturminnen och kulturmiljöer, företrädesvis större objekt.

Enligt propositionen bör de begärda medlen stå till regeringens disposition för slutlig fördelning mellan boverket och riksantikvarie­ämbetet för projekt som dessa myndigheter tillhandahåller underlag för. Utgångspunkt för medelsfördelningen bör bl.a. vara de sysselsäti-

1  Riksdagen 1991/92. 13 saml. Nr6\


1991/92 KrU6y


ningseffekler som följer av olika projekt och möjligheten att erhålla   1991/92:KrU6y

effekter på sysselsättningen redan tidigt under budgetåret 1992/93, Genom att inte fördela medlen på de sakanslag (B 4. Stöd lill icke­statliga kulturlokaler resp. B 31. Kulturmiljövård) under vilka de alternativt hade kunnat tas upp bibehålls dessutom anförs del i propositionen möjligheten att omfördela delar av medlen lill inve­steringar i statliga kulturlokaler om detta visar sig lämpligt vid en sammanvägning av hur de samlade invesleringsmedlen utnyttjas bäst.

Motionärerna bakom motionerna Fi41 (s) och Fi59 (s) anför att de medel som enligt propositionen bör beräknas för investeringar inom kulturområdet är otillräckliga. De anser att det är otillfredsställande att regeringen inte vill ge en närmare beskrivning av hur medlen skall fördelas mellan olika ändamål och att riksdagen bör ha möjlighet att angelägenhetsgradera och fastställa inriktningen av kulturinvesteringar­na.

I båda motionerna föreslås att byggnadsstyrelsen får i uppdrag att genomföra en projektering av byggandet av nya lokaler för moderna museet på Skeppsholmen i Stockholm. Motionärerna bakom motion Fi59 anför att om beslut om projektering fattas nu kan en byggstart ske under hösten 1993, men om inte sådant beslut fallas inom kort kommer byggstarten att försenas med ett år eller mer. I båda motioner­na hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad motionärerna anfört om att snarast påbörja projektering för ett nytt modernt museum på Skeppsholmen med sikte på byggstart hösten 1993 (moiion Fi41 yrkande 18 och motion Fi59 yrkande 1).

Utskottet anser i likhet med motionärerna all det är angeläget att moderna museels och arkitekturmuseets nya lokaler kommer till utfö­rande. Utskottet har bl.a. genom ett studiebesök på museerna informe­rat sig närmare om lokalfrågans utveckling efter del all arkitekttävling­en avslutades år 1991. Utskottet har vidare inhämtat att beredningslä­get är sådant att projekteringsuppdrag nu kan lämnas till byggnadsstyr­elsen. Enligt utskottets mening bör regeringen omgående besluta om projekteringsuppdrag.

Utskottet anser all finansutskottet bör föreslå riksdagen att med anledning av motionerna Fi41 yrkande 18 och Fi59 yrkande 1 som sin mening ge regeringen till känna vad kulturutskottet anfört om projek­teringsuppdrag rörande nya lokaler för moderna museet och arkitek­turmuseet.

Motionärerna framhåller vikten av nya förvaringslokaler för de spritlagda samlingarna på nalurhbtorbka riksmuseet. De anför att det finns fårdiga planer för utbyggnaden och all bygget skulle kunna komma i gång vid årsskiftet.

1 sitt av riksdagen godkända betänkande 1991/92:KrU25 förutsatte
kulturutskottet att regeringen vidtar åtgärder för att denna lokalfråga
skall få en snar lösning. Med hänsyn till det anförda anser utskottet att
det inte erfordras något riksdagsinitiativ i den aktuella frågan med
anledning av motionerna Fi41 yrkande 19 och Fi59 yrkande 2, varför
de avstyrks.
                                                                                                            2I  motionerna  hemställs all  riksdagen  avslår  regeringsförslaget att            1991/92:KrU6y

anvisa 100 milj.kr. till regeringens disposition för byggnadsinvestering­ar inom kulturområdet. Motionärerna hemställer att riksdagen beslu­tar att bidragsramen inom anslaget Stöd lill icke-statliga kulturloka­ler för nästa budgetår höjs med 75 milj.kr. utöver vad som tidigare beslutats och att riksdagen till anslaget Kulturmiljövård anvisar 90 milj.kr. utöver vad som tidigare anvisats.

Utskottet är inte berett alt förorda en medelsanvisning för de aktuel­la ändamålen utöver vad som innefattas i regeringens förslag. Utskottet ansluter sig till bedömningen i propositionen att medlen bör stå till regeringens disposition för att användas enligt de riktlinjer som presen­terats i propositionen, dvs. lill icke-statliga kullurlokaler och kultur­miljövård samt om regeringen bedömer det lämpligt till investe­ringar i statliga kulturlokaler. Utskottet förutsätter alt de aktuella investeringarna får en god spridning över landet. Finansutskottet bör således avstyrka motionerna Fi41 yrkandena 2022 och Fi59 yrkande­na 3, 4 och 6 och föreslå riksdagen att anvisa 100 milj.kr. i enlighet med regeringens förslag.

Utskottet tillstyrker förslagen i propositionen alt under anslaget Stöd lill trossamfund m.m. för nästa budgetår skall anvisas ytterligare 20 milj.kr. för lokalbidrag (bil. 1:11 s. 2) och att arbetsmarknadsverkets kostnader för förmedlingsverksamhet vid centrumbildningarna inom kulturområdet förs över lill anslaget Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m. (bil. 1:9 s. 3).

Motionärerna bakom motion Fi59 föreslår följande ökningar av kultu­ranslag, nämligen all under anslaget Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper anvisas 5 milj.kr. utöver vad som tidigare anvisats (yrkande 8), att under anslaget Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m. för en ny anslagspost benämnd Försöksverksam-hel med länskonsinärer för nästa budgetår anvisas 3 milj.kr. (yrkande 9), alt under anslaget Bidrag till Svenska rikskonserter för nästa budgetår anvisas 3 milj.kr. utöver vad som tidigare anvisats (yrkande 10) samt att riksdagen under anslaget Bidrag lill regionala och lokala teater-, dans- och musikinslitutioner för nästa budgetår anvisar 1 182 500 kr. utöver vad som tidigare anvisats (yrkande 11). Motionärerna anför att förslagen om de genomfördes skulle leda till en omedelbart förbättrad arbetsmarknad för konstnärliga yrkesutövare. Enligt motio­närerna skulle förbättringarna uppgå till 200 årsverken för bildkonst­närerna, till ca 100 årsverken för skådespelare och till ca 50 årsverken inom övriga områden.

Riksdagen har i enlighet med kulturutskottets förslag tidigare under våren avslagit motionsyrkanden med samma syfte som de aktuella (bet.l991/92;KrU18 vad avser yrk. 9, 1991/92;KrU20 vad avser yrk. 8, 10 och 11). Utskottet finner inte skäl för riksdagen att nu göra en annan bedömning och avstyrker moiion Fi59 yrkandena 8 11.

I motion Fi59 framhålls de centrala museernas snabbt ökande bevak­ningskostnader. Dessa kostnader har stigit så snabbt att de inkräktar pådet ekonomiska utrymmet för museernas verksamhet, anför motionä-           1991/92:KrU6y

rerna. De föreslår att vapenfria värnpliktiga skall kunna fullgöra sin tjänstgöring vid museerna. Pliklutredningen bör få i uppdrag att utreda frågan, anför de (yrkande 12).

1 ärendet har upplysts att vissa vapenfria tjänstepliktiga redan nu tas ut för tjänstgöring vid museer. Utskottet anser att en ökad uttagning av vapenfria tjänstepiiktiga för tjänstgöring vid kulturinstitutioner skulle vara värdefull bl.a. som en resursförstärkning för institutionerna. Ut­skottet ställer sig därför bakom förslaget att frågan om sådana vidgade tjänstgöringsmöjligheter bör övervägas.

Stockholm den 19 maj 1992 På kulturutskottets vägnar

Ake Gustavsson

I beslutet har deltagit: Ake Gustavsson (s), Jan-Erik Wikström (fp), Elisabeth Fleetwood (m), Hugo Hegeland (m), Berit Oscarsson (s), Stina Gustavsson (c), Anders Nilsson (s), Göran Åstrand (m), Leo Persson (s), Rose-Marie Frebran (kds), Anne Sörensen (nyd), Ingegerd Sahlström (s), Björn Kaaling (s), Monica Widnemark (s) och Carl-Johan Wilson (fp).

Från Vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie ledamot i utskottet, har suppleanten Elisabeth Persson (v) närvarit vid den slutliga behandlingen av ärendet.

Avvikande meningar

1. Medelsanvisningen till stöd till icke-statliga kulturlokaler och kulturmiljövård

Åke Gustavsson, Berit Oscarsson, Anders Nilsson, Leo Persson, Ing­egerd Sahlström, Björn Kaaling och Monica Widnemark (alla s) anser att den del av utskottels yttrande som börjar med "Utskottet är" och slutar med "regeringens förslag" bort ha följande lydelse:

Utskottet delar motionärernas uppfattning att det belopp som rege­ringen föreslår skall beräknas för investeringar inom kulturområdet är otillräckligt och alt riksdagen bör angelägen hetsgradera och fastställa inriktningen av kulturinvesleringarna. Utskottet anser därför all de ytterligare medel som motionärerna yrkat bör beräknas för kulturinve­steringar och att medlen bör fördelas på anslag i enlighet med vad som föreslås i motionerna. Med hänvisning till det anförda avstyrker utskot­tet förslaget i propositionen att 100 milj.kr. ställs till regeringens förfogande för investeringar inom kulturområdet. Utskottet tillstyrker förslagen i motionerna Fi41 yrkandena 21 och 22 och Fi59 yrkandena4 och  6 om  att  bidragsramen  under anslaget Stöd  till  icke-statliga           l991./92:KrU6y

kulturlokaler för nästa budgetår höjs med 75 milj.kr. ulöver vad som tidigare beslutals och att lill anslaget Kulturmiljövård anvisas 90 milj.kr. utöver vad som tidigare anvisats. Utskottet förutsätter all de aktuella investeringarna får en god spridning över landet.

2. Anslag till teater-, dans- och musikverksamhet m.m.

Åke Gustavsson, Berit Oscarsson, Anders Nilsson, Leo Persson, Ing­egerd Sahlström, Björn Kaaling och Monica Widnemark (alla s) anser att den del av utskottets yttrande som börjar "Riksdagen har" och slutar "yrkandena 8 11" bort ha följande lydelse;

Som motionärerna har anfört skulle deras förslag om del genom­fördes ge en värdefull förstärkning av de konstnärliga yrkesutövar­nas arbetsmarknad. Enligt utskottets mening motiverar möjligheten till en sådan förstärkning ökade anslag i enlighet med motionärernas förslag. Ulskollet tillstyrker därför motion Fi59 yrkandena 8-11.

Meningsyttring av suppleant

Meningsyttring får avges av suppleant från Vänsterpartiet, eftersom partiet inte har någon ordinarie ledamot i uiskoiiei.

Elisabeth Persson (v) anför;

Enligt min mening bör ytterligare medel anvisas under de anslag som angivits i motion Fi59 yrkandena 8 11 för att förstärka de konstnärli­ga yrkesutövarnas arbetsmarknad. Jag ansluter mig därför lill vad som anförts i avvikande mening 2.