över propositionen 1977/78:125 med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1977/78 såvitt avser viss avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster jämte motion

Yttrande 1977/78:TU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Trafikutskottets yttrande 1911 pS: 3 y

över propositionen 1977/78:125 med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1977/78 såvitt avser viss avskriv­ning av oreglerade kapitalmedelsförluster jämte motion


TU 1977/78:3 y


Till finansutskottet

Finansutskottet har den 4 april 1978 beslutat inhämta yttrande från trafikutskottet över den till propositionen 1977/78: 125 med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1977/78 fogade bilagan 15 jämte ev. motionsyrkanden häröver i den del som hänför sig till trafikutskottets beredningsområde. Trafikutskottet får med anledning härav anföra följande.

Vid sin behandling av frågan om anslag till avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster under nämnda tilläggsbudget erinrar föredragande departementschefen om att SJ inte beräknas kunna uppnå full kostnads­täckning i sin verksamhet undeir budgetåret 1977/78 (jfr prop. 1977/ 78: 100, bil. 9). Detta anges vara en följd av bl. a. konjunkturutvecklingen. Hur stor bristen blir beror på hur kostnader och trafikefterfrågan utveck­las fram till budgetårets slut.

För att det inte skall uppstå underskott i resultaträkningen för SJ för budgetåret 1977/78 har regeringen den 16 februari 1978 medgivit att av­sättningarna till värdeminskningskontot får minskas med det belopp som kan behövas. Enligt samma beslut skall företaget sedan bokslutet för bud­getåret har färdigställts anmäla till regeringen med vilket belopp avsätt­ningarna till värdeminskningskontot minskats.

Med minskade avskrivningar ökar emellertid det förräntningspliktiga statskapitalet. För att kompensera SJ för detta förordas i propositionen att det statskapital som förelaget skall förränta i förekommande fall får skrivas ned med det belopp med vilket avskrivningarna minskas för bud­getåret 1977/78. Regeringen förutsätts därvid få besluta om nedskriv­ningen sedan SJ har anmält med vilket belopp man har minskat avskriv­ningarna. Nedskrivningen bör enligt föredraganden ske per den 1 juli 1978 genom anlitande av fonden för oreglerade kapitalmedelsförluster.

Mot regeringens sålunda framlagda förslag har motionsledes vissa er­inringar framförts. I motionen 1977/78: 1901 framhålls således att tek­niken att använda fonden för oreglerade kapitalmedelsförluster för att skriva ner SJ:s statskapital inte är ny. Tidigare har dock anmälan till riks­dagen normalt skett i två steg först en preliminär anmälan på kommu­nikationsministerns föredragning, där sakfrågan redovisats, och därefter en slutlig begäran om anslag till avskrivning av oreglerade kapitalmedels-

1    Riksdagen 1977/78. 15 saml. Yttr. nr 3TU 1977/78: 3 y                                                 2

förluster när man känt till beloppets storlek. Vad som nu föresläs är enligt motionärerna i realiteten ett direkt bidrag till SJ för driften av affärsbane­nätet. Ett sådant bidrag i den storleksordning, varom här är fråga, anses vidare vara en trafikpolitisk fråga av särskild betydelse. Därest det även framdeles skulle bli aktuellt att pä detta sätt ta i anspråk fonden för oreg­lerade kapitalmedelsförluster anses anmälan böra ske pä ett sätt som gör det klart att det rör sig om en sådan trafikpolitisk fråga samt vidare kompletteras med en redovisning av förhållandena som riksdagen kan ta ställning till. Motionärerna förutsätter slutligen att regeringen åter­kommer till riksdagen med en ordentlig redovisning av SI:s resultat för budgetåret 1977/78 och att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts i berörda fråga.

Även utskottet finner det i och för sig önskvärt att en mera ingående redovisning i frågan skett. Med beaktande dock av den osäkerhet i be­dömningen av underskottets storlek som rimligen ännu måste föreligga tillstyrker utskottet för sin del att på samma sätt som skett för när­mast föregående budgetår den nu föreslagna nedskrivningen kom­mer till stånd. Utskottet förutsätter därvid i likhet med motionärerna att regeringen återkommer till riksdagen med en redovisning av SJ:s resultat för det aktuella budgetåret.

Under hänvisning härtill och i avkfaktan på en sådan redovisning synes motionen inte påkalla någon åtgärd frän riksdagens sida.

Stockholm den 20 april 1978

Pä trafikutskottets vägnar SVEN MELLQVIST

Närvarande: Sven Mellqvist (s), Carl-Wilhelm Lothigius (m), Arne Persson (c), Essen Lindahl (s), Alfred Håkansson (c), Nils Hjorth (s), Rolf Sellgren (fp), Kurt Hugosson (s), Rune Torwald (c), Birger Ros­qvist (s), Rolf Clarkson (m), Bertil Zachrisson (s), Per Stjernström (c), Olle Östrand (s) och Wiggo Komstedt (m).

NORSTEDTS TRYCKERI    STOCKHOLM 1978 7800S5