med anledning av prop. 1976/77:74 i vad avser inriktningen av säkerhetspolitiken m. m. jämte motioner

Yttrande 1976/77:UU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Utrikesutskottets yttrande

1976/77:3 y

med
anledning av prop. 1976/77:74 i vad avser inriktningen av säker­hetspolitiken
m. m. jämte motioner

Till
försvarsutskottet

Genom beslut den 15 mars 1977 har försvarsutskottet
hemställt att ut­rikesutskottet avger yttrande över propositionen 1976/77:74 om
inriktningen av säkerhetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveckling,
såvitt avser dess säkerhetspolitiska avsnitt, jämte i anslutning därtill väckta
motioner eller motionsyrkanden.

Propositionen
(s. 4-8; bil. 1 s. 9-41)

Inriktningen av den svenska säkerhetspolitiken
behandlas i propositionen dels i ett inledande anförande av statsministern,
dels i den pä försvars­ministerns föredragning framlagda del
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida