över motionen 1976/77:1247 om utlokaliseringen av patent- och registreringsverkets bolagsbyrå

Yttrande 1976/77:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Arbetsmarknadsutskottets yttrande

1976/77:4y

över motionen 1976/77:1247 om utlokaliseringen av patent- och registreringsverkets bolagsbyrå

Till näringsutskottet

Näringsulskoltet har berett arbelsmarknadsulskollel tillfälle all avge ytt­rande över motionen 1976/77:1247 av herr Lidgard (m)om utlokaliseringen av patent- och registreringsverkets bolagsbyrå.

Riksdagen beslöt åren 1971 och 1973 all omlokalisera central statlig för­valtning och annan verksamhet från Stockholm lill olika orter i landet. Som elt led häri beslöts år 1973 med stor majoritet all patent- och regi­streringsverkets bolagsbyrå, omfattande 120 anställda, skulle flyttas från Slockholm lill Sundsvall (InU 1973:22), Flyttningen beräknas äga rum år 1980.

1 molionen yrkas att riksdagen skall begära atl regeringen omprövar be­slutet beträffande bolagsbyrån och lägga fram förslag för riksdagen.

Utskottet, som granskat frågan främsi från regionalpolitisk synpunkt, kan inle finna atl riksdagen har anledning atl riva upp sill tidigare beslut. Mo­lionen avstyrks således.

Slockholm den 19 april  1977

På arbetsmarknadsutskottets vägnar BENGT FAGERLUND

Närvarande: herrar Fageriund (s), Nilsson i Östersund (s), fru Hörnlund (s), herrar Johansson i Simrishamn (s), Fridolfsson (m), Jonsson i Alingsås (fp), Granstedt (c), fru Berglund (s), fru af Ugglas (m), fru Leijon (s), fru Winther (fp) och herr Johansson i Arvika (s).

Särskilt yttrande

av herr Fridolfsson (m) och fru af Ugglas (m) som anfört:

Vi vill erinra om alt moderata samlingspartiet år 1973 motsatte sig om-lokaliseringsetapp II som omfattade bl. a. patent- och registreringsverkets bolagsbyrå. Del finns anledning betona att omlokaliseringen inte fårgenom-

1 Riksdagen 1976/77.  18 saml.   Yttr. nr 4


AU 1976/77:4yAU 1976/77:4y                                                          2

föras på ell sådani säll alt verksamheten allvarligt störs, så att myndigheten inle kan fullgöra sina funktioner. Vi utgår från att regeringen beaktar detla och är lyhörd för vad verket för fram i ärendet samt vid behov återkommer lill riksdagen med förslag.

GOTAB ,13788   Slockholm 1977