om offentliga utskottsutfrågningar

Yttrande 1987/88:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Jordbruksutskottets yttrande

1987/88:1 y

om offentliga utskottsutfrågningar


JoU

1987/88:1 y


Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet har den 20 oktober 1987 beslutat bereda övriga utskott möjlighet att yttra sig över proposition 1987/88:22 om vissa grund­lagsfrågor m.m. samt eventuella motioner med anledning av denna i den del som avser möjliggörande av offentliga utskottsutfrågningar. Med anledning härav får utskottet anföra följande.

I propositionen föreslås såvitt nu är i fråga att möjlighet öppnas till offentliga utskottssammanträden för inhämtande av upplysningar. Samman­träden för överläggningar och beslutsfattande skall fortfarande hållas inom stängda dörrar. Ljud- eller bildupptagningar skall få göras efter överenskom­melser med utskottet. Föredraganden framhåller att förslaget överensstäm­mer med det förslag som folkstyrelsekommittén framlagt i enighet.

Förslaget möter ingen erinran i de motioner som framlagts med anledning av propositionen. I en motion (vpk) framhålls - utan att dock något yrkande härom ställs - att motionärerna vill se offentliga utskottsutfrågningar som en försöksverksamhet som riksdagen noga bör följa och utvärdera.

Utskottet biträder regeringens förslag. Utskottet utgår därvid från att offentliga utskottsutfrågningar endast bör komma till stånd när så kan ske utan att utskottets normala arbetsformer rubbas nämnvärt. De bör således inte medföra några förändringar i fråga om inriktning och omfattning av det normala beredningsarbetet.

Stockholm den 24 november 1987 På jordbruksutskottets vägnar Karl Erik Olsson

Närvarande: Karl Erik Olsson (c), Håkan Strömberg (s), Sven Eric Lorentzon (m), Ove Karlsson (s), Lars Ernestam (fp), Martin Segerstedt (s), Jan Fransson (s), Margareta Winberg (s), Åke Selberg (s), Lennart Brunander (c), Jan Jennehag (vpk), Kaj Larsson (s), Anders Castberger (fp), Mona Saint Cyr (m) och Lars Hjertén (m).

1 Riksdagen 1987/88. lösaml. Nrl y


gotab   Stockholm 1987 13674