KRU2Y

Yttrande 1997/98:KRU2Y

Till finansutskottet

Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 (finansplan m.m.) jämte motioner, i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Kulturutskottet yttrar sig i det följande över

dels propositionens förslag till tilläggsbudget avsnitt 5.13 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid om bemyndigande för regeringen att överta Kungliga Dramatiska Teatern AB:s lån i Riksgäldskontoret,

dels motion 1997/98:Kr305 (fp) yrkande 3.

Utskottet

Regeringens förslag

Regeringen redovisar att Kungl. Dramatiska Teatern AB (Dramaten) - efter riksdagens beslut i frågan under hösten 1996 och regeringens bemyndigande till Riksgäldskontoret den 20 februari 1997 - har ett lån i Riksgäldskontoret på 25 miljoner kronor. Detta lån ersätter Dramatens tidigare lån i Östgötabanken. Lånet i Riksgäldskontoret skall återbetalas med 5 miljoner kronor årligen under åren 1998-2000 och med 10 miljoner kronor under år 2001.

Dramatens bokslut per den 31 december 1996 visade en förlust på ca 24,3 miljoner kronor. Eftersom det egna kapitalet uppgick till 60 000 kr har frågan om likvidation av bolaget uppkommit. Vid bolagsstämma den 14 april 1996 redogjorde ägaren (staten) för sin avsikt att skjuta till ett villkorat aktieägartillskott inom åtta månader och att lämna förslag till höstriksdagen. Bolagsstämman beslöt efter denna redogörelse att inte försätta bolaget i likvidation.

Regeringen anför i proposition 1997/98:1 att en lämplig form för ägartillskott är att staten övertar Dramatens lån på 25 miljoner kronor i Riksgäldskontoret. Riksdagen föreslås därför bemyndiga regeringen att få överta lånet. Regeringens utgångspunkt för förslaget är att övertagandet av Dramatens lån inte skall innebära någon ökad belastning på statsbudgeten. Statens utgifter för räntor och amorteringar avses bli finansierade genom avräkning på statsbidraget till Dramaten.

Motionsförslag

Enligt motion Kr305 (fp) bör riksdagen avslå regeringens förslag om bemyndigande att få överta Dramatens lån på 25 miljoner kronor i Riksgäldskontoret (yrkande 3). Motionärerna anser att regeringens förslag inte innebär ett reellt ägartillskott, eftersom avräkning avses göras på anslaget till Dramaten under kommande budgetår motsvarande amorteringar och räntebetalningar. Motionärerna föreslår att riksdagen vid behandlingen av statsbudgeten för budgetåret 1998 skall anvisa 25 miljoner kronor som ett engångsbelopp så att Dramatens lån kan betalas (yrkande 4). Någon avräkning bör inte göras på kommande års anslag.

Kulturutskottets bedömning

Kulturutskottet anser att riksdagen - i enlighet med regeringens nu aktuella förslag för budgetåret 1997 - bör bemyndiga regeringen att överta Dramatens lån på 25 miljoner kronor i Riksgäldskontoret.

Finansutskottet bör således tillstyrka regeringens förslag och avstyrka yrkande 3 i motion Kr305. Frågan om storleken på statsbidraget till Dramaten för budgetåret 1998 kommer kulturutskottet att behandla senare under hösten i sitt betänkande 1997/98:

KrU1. Då kommer även de frågor som tas upp i motion Kr305 yrkande 4 att behandlas.

Stockholm den 21 oktober 1997

På kulturutskottets vägnar

Åke Gustavsson

I beslutet har deltagit: Åke Gustavsson (s), Elisabeth Fleetwood (m), Berit Oscarsson (s), Anders Nilsson (s), Leo Persson (s), Lennart Fridén (m), Marianne Andersson (c), Monica Widnemark (s), Jan Backman (m), Carl-Johan Wilson (fp), Agneta Ringman (s), Charlotta L Bjälkebring (v), Annika Nilsson (s), Ewa Larsson (mp), Fanny Rizell (kd), Lena Klevenås (s) och Elizabeth Nyström (m).

Avvikande mening

Carl-Johan Wilson (fp) anser att avsnittet Kulturutskottets bedömning bort ha följande lydelse:

Kulturutskottet anser att finansutskottet i enlighet med motion Kr305 (fp) yrkande 3 bör avstyrka regeringens förslag om bemyndigande för regeringen att överta Dramatens lån på 25 miljoner kronor i Riksgäldskontoret. Regeringens förslag innebär inte ett reellt ägartillskott, eftersom avräkning avses göras på anslaget till Dramaten under kommande budgetår motsvarande amorteringar och räntebetalningar. Kulturutskottet delar motionärernas uppfattning att det ägartillskott som ägarrepresentanten aviserade vid Dramatens bolagsstämma i stället borde ha formen av ett engångsvis anvisat bidrag om 25 miljoner kronor för betalning av lånet. Frågan om storleken på statsbidraget till Dramaten för budgetåret 1998 kommer att behandlas senare under hösten i kulturutskottets betänkande 1997/98:KrU1.

Gotab, Stockholm 1997

1997/98:KrU2y

>B

>U

1997/98

KrU2y

Kulturutskottets yttrande

1997/98:KrU2y

Tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997