KRU1Y

Yttrande 1997/98:KRU1Y

Till finansutskottet

Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 (finansplan m.m.) i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och beräkningen av statsinkomsterna, låneramar m.m. jämte motioner, allt i de delar som rör kulturutskottets beredningsområde.

Med anledning av propositionen i denna del har väckts ett antal motioner.

Kulturutskottet yttrar sig i det följande över

dels propositionen, såvitt avser förslag 4 om fördelningen av utgifterna på utgiftsområden för budgetåret 1998 i den del som rör utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid samt förslag 5 om den preliminära fördelningen av utgifterna på utgiftsområden för åren 1998 och 1999 som riktlinjer för regeringens budgetarbete i den del som rör utgiftsområde 17,

dels motionerna 1997/98:Fi206 (m) yrkandena 4 och 5, 1997/98:Fi212 (fp) yrkandena 3 och 4, 1997/98:Fi215 (kd) yrkandena 2 och 3, 1997/98:Fi218 (c) yrkande 2, 1997/98:Fi219 (mp) yrkandena 19 och 20 samt 1997/98:Fi220 (v) yrkandena 3 och 4, samtliga motioner såvitt de rör utgiftsområde 17.

Även övriga motioner som nämns i det följande har väckts under innevarande riksmöte.

Utskottet

Regeringens förslag

Statsbudgetens utgifter fördelas fr.o.m. budgetåret 1997 på 27 utgiftsområden. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid tillhör kulturutskottets beredningsområde. Utgiftsområdet omfattar följande verksamhetsområden: Allmän kulturverksamhet, Teater, dans och musik, Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter, Bild och form samt konsthantverk, Ersättning och bidrag till konstnärer, Arkiv, Kulturmiljö, Museer och utställningar, Film och television, Forskning, Trossamfund, Folkbildning, Ungdomsfrågor samt Folkrörelse- och idrottsfrågor.

Regeringens förslag rörande fördelning av statsbudgetens utgifter för budgetåret 1998 redovisas i det följande i vad avser utgiftsområde 17 (prop. 1997/98:1 finansplan m.m. avsnitt 4.5.3, tabell 4.10). Vidare redovisas regeringens preliminära fördelning av motsvarande utgifter för budgetåren 1999 och 2000, som riktlinjer för regeringens budgetarbete (samma avsnitt och tabell).

Regeringen redovisar inledningsvis vissa av de kulturpolitiska mål som riksdagen lade fast förra året (prop. 1996/97:3, bet. KrU1, rskr. 129). Inom utgiftsområdet prioriteras under år 1998 bl.a. insatser för att förbättra konstnärernas villkor, stärka litteraturen och läsandet samt åtgärder för att ge en regional balans i kultursatsningarna. Kulturens roll för den regionala utvecklingen och en ekologiskt hållbar utveckling lyfts fram. År 1998 blir ett kulturår för Sverige. Under år 1998 påbörjas också en satsning på det industrihistoriska arvet, anförs det i propositionen.

Besparingsåtgärder genomförs inom utgiftsområdet i enlighet med vad som angavs i den ekonomiska vårpropositionen.

Regeringen föreslår att ramen för utgiftsområde 17 för budgetåret 1997 skall bestämmas till 7 335 miljoner kronor (exakt 7 334 967 000 kr).

Vidare föreslår regeringen att det för de båda följande budgetåren för utgiftområde 17 preliminärt skall beräknas följande utgifter som riktlinjer för regeringens budgetarbete, nämligen för budgetåret 1999 ett belopp om 7 460 miljoner kronor och för budgetåret 2000 ett belopp om 7 614 miljoner kronor.

Det finns skäl att i detta sammanhang nämna att riksdagen vid behandlingen av 1997 års vårproposition godkände en preliminär fördelning av utgifterna under utgiftstaket för åren 1998-2000, som innebar att ramarna för utgiftsområde 17 skulle vara 7 324 miljoner kronor för år 1998, 7 477 miljoner kronor för år 1999 och 7 632 miljoner kronor för år 2000. Differenserna i förhållande till förslagen i budgetpropositionen är således små i fråga om utgiftsområde 17.

Regeringens förslag till fördelning på olika anslag inom utgiftsområdet redovisas i en särskild del av budgetpropositionen. Där lämnas också inledningsvis (avsnitt 3) en övergripande redovisning för budgetförslaget i denna del, liksom för regeringens prioriteringar på utgiftsområdet.

Motionsförslagen

I följande sammanställning redovisas - med utgångspunkt i de i det följande redovisade motionerna - partiernas ställningstaganden till regeringens förslag rörande ramar för utgiftsområde 17. Redovisningen sker på det sättet att avvikelserna från regeringens förslag redovisas. Siffrorna avser miljoner kronor.Ram för år 1998 Beräknad ram för år 1999 Beräknad ram för år 2000 Prop. 7 335 7 460 7 614 m -560 -560 -560 c =prop. ej preciserat ej preciserat fp +35 +10 +10 v +200 ej preciserat ej preciserat mp +32 +42 +42 kd +66 +66 +66 Motion Fi206 (m)

Motionärerna anser att statens uppgifter på kulturområdet bör renodlas. Nedskärningar av vissa anslag bör göras och vissa av dem bör upphöra.

Kulturmiljövården är en prioriterad statlig uppgift. En ny fond för att mobilisera resurser till den nydanande kulturen bör inrättas. I motion Kr272 (m) yrkas 100 miljoner kronor för ändamålet.

Kulturrådets verksamhet bör begränsas. Efter utbyggnaden av de regionala kulturinstitutionerna kan anslagen till Riksteatern och Rikskonserter minskas. I motion Kr272 (m) yrkas en nedskärning med sammanlagt 129 miljoner kronor för dessa båda institutioner.

Moderata samlingspartiet yrkar även i år att särskilda medel för bokinköp inte skall anvisas, eftersom bokinköp är en lokal fråga. Inte heller inköp av konst för kommunernas räkning är en statlig angelägenhet.

Anslagen till icke-statliga kulturlokaler och stödet till Arbetets museum bör utgå. Riksutställningars anslag bör minskas. Av motion Kr272 (m) framgår att den förordade minskningen är 25 miljoner kronor. Vissa forskningsmedel bör föras över till utgiftsområde 16.

Anslagen till folkbildning bör minskas; verksamheten måste förnyas inom tillgängliga resurser. Av motion Kr272 (m) framgår att Moderata samlingspartiet föreslår en nedskärning av folkbildningsanslaget med totalt 275 miljoner kronor, varav 40 miljoner kronor avser viss facklig utbildning.

Anslagen till Ungdomsstyrelsen och till Internationell ungdomsverksamhet bör minskas. Anslaget Bidrag till allmänna samlingslokaler bör avvecklas.

Motion Fi218 (c)

Som framgår av den inledande sammanställningen godtar motionärerna regeringens förslag då det gäller storleken av ramen för utgiftsområde 17 för budgetåret 1998.

Då det gäller fördelningen av medlen inom ramen förordar motionärerna vissa förändringar i förhållande till regeringens förslag. Bl.a. avvisar motionärerna regeringens förslag om ett Forum för världskultur. De vill att de av regeringen föreslagna medlen av Statens kulturråd skall fördelas till internationellt samarbete och till mångkulturellt arbete i Sverige.

Som också framgår av sammanställningen preciserar motionärerna inte sitt ställningstagande till regeringens beräkningar av ramarna för utgiftområde 17 under budgetåren 1999 och 2000.

Motion Fi212 (fp)

Utgiftsramen för år 1998 bör enligt motionärerna vara 35 miljoner kronor större än vad regeringen föreslagit.

Av motioner som hänvisats till kulturutskottet (Kr305 och Kr516) framgår följande. Folkpartiet vill dels anvisa medel till Dramatiska Teatern så att ett lån kan betalas tillbaka (jfr yttr.

1997/98:KrU2y), dels anvisa 26 miljoner kronor mer än vad regeringen föreslagit till Länsmusiken, dels anvisa särskilda medel till Nordiska Akvarellmuseet, dels öka stödet till trossamfund, Marionetteatern, Folkrörelsernas konstfrämjande och vissa folkrörelsearkiv. Folkpartiet föreslår också att stödet till idrotten skall vara högre än vad regeringen föreslagit.

Folkpartiet föreslår också viss besparing under utgiftsområdet, nämligen med 40 miljoner kronor avseende viss facklig utbildning (se motion Kr305).

För vart och ett av budgetåren 1999 och 2000 beräknas en utgiftsram som är 10 miljoner kronor större än vad regeringen föreslagit.

Motion Fi220 (v)

Vänsterpartiet anser att den av regeringen föreslagna utgiftsramen för budgetåret 1998 bör vidgas med 200 miljoner kronor.

Av den sålunda utökade ramen bör 100 miljoner kronor anvisas för att inom ramen för Kunskapslyftet förstärka Folkbildningens resurser så att ytterligare 4 000 helårsstudieplatser för kortutbildade kan inrättas.

Vänsterpartiet föreslår ökade resurser på en rad områden, nämligen bl.a. Länsmusiken, idrotten, forskning om ungdomars livsvillkor och stöd till arbetsplatsbibliotek.

Vänsterpartiet avstår från att ta ställning till de preliminära beräkningarna av ram för åren 1999 och 2000.

Motion Fi219 (mp)

Som framgår av den inledande sammanställningen föreslår motionärerna en ram som är 32 miljoner kronor större än vad regeringen föreslagit. De föreslår förstärkningar för bl.a. Länsmusiken - 25 miljoner kronor enligt motion Kr270 (mp) - och stödet till icke-statliga kulturlokaler. En besparing avseende viss facklig utbildning föreslås av motionärerna.

För vart och ett av budgetåren 1999 och 2000 beräknas en budgetram som är 42 miljoner kronor större än vad regeringen föreslagit.

Motion Fi215 (kd)

Budgetramen bör enligt motionärerna ökas med 66 miljoner kronor för år 1998.

Motionärerna framhåller att ett mångsidigt kulturliv och en förståelse för vår egen och andras kulturtradition är en viktig förutsättning för ett högtstående samhälle. Det är angeläget att kulturen finns nära människorna och ger en möjlighet till utveckling. Den satsning som gjordes på den ideella sektorn har successivt urholkats.

Kristdemokraterna föreslår att extra satsningar inom utgiftområde 17 skall göras bl.a. på folkbildning, Länsmusiken, idrotten och den ideella sektorn.

Förslaget om bidrag med 40 miljoner kronor till viss facklig utbildning avvisas.

Även för vart och ett av åren 1999 och 2000 bör beräknas en utgiftsram som är 66 miljoner kronor större än vad regeringen föreslagit.

Ytterligare uppgifter angående motionerna Fi206 (m), Fi212 (fp), Fi220 (v), Fi219 (mp) och Fi215 (kd)

Förslagen i samtliga fem motioner innebär - vid en jämförelse med motionerna Kr272 (m), Kr305 (fp), Kr601 (v), Kr270 (mp) och Kr273 (kd), se även Kr603 (kd) - att motionärerna motsätter sig regeringens förslag att det under folkbildningsanslaget skall beräknas 40 miljoner kronor för bidrag till fackliga organisationer för uppsökande verksamhet och utbildning i samhällsfrågor. I motionerna från Moderata samlingspartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet föreslås en begränsning av anslaget i motsvarande mån. Vänsterpartiet och Kristdemokraterna föreslår en ändrad medelsanvändning, vilket således innebär att det inte skulle uppstå någon besparing på folkbildningsanslaget om något av dessa båda partiers förslag bifalls.

Kulturutskottets bedömning

Efter förslag av regeringen i den ekonomiska vårpropositionen (prop. 1996/97:150, bet. FiU20, rskr. 284) lade riksdagen fast ett utgiftstak för år 2000 och en preliminär fördelning av utgifterna på utgiftsområden för åren 1998-2000. Utgiftstaket bestämdes på det sättet att det för vartdera utgiftsområdet fastställdes en utgiftsram. Det för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid av regeringen föreslagna utgiftstaket tillstyrktes av kulturutskottet (yttr. 1996/97:KrU6y). Reservationer för såväl en högre ram som för en lägre ram avgavs i finansutskottet vid ärendets slutliga beredning. Det tak som beslutades av riksdagen skall inte omprövas, såvida inte särskilda omständigheter föranleder annat. Utgiftsramen för utgiftsområde 17 för år 1998 föreslås i budgetpropositionen, som angetts i det föregående, bli den som fastställdes av riksdagen under våren, dock med en mindre uppräkning, 11 miljoner kronor.

Vid sina beräkningar i vårbudgeten av ramen för utgiftsområdet hade regeringen utgått ifrån att ytterligare besparingar på 6,5 miljoner kronor skulle göras utöver tidigare beslutade neddragningar.

I sitt ovan angivna yttrande till finansutskottet över den ekonomiska vårpropositionen erinrade kulturutskottet - som en bakgrund till bedömningen av regeringens förslag - om följande. I 1996 års budgetproposition angav regeringen att den för åren 1998 och 1999 beräknade att 79 respektive 111 miljoner kronor kan satsas för varaktiga reformer, vilka till viss del möjliggörs genom omprioriteringar inom utgiftsramen. År 1998 skulle dessutom 65 miljoner kronor beräknas engångsvis. För satsningar i samband med kulturåret 1998 beräknades totalt 285 miljoner kronor finnas tillgängliga åren 1997 och 1998. Vissa av dessa medel skulle inte beräknas över statsbudgeten. För litteraturen och läsfrämjandet beräknades - utöver för år 1997 gjorda insatser, då bl.a. en nivåhöjning med 25 miljoner kronor gjordes - 30 miljoner kronor för år 1999.

Bidrag och ersättningar till konstnärer beräknades öka med ytterligare 34 miljoner kronor år 1999. För vart och ett av åren 1998 och 1999 beräknades en besparing på länsmusiken med 30 miljoner kronor.

I yttrandet till finansutskottet våren 1997 uppehöll sig kulturutskottet ingående vid frågan om stödet till folkbildningen och därvid särskilt vid de beslutade särskilda utbildningsinsatserna för vuxna åren 1998-2000, första delen av den femåriga vuxenutbildningssatsning som kallas Kunskapslyftet. Därvid framhöll utskottet att folkbildningen är en viktig del av den allmänna vuxenutbildningen i arbetet med att höja de vuxnas utbildningsnivå och att utjämna utbildningsklyftor i samhället. Folkbildningen har vidare stor betydelse för att det skall bli möjligt i hela landet att ha ett utbud av kulturaktiviteter och att ge möjlighet för människor till eget skapande. Regeringen hade inte särskilt tagit upp frågan om en ändring av ramen för utgiftsområde 17 med hänsyn till folkbildningens behov. De uttalanden som framförts motionsvägen om besparingar på anslaget till folkbildningen eller om ökning av detta anslag motiverade enligt utskottets mening inte en ändring av storleken på ramen för utgiftsområdet.

De synpunkter rörande folkbildningen som framförts i de nu aktuella motionsyrkandena ger enligt utskottets mening inte anledning till en annan bedömning.

Riksdagen bör vid ställningstagandet till utgiftsramen inte utgå från att medel om 100 miljoner kronor skall anvisas till en sådan kulturfond som åsyftas i den moderata partimotionen. Riksdagen har så sent som i december månad 1996 på förslag av utskottet avslagit ett förslag om anvisande av medel till en sådan fond (bet. 1996/97:KrU1 s. 46 och 159).

I besparingssyfte skedde en nedskärning av stödet till idrotten för år 1997. Utskottet är inte berett att nu förorda en uppräkning av utgiftsramen för år 1998 i syfte att utrymme skall skapas för en väsentlig uppräkning av detta stöd.

Då det gäller den uppmärksammade frågan om nedskärning av bidraget till Länsmusiken vill utskottet erinra om att det i förra årets budgetproposition aviserades förslag om en ännu större nedskärning av bidraget än den som föreslås i årets budgetproposition. Då den preliminära ramen för år 1998 fastställdes under våren 1997 togs hänsyn till det år 1996 aviserade nedskärningsförslaget. En ändring av ramen för utgiftsområdet är inte motiverad för att tillgodose önskemål om avslag på den nu föreslagna nedskärningen av bidraget.

I den moderata partimotionen föreslås en begränsning av utgiftsramen, eftersom väsentliga nedskärningar av stödet till Riksteatern, Rikskonserter och Riksutställningar bör göras.

Utskottet anser att det redan nu kan slås fast att nedskärningar av den storleksordning som föreslås i motionen inte under några omständigheter kan komma i fråga. Motionsförslaget bör därför inte påverka bedömningen av utgiftsramens storlek.

Den ekonomiska ram för utgiftsområde 17 som regeringen föreslagit ger enligt utskottets mening utrymme för nya satsningar inom utgiftsområdet. Med beaktande av angelägenheten att begränsa de statliga utgifterna är utskottet inte berett att förorda en utökning av den av regeringen föreslagna utgiftsramen. Det finns inte heller skäl att begränsa ramen.

Med hänvisning till det anförda tillstyrker utskottet regeringens förslag att ramen för utgiftsområde 17 för år 1998 skall bestämmas till 7 334 967 000 kr.

Vidare tillstyrker utskottet att det för de båda följande budgetåren för utgiftsområde 17 preliminärt skall beräknas utgifter som riktlinjer för regeringens budgetarbete i enlighet med regeringens förslag, nämligen för budgetåret 1999 med 7 460 miljoner kronor och för budgetåret 2000 med 7 614 miljoner kronor.

Stockholm den 21 oktober 1997

På kulturutskottets vägnar

Åke Gustavsson

I beslutet har deltagit: Åke Gustavsson (s), Elisabeth Fleetwood (m), Berit Oscarsson (s), Anders Nilsson (s), Leo Persson (s), Lennart Fridén (m), Marianne Andersson (c), Monica Widnemark (s), Jan Backman (m), Carl-Johan Wilson (fp), Agneta Ringman (s), Charlotta L Bjälkebring (v), Annika Nilsson (s), Ewa Larsson (mp), Fanny Rizell (kd), Lena Klevenås (s) och Elizabeth Nyström (m).

Avvikande meningar

1. Elisabeth Fleetwood, Lennart Fridén, Jan Backman och Elizabeth Nyström (alla m) anser att den del av utskottets yttrande i avsnittet Kulturutskottets bedömning som börjar med "De synpunkter" och slutar med "miljoner kronor" bort ha följande lydelse:

Kulturutskottet anser att statens uppgifter på kulturområdet bör renodlas. I enlighet härmed bör nedskärningar av vissa anslag göras, några bör ökas och vissa av dem upphöra.

I motion Fi206 (m) redovisar utskottet sina övergripande överväganden rörande storleken av utgiftsramen för utgiftsområde 17 för nästa år. I motion 1997/98:Kr272 (m) preciseras vilka förändringar Moderata samlingspartiet vill göra i regeringens förslag i budgetpropositionen. I det följande redovisar utskottet de väsentligaste av förslagen.

En ny fond, en s.k. dubbleringsfond, för att mobilisera resurser till den nydanande kulturen bör inrättas. 100 miljoner kronor bör anvisas för ändamålet.

Verksamheten hos Statens kulturråd bör begränsas. En betydande utbyggnad av de regionala kulturinstitutionerna har skett under de senaste årtiondena. Den verksamhet som bedrivs av Riksteatern och Rikskonserter kan därför skäras ned väsentligt. Detta gäller också Riksutställningar.

Bokinköp är en lokal fråga. Särskilda medel för folkbibliotekens bokinköp bör därför inte anvisas för nästa budgetår. Inte heller inköp av konst för kommunernas räkning bör belasta den statliga budgeten.

Medel bör inte anvisas till stöd till icke-statliga kulturlokaler.

Vissa forskningsmedel bör föras över till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Belastningen på utgiftsområde 17 minskar därigenom i motsvarande mån.

På folkbildningsområdet måste verksamheten förnyas inom ramen för tillgängliga resurser. Folkbildninganslaget bör skäras ned med 275 miljoner kronor, varav 40 miljoner kronor avseende viss facklig utbildning.

På Inrikesdepartementets område bör anslagen till Ungdomsstyrelsen och till Internationell ungdomsverksamhet skäras ned. Anslaget Bidrag till allmänna samlingslokaler bör avvecklas.

Utskottet anser att i enlighet med Moderata samlingspartiets förslag ramen för utgiftsområde 17 för budgetåret 1998 bör bestämmas till ett belopp som är 560 miljoner kronor lägre än vad regeringen föreslagit. Således bör ramen vara 6 774 967 000 kr.

Även för vart och ett av åren 1999 och 2000 bör beräknas en utgiftsram som är 560 miljoner kronor lägre än vad regeringen föreslagit.

2. Carl-Johan Wilson (fp) anser att den del av utskottets yttrande i avsnittet Kulturutskottets bedömning som börjar med "De synpunkter" och slutar med "miljoner kronor" bort ha följande lydelse:

Kulturutskottet anser i likhet med motionärerna bakom motion Fi212 (fp) att storleken av den ram för utgifterna inom utgiftsområde 17 som regeringen föreslagit bör vidgas.

Utrymme bör skapas för att göra det möjligt att göra större påslag på anslagen för Dramaten och Länsmusiken. Utskottet anser även att ökningar skall göras på anslag rörande bild- och formområdet, regional arkivverksamhet och museer. Vidare anser utskottet det befogat att - i avvaktan på regeringens ställningstaganden med anledning av den pågående Idrottsutredningens arbete - lämna ett större stöd till idrotten än regeringen föreslagit.

En del av dessa höjningar bör finansieras genom att riksdagen avslår förslaget under folkbildningsanslaget att 40 miljoner kronor skall utgå till fackliga organisationer m.fl. för uppsökande verksamhet och utbildning i samhällsfrågor.

Sammantaget innebär utskottets ställningstagande att riksdagen - i enlighet med förslaget i motion Fi212 (fp) - bör utöka ramen för utgiftsområde 17 med 35 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag till totalt

7 369 967 000 kr.

Kulturutskottet föreslår vidare i enlighet med förslaget i samma motion att de preliminära ramarna för utgiftsområde 17 skall ökas med 10 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag för vart och ett av åren 1999 och 2000.

3. Charlotta L Bjälkebring (v) anser att den del av utskottets yttrande i avsnittet Kulturutskottets bedömning som börjar med "De synpunkter" och slutar med "miljoner kronor" bort ha följande lydelse:

Kulturutskottet anser - i likhet med motionärerna bakom motion Fi220 (v) - att storleken av den ram för utgifterna inom utgiftsområde 17 som regeringen föreslagit bör vidgas.

Ett större påslag på folkbildningsanslaget bör göras så att ytterligare 4 000 helårsstudieplatser kan skapas inom det s.k. Kunskapslyftet för korttidsutbildade. Vidare anser utskottet att ökningen av ramen bör göra det möjligt att göra påslag främst inom verksamhetsområdena Allmän kulturverksamhet, Teater, dans och musik, Museer och utställningar samt Folkrörelse- och idrottsfrågor. Resurser bör därigenom kunna tillföras bl.a. för en nationalscen i Norrland. Länsmusikens sparkrav bör kunna minskas och anslaget till de fria grupperna bör kunna höjas. Vidare bör utrymme kunna skapas för inrättande av ett stöd till arbetsplatsbibliotek och projekteringen av ett kvinnomuseum bör kunna påbörjas. Kulturtidskriftsstödet bör räknas upp och antalet nationella uppdrag till kulturinstitutioner bör kunna utvidgas. Slutligen bör resurserna för ungdoms- och folkbildningsforskningen kunna ökas.

Sammantaget innebär utskottets ställningstagande att riksdagen - i enlighet med förslaget i motion Fi220 (v) - bör utöka ramen för utgiftsområde 17 med 200 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag till totalt

7 534 967 000 kr.

Kulturutskottet är inte berett att ta ställning till regeringens förslag till preliminär storlek på ramen för utgiftsområde 17 för de båda kommande åren, 1999 och 2000.

4. Ewa Larsson (mp) anser att den del av utskottets yttrande i avsnittet Kulturutskottets bedömning som börjar med "De synpunkter" och slutar med "miljoner kronor" bort ha följande lydelse:

Kulturutskottet anser i likhet med vad som anförs i motion Fi219 (mp) att den av regeringen föreslagna ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid bör ökas med 32 miljoner kronor. Som anförs i motionen bör ytterligare utrymme för förstärkningar inom utgiftsområdet kunna skapas genom att de medel - 40 miljoner kronor - som regeringen beräknat för viss facklig utbildning inte utgår för detta ändamål. Vid behandlingen av budgeten för år 1998 kommer utskottet att förorda att det sammanlagda utrymme för förstärkningar om 72 miljoner kronor som således skapas skall användas för ökade bidrag till Länsmusiken, icke-statliga kulturlokaler m.m.

I enlighet med det anförda bör ramen för utgiftsområde 17 för budgetåret 1998 bestämmas till 7 366 967 000 kronor.

Kulturutskottet anser i enlighet med förslagen i motion Fi219 (mp) att ramarna för vart och ett av budgetåren 1999 och 2000 bör vara 42 miljoner kronor större än vad regeringen föreslagit.

5. Fanny Rizell (kd) anser att den del av utskottets yttrande i avsnittet Kulturutskottets bedömning som börjar med "De synpunkter" och slutar med "miljoner kronor" bort ha följande lydelse:

Som framhålls i motion Fi215 (kd) är ett mångsidigt kulturliv och en förståelse för vår egen och andras kulturtradition en viktig förutsättning för ett högtstående samhälle. Kulturen bör finnas nära människorna och ge möjlighet till utveckling. Bidragen till den ideella sektorn bör inte urholkas. Mot denna bakgrund anser utskottet i likhet med motionärerna att extra satsningar inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid bör göras bl.a. på folkbildningen, Länsmusiken, idrotten och den ideella sektorn. Utrymme för förstärkningar inom folkbildningen bör kunna skapas genom att de av regeringen beräknade medlen om 40 miljoner kronor till viss facklig utbildning inte utgår för detta ändamål. Vidare bör budgetramen för år 1998 i enlighet med motion Kr215 (kd) ökas med 66 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Således bör ramen vara 7 400 967 000 kr.

Även för vart och ett av budgetåren 1999 och 2000 bör beräknas en utgiftsram som är 66 miljoner kronor större än vad regeringen föreslagit. Gotab, Stockholm 1997

1997/98:KrU1y

>B

>U

1997/98

KrU1y

Kulturutskottets yttrande

1997/98:KrU1y

Budgetpropositionen för år 1998, såvitt avser ram för utgifterna på utgiftsområde

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid