över propositionen 1976/77:150, bilaga 2, avsnitt 2 Besparingsåtgärder rörande statsbudgeten m. m. såvitt avser arbetsmarknadsutskottets beredningsområde jämte motion

Yttrande 1976/77:AU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

AU 1976/77: 5 y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande

1976/77:5 y

över propositionen 1976/77: 150, bilaga 2, avsnitt 2 Besparings­åtgärder rörande statsbudgeten m. m. såvitt avser arbetsmarknads­utskottets beredningsområde jämte motion

Till finansutskottet

Finansutskottet har berett arbelsmarknadsulskollel m. fl. utskott tillfälle all avge yttranden över de delar.av proposilionen \916I1T. 150, bilaga 2, avsnilt 2 Besparingsåtgärder rörande statsbudgeten m. m. som hänför sig lill respektive utskotts beredningsområden samt eventuella motionsyrkan-. den i anslulning härtill.

Arbelsmarknadsulskollel får med anledning härav anföra följande.

1 syfte all förslärka statsbudgeten såväl under budgetåret 1977/78 som under kommande budgetår föreslår regeringen i del aktuella avsnittet i pro­positionens bilaga 2 en rad besparingar och andra åtgärder, En del av dessa åtgärder kan regeringen själv besluta om. Till sådana åtgärder hör vad chefen för arbetsmarknadsdepartementet förordat i fråga om senareläggning av er­sättningsanskaffningar av iTiaskinulruslning för beredskapsarbeten m. m. och begränsning av förbrukningen av medel på departementets kommitté-anslag för forsknings-och utvecklingsarbete. Vad härutinnan anförts i proposi­tionen föranleder inte något uttalande från utskottets sida.

En besparingsåtgärd som också kan beslutas av regeringen är viss be­gränsning av utbildningen av vapenfria tjänsieplikliga. Utbildningen be­kostas från arbelsmarknadsdepartementels anslag Tolalförsvarsverksamhel. I årets budgetproposition beräknades, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, ett förslagsanslag av 24 882 000 kr. Därefter föreslog regeringen i bilaga 7 i den lill försvarsutskottet remitterade propositionen 1976/77: 74 om inriktningen av säkerhetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveck­ling ett förslagsanslag av 39 130 000 kr. för nästa budgetår. Denna anslags­höjning avsågs möjliggöra en fördubbling av beräknade medel för utbildning av vapenfria tjänsteplikliga, från 12,6 till 25,8 milj. kr. För utbildningen angavs för budgetåret 1977/78 en ram av 400 000 tjänslgöringsdagar, varav arbetsmarknadsstyrelsen bemyndigats alt redan lill innevarande budgetår tidigarclägga 20 000 dagar. För budgetåret 1977/78 var medel alltså beräk­nade för 380 000 tjänslgöringsdagar.

Ovan redovisade förslag i proposilionen 74 lämnades av utskottet utan erinran i yttrande till försvarsutskottet (AU 1976/77: 3 y).

Chefen för arbetsmarknadsdepartementet har nu i proposilionen 150 fö­reslagit all arbetsmarknadsstyrelsen skall senarelägga 75 000 tjänslgörings­dagar för vapenfria tjänsieplikliga av den totala ramen på 400 000 dagar

1 Riksdagen 1976/77. 18 saml. Yttr. nr 5AU 1976/77:5 y                                                         2

för budgetåret 1977/78. Utbildningens totala omfattning kommer därvid att bli av samma storiek som har planerats för innevarande budgetår. Se-nareläggningen kan enligt propositionen beräknas minska anslagsbehovet för budgetåret 1977/78 med 4 milj. kr.

I anslulning härtill lar utskottet upp motionen 1976/77:1645 av herr Inge­mund Bengtsson i Varberg m. fl. (s), vari begärs alt regeringen skall ges till känna atl antalet tjänslgöringsdagar för de vapenfria tjänsteplikliga för budgetåret 1977/78 skall fastställas till vad som föreslagils i proposilionen 1976/77:74, dvs. lill 380 000.

Enligt motionärerna har arbetsmarknadsstyrelsen redan planerat verksam­heten för nästa budgetår med utgångspunkt i regeringens tidigare förslag, och den ursprungliga kvoten är praktiskt tagel fylld genom gjorda inkallelser. Detla får konsekvenser både för de inkallade och för de arbetsgivare som planerat sin verksamhet med utgångspunkt i all de skall få tillgång lill vapenfria tjänsteplikliga.

Arbelsmarknadsulskollel anser för sin del alt del i och för sig är angelägel alt i förhållande till den nuvarande nivån öka utbildningsvolymen för att begränsa väntetiderna när det gäller fullgörande av grundutbildning för dem som har beviljats vapenfri tjänst. Mot bakgrund av de allmänna bespa­ringssyftena i proposilionen 150 vill utskottet dock inle motsätta sig all utbildningen under nästa budgetår får ungefär samma volym som den för innevarande budgetår planerade. Motionsyrkandet avstyrks således. Utskot­tet förutsätter all regeringen följer utvecklingen och utgår också från all de omläggningar av utbildningen som kan bli aktuella på grund av den här förordade neddragningen sker på ell sådani sätt all man i möjligasle mån undviker olägenheter för de berörda tjänsteplikliga.

Utskotiei vill slutligen erinra om atl medelsanvisningen underdel aktuella anslaget för budgetåret 1977/78 slutligt har beretts av försvarsutskottet. Delta utskott har i yttrande till finansutskottet berört även den nu aktuella frågan.

Slockholm den 24 maj 1977

På arbetsmarknadsutskottets vägnar ROLF WIRTÉN

Närvarande: herrar Wirtén (fp), Fageriund (s), Nilsson i Tvärålund (c). Strids­man (c), Nilsson i Östersund (s), fru Hörnlund (s), herr Fridolfsson (m), fru Ludvigsson (s), herrar Fransson (c), Nilsson i Kalmar(s), Jonsson i Alings­ås (fp), fru Berglund (s), fru af Ugglas (m), fru Leijon (s) och herr Rämgård (c).AU 1976/77:5 y                                                                     3

Särskilt yttrande

av herrar Fagerlund, Nilsson i Östersund, fru Hörnlund, fru Ludvigsson, herr Nilsson i Kalmar, fru Berglund och fru Leijon (alla s):

Vi framhöll i reservationen 6 till arbetsmarknadsulskollels belänkande 1976/77; 23 alt den politik som förts efter regeringsskiftet har präglats av osäkerhet och felgrepp i viktiga hänseenden. Landets ekonomi har stagnerat. Arbetstillfällena inom den strategiskt betydelsefulla industrisektorn har gått tillbaka. Förtroendet inom näringslivet har minskal, och investeringsbe­nägenhelen har varit låg. Politiken har dessutom legat på kollisionskurs med de fackliga organisationerna.

De föreliggande regeringsförslagen ger belägg för rikligheten av denna karakteristik. Regeringens politik präglas av dålig överblick och ryckighel. Detla ger elt dåligt undeilag för en effektiv sysselsättningspolitik, vilket ger anledning lill oro för den framlida utvecklingen.

När del gäller regeringens budgelbehandling finns det också anledning till anmärkning för inkonsekvens och bristande stringens.

Den del av proposilionen som arbetsmarknadsutskottet har all yttra sig över visar också atl ryckighelen i politiken direkt drabbar enskilda personer. Till ungdomar, som kallals all fullgöra vapenfri tjänst, får lämnas återbud. Besparingsförslagei går alltså ul över personer som tillhör ungdomsgruppen, vilken redan nu har särskilda svårigheter på arbetsmarknaden. Detla kan i sin tur medföra behov av arbelsmarknadspoliliska insaiser. Nettoeffekten av regeringens förslag på denna punkt är därför diskutabel.

Man kan också mot bakgrund av del väntade behovet av arbelsmark­nadspoliliska insatser ifrågasätta besparingsförslagen när del gäller anskaff­ning av utrustning m. m. lill arbetsmarknadsverket.GOTAB 55182   Slockholm 1977