över propositionen 1976/77:80 om insatser för samerna jämte motioner

Yttrande 1976/77:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

AU 1976/77: 2 y Arbetsmarknadsutskottets yttrande

1916111:2 y

över propositionen 1976/77:80 om insatser för samema jämte motioner

Till kulturutskottet

Kulturutskottet har anmodat arbetsmarknadsutskottet att yttra sig över dels propositionen 1976/77: 80 om insatser för samerna i vad av­ser kapitel 5,3 (Samiska näringar och sysselsättning inom sameområ­dena), dels de med anledning av propositionen väckta motionerna 1976/ 77: 1445, yrkandet 2, av herrar Lövenborg () och Hagel (), och 1976/77: 1448, yrkandena 2 och 3, av herr Werner m. fl. (vpk).

Yttranden över det aktuella avsnittet i propositionen har också be­gärts av jordbmks- och näringsutskotten.

Utskottet

Under avsnittet om samiska näringar och sysselsättning inom same­områdena framhålls i propositionen vikten av att rennäringen kan fort­leva som samisk näring och att ett rimligt antal samer i framtiden kan få sin utkomst inom det geografiska bosättningsområde som av ålder varit samernas. Detta anges som en avgörande förutsättning för att den samiska kulturen skall kunna bevaras. Konsekvensen härav blir enligt propositionen alt rennäringen även i fortsättningen måste få statligt stöd samtidigt som åtgärder måste vidtas för att skapa arbetstillfällen för samerna i näringar som kan anslutas till och komplettera rennäringen. Vidare framhålls betydelsen av att samekvinnor bereds sysselsättning inom det samiska området med hänsyn såväl till strävandena att främja jämställdheten mellan kvinnor och män, som till utflyttningen av same­kvinnor från de samiska kärnområdena.

Mot angivna bakgrund aktualiseras i propositionen frågan om vilken myndighet som skall ha det långsiktiga ansvaret för samernas syssel­sättning. Propositionens uttalanden i denna del innebär sammanfatt­ningsvis att huvudansvaret för samernas sysselsättningsfrågor skall cen­tralt åvila arbetsmarknadsstyrelsen och regionalt länsstyrelsen/läns­arbetsnämnden. Samtidigt förutsätts att lantbruksstyrelsen och lant­bruksnämnderna skall behålla det speciella ansvar för samernas syssel­sättningsfrågor som tilldelats dessa myndigheter i samband med till­komsten av 1971 års rennäringslag.

Arbetsmarknadsutskottet har ingen invändning mot propositionens uttalanden i nu redovisade kompetensfrågor. Utskottet noterar i sam­manhanget att en permanent arbetsgrupp inom regeringskansliet skall

1   Riksdagen 1976177. 18 saml. Yttr. nr 2AU 1976/77: 2 y                                                        2

tillsättas för att åstadkomma en effektiv samverkan vid beredningen av samefrågor som berör flera departement och myndigheter. Verksam­heten skall vara inriktad på att bl. a. söka lösa frågor om samiska nä­ringar och sysselsättning i sameområdena.

I övrigt berörs i det föreliggande avsnittet av propositionen de ytter­ligare utkomstmöjligheter vid sidan av rennäringen som kan skapas för samerna genom fiske, slöjd och verksamhet inom bl. a. turism och fri­luftsliv samt genom utbyggnad av det i Jukkasjärvi bedrivna industriella beredskapsarbetet (sameslöjd) med en filial i Karesuando. Det betonas därvid att de allmänna bidrags- och kreditmöjligheter av arbetsmark­nads- eller näringspolitiskt slag som står till buds självfallet även är till­gängliga för samebefolkningen. Vad härutinnan anförs i propositionen ger inte arbetsmarknadsutskottet anledning till särskill uttalande.

Arbetsmarknadsutskottet tar härefter upp moiionerna 1445 och 1448 i de delar varöver utskottets yttrande begärts. I båda moiionerna yrkas att statliga industricenteranläggningar skall projekteras och igångsättas i Haparanda, Jokkmokk och Kiruna samt, enligt motionen 1445, även i Sopperobyarna. Därmed, sägs det, skulle öppnas nya sysselsättnings­möjligheter på hemorten för både samer och icke-samer.

Som ett led i det av statsmakterna antagna regionalpolitiska hand­lingsprogrammet pågår sedan år 1973 försök med statliga industri­centra. Syftet med verksamheten är att tillhandahålla industrilokaler för uthyrning i regionala centra inom det inre stödområdet. Huvudman för verksamheten är stiftelsen Industricentra. I en första etapp har industri­centra uppförts i Strömsund och Lycksele. På våren 1976 beslöt riks­dagen (prop. 1975/76: 185, InU 1975/76:43, rskr 1975/76: 369) aU verksamheten skulle utvidgas med två nya centra lokaliserade till Ljus­dal resp. Haparanda. Därutöver föreslog dåvarande inrikesutskottet att prioritet i nästa etapp skulle ges åt Ange och Vilhelmina.

Regeringen har sedermera uppdragit åt industricentrastiftelsen att planera för bl. a. den nya anläggningen i Haparanda. Syftet med de aktuella motionsyrkandena är därigenom redan delvis tillgodosett. I öv­rigt anser ulskottet att motionerna inte ger anledning för riksdagen att frångå tidigare gjord prioritering av orter för nya industricentra. I sam­manhanget bör uppmärksammas alt regeringen i årets budgetproposi­tion (bilaga 17 s. 9192) föreslagit att industricentraverksamheten kom­pletteras med särskilt statligt stöd till kommuner för att i mindre orter i inre stödområdet uppföra industrilokaler för uthyrning. Frågan be­handlas av utskottet i ett kommande betänkande (AU 1976/77: 23).

Med hänvisning till det ovan anförda avstyrker arbetsmarknadsut­skottet motionerna 1445 och 1448 i aktuella delar.

Med stöd bl. a. i form av bidrag från anslaget Särskilda stödåtgärder i glesbygder bildades på hösten 1976 det sameägda företaget Sameslöjd och Material AB med centrum i Tärnaby. Företaget skall bl. a. bedrivaAU 1976/77: 2 y                                                        3

handel med hudar, skinn, horn, textilier och slöjd, m. m. I motionen 1448 yrkas att staten skall garantera företagets verksamhet genom att täcka eventuella underskott och ge ytterligare stöd till marknadsföring och investeringar.

Enligt utskottets mening är det för tidigt att nu bilda sig en uppfatt­ning om behovet för det nystartade företaget av utfästelser av det slag som förordas i motionen. Det framstår vidare som väsentligt och mer i överensstämmelse med propositionens intentioner att frågan om ytter­ligare stöd till företaget prövas efter initiativ som tas av samerna själva. Med det anförda avstyrker utskottet motionen 1448 även i denna del.

Arbetsmarknadsutskottets ovan gjorda ställningstaganden innebär sammanfattningsvis att utskottet för sin del biträder de i propositionen 80 förordade riktlinjerna för stöd till samiska näringar och sysselsätt­ning inom sameområdena samt att utskottet avstyrker motionerna 1445, yrkandet 2, och 1448, yrkandena 2 och 3.

Slockholm den 14 april 1977

På arbetsmarknadsutskottets vägnar ROLF WIRTÉN

Närvarande: herrar Wirtén (fp), Nilsson i Tvärålund (c), Nilsson i Ös­tersund (s), fm Hörnlund (s), herrar Gustafsson i Säffle (c), Johansson i Simrishamn (s), Fridolfsson (m). Fransson (c), Nilsson i Kalmar (s), Jonsson i Alingsås (fp), Granstedt (c), fru Berglund (s), herrar Svensson i Skara (m), Johansson i Arvika (s) och fm Flodström (s).

NORSTEDTS TRYCKERI   STOCKHOLM 1977 770058