över propositionen 1976/77:74 om inriktningen av säkerhetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveckling såvitt avser arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde

Yttrande 1976/77:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Arbetsmarknadsutskottets yttrande

1976/77:3y

över propositionen 1976/77:74 om inriktningen av säkerhetspoli­tiken och totalförsvarets fortsatta utveckling såvitt avser arbets­marknadsdepartementets verksamhetsområde

Till försvarsutskottet

Försvarsutskottet har hemställt om arbetsmarknadsutskottets yttrande över den lill proposilionen 1976/77:74 om inriktningen av säkerhetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveckling fogade bilagan 7 (arbetsmarknads­departementet) angående Ekonomiskt försvar: programmet Tjänster.

I den nämnda bilagan behandlas medelsanvisningen under tolfte huvud­titelns anslag Total försvarsverksam het.

Arbelsmarknadsulskollel får anföra följande.

Regeringen har i årets budgetproposition, bilaga 15 (arbetsmarknadsde­partementet), under punkten B 6 (s. 131-134) föreslagit riksdagen all, i av­vaktan på särskild proposition i ämnet, till Totalförsvarsverksamhei för bud­getåret 1977/78 beräkna ett förslagsanslag av 24 882 000 kr. Anslagspunkten har remitterats till arbetsmarknadsutskottet.

Därefter har regeringen, efter föredragning av statsrådet Ahlmark, i den aktuella bilagan lill propositionen 74 föreslagit riksdagen alt lill Totalför­svarsverksamhei för budgetåret 1977/78 anvisa ell förslagsanslag av 39 130 000 kr.

Från anslaget bestrids utgifterna för arbetsmarknadsstyrelsens program Totalförsvarsverksamhei. Indelningen i delprogram och föreslagna utgifts-förändringar framgår av nedanstående sammanställning.

1975/76

1976/77

1977/78

Utgift

Anslag

Beräknad ändring

AM.S

Föredra­ganden

Försvars- och be-

redskapsplanering

1 883 000

2 090 000

-1-   1 960 000

-1-   1000 000

Vapenfria ijäns-

lepliktiga

20 055 000

12 592 000

- 13 508 000

+ 13 248 000

Förvaltningskost-

nader

6 185 000

9 380 000

+   1470 000

-H    820 000

28 123 000

24 062 000

-(- 16 938 000

-1- 15 068 000

Det åligger arbetsmarknadsstyrelsen all handlägga frågor om totalförsva­rets försörjning med civil arbetskraft. 1 enlighet härmed svarar styrelsen för

I Riksdagen 1976/77. 18 saml. Yttr. nr 3


AU 1916/11:3 yAU 1976/77:3 y                                                         2

-    planläggning av ulnytijandel av landels arbetskraft vid krig eller under andra av krig eller krigsfara föranledda utomordentliga förhållanden,

-    handläggning av ärenden om uppskov och anstånd med eller annan le­dighet från militärtjänstgöring under krigs- eller beredskapstillslånd,

-    utbildning av vapenfria tjänsieplikliga,,

-    samordning av den frivilliga försvarsverksamheien inom totalförsvarets civila del.

Med den i proposilionen föreslagna anslagsuppräkningen om 15,1 milj. kr. vill man komma lill rätta med vissa eftersläpningar i ovannämnda ak­tiviteter. En övergripande motivering lämnas av statsrådet Burenslam Linder i bilaga 2 (s. 208-209) lill proposilionen. 1 bilaga 7 hänvisar statsrådet Ahlmark lill den motiveringen och tillägger atl han anser det väsentligt all begränsa väntetiderna när det gäller fullgörande av grundutbildning för de personer som beviljats vapenfri tjänst.

Arbelsmarknadsulskollel har ingen erinran mot propositionens medels­beräkning. Anslaget Totalförsvarsverksamhet bör alltså för nästa budgetår föras upp med del begärda beloppet, 39 130 000 kr.

Ovannämnda anslagspunkl B 6 i bilaga 15 lill årets budgetproposition överlämnas till försvarsulskollel.

Stockholm den 14 april 1977

På arbetsmarknadsutskottets vägnar ROLF WIRTÉN

Näivarande: herrar Wirtén (fp), Nilsson i Tvärålund te), Wennerfors tm), Nilsson i Östersund (s), fru Hörnlund (s). herrar Gustafsson i Säffle (c), Johansson i Simrishamn (s), Fridolfsson (m). Fransson (c), Nilsson i Kalmar (s), Jonsson i Alingsås (fp), Granstedt (c), fru Berglund (s) herr Johansson i Arvika (s) och fru Flodslröm (s).

GOTAB S3758   Slockholm 1977