över propositionen 1977/78:140 med förslag om allmän beredskapsbudget för budgetåret 1978/79 såvitt avser kommunikationsdepartementets verksamhetsområde jämte motion

Yttrande 1977/78:TU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

TU 1911 p: 2 y Trafikutskottets yttrande

1977/78:2 y

över propositionen 1977/78:140 med förslag om allmän bered-skapsbudgef för budgetåret 1978/79 såvitt avser kommunikations­departementets verksamhetsområde jämte motion

Till finansutskottet

Finansutskottet har den 14 mars 1978 beslutat inhämta yttrande från trafikutskottet över den till propositionen 1977/78: 140 med förslag om allmän beredskapsbudget för budgetåret 1978/79 fogade bilaga 4 jämte eventuella motionsyrkanden härtill.

I propositionen föreslås, såvitt nu är i fråga, att riksdagen pä allmän beredskapsbudget för budgetåret 1978/79 för upp följande anslag, näm­ligen till

Statens vägverk: Ämbetsverksuppgifter       22 000 000 kr.

Drift av statliga vägar                               80 000 000 kr.

Byggande av statliga vägar                      900 000 000 kr.

Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator     90 000 000         kr.

Bidrag till byggande av enskilda vägar          79 000 000 kr.
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut:

Utrustning m. m.                                       4 000 000 kr.

Statens geotekniska institut: Utrustning           800 000 kr.

Posthus m. m.                                         19 000 000 kr.

Teleanläggningar m. m.                            100 000 000 kr.

Järnvägar m. m.                                     100 000 000 kr.

Flygplatser m. m.                                       1 800 000 kr.

Vägmaskiner m. m.                                   45 000 000 kr.

Sjöfartsmateriel m. m.                               80 000 000 kr.

Med anledning av förslagen beträffande anslaget till Sjöfartsmateriel m. m. yrkas i moiionen 1977/78: 1864 av Curt Boström m. fl. (s) att bland investeringar och anskaffningar inom sjöfartsverkets fond också må ingå viss planerad och projekterad fyrbyggnation vid fyrbyggnads-platsen i Piteå. Enligt motionärerna skulle en fortsatt fyrbyggnad dels ge sysselsättning åt ett antal byggnadsarbetare, dels främja sjösäker­heten.

Enligt vad utskottet erfarit ingår nämnda investeringsobjekt i sjö­fartsverkets långtidsplanering. Dess angelägenhet har dock inte bedömts vara sådan att företaget bort ingå i den här aktuella investeringsreser­ven. Detta utgör dock i och for sig intet hinder för att arbetena

1    Riksdagen 1977/78. 15 saml. Yttr. nr 2TU 1977/78: 2 y                                                       2

därest så av sysselsättningspolitiska och andra skäl skulle visa sig på­kallat kan komma till utförande.

Under hänvisning härtill tillstyrker utskottet regeringens förslag. Mo­tionen bör därför enligt utskottets uppfattning inte nu föranleda någon särskild åtgärd frän riksdagens sida.

Jämväl i övrigt biträder utskottet regeringens förslag och tillstyrker därför de framlagda anslagsberäkningarna m. m.

Stockholm den 6 april 1978

På trafikutskottets vägnar SVEN MELLQVIST

Närvarande: Sven Mellqvist (s), Carl-Wilhelm Lothigius (m), Arne Persson (c), Essen Lindahl (s), Alfred Håkansson (c), Nils Hjorth (s), Rolf Sellgren (fp), Kurt Hugosson (s), Rune Torwald (c), Birger Ros­qvist (s), Rolf Clarkson (m), Per Stjernström (c), Olle Östrand (s), Margit Sandéhn (s) och Rolf Dahlberg (m).

NORSTEDTS TRYCKERI    STOCKHOLM 1978 780055