över propositionen 1977/78:40 bilaga 1, i fråga om stöd till uppförande av kommunägda industrilokaler jämte motion

Yttrande 1977/78:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Arbetsmarknadsutskottets yttrande

1977/78: 3 y

över propositionen 1977/78: 40j bilaga 1, i fråga om stöd till upp­förande av kommunägda industrilokaler jämte motion

Till näringsutskottet

Näringsutskottet har beslutat bereda arbetsmarknadsutskottet tillfälle att avge yttrande över propositionen: 1977/78: 40 om åtgärder för att främja de mindre och medelstora förelagens utveckling, såvitt angår frågan om stöd till uppförande av kommunägda industrilokaler (bilaga 1 moment 9), jämte motionen 1977/78: 131.

Utskottet

I enlighet med förslag i årets budgetproposition' har under reserva­tionsanslaget Särskildai stödåtgärder i glesbygder förts upp en ny an­slagspost, benämnd Särskilda- sysscisättningsinsatscr. Medelsbehovet un­der posten har beräknats till 17 milj. kr. Därmed är avsett att täcka kostnaderna för tre utgiftsändamål, nämligen vissa projekt i Vindelälvs-områdct, statligt stöd till särskilda arbetsgrupper som bildats med' upp­gift att skapa ökad sysselsättning i glesbygder samt bidrag till kommu­ner för uppförande av industrilokaler för uthyrning.

Den nya stödverksamheten för uppförande av kommunala industri­
lokaler riktar sig till mindre orter i det inre stödområdet samt på Got­
land. Som bidragsvillkor gäller bl. a. att lokalytan får uppgå'normalt till
högst 2 000 m-. Bidragets storlek bestäms av regeringen fråni fall till fall'.
I princip tillämpas reglerna om lokaliseringsbidrag/avskrivningslån en­
ligt kungörelsen om statligt regionalpolitiskt stöd.
                . -

I den föreliggande propositionen förordas en viss utbyggnad av stöd­verksamheten. Det är avsett att stöd också i fortsättningen skall lämnas främst inom det inre stödområdet och på Gotland, men det föreslås samtidigt att stöd skall kunna ges i undantagsfall även i andra delar av det allmänna stödområdet. Vid' ortsvalet skall i' "första hand" mindre orter komma i fråga.

Till propositionens förslag om ändrade riktlinjer för bidragsverksam­heten är inte fogat förslag om ökad medclsanvisning för innevarande budgetår. För nästa budgetår förutskickas däremot en till 30 milj. kr. vidgad beslutsram. Den frågan är avsedd att tas upp på nytt i budget­propositionen 1978.

Med anledning av propositionens förslag har i motionen 1977/78: 131

1    Riksdagen 1977/78. 18 saml. Yttr. nr 3


AU 1977/78: 3;yAU 1977/78: 3 y                                                       2

av Olle Westberg i Hofors m. fl. (s) framställts yrkande med syfte att även inkludera den s. k. grå zonen i stödverksamheten.

Med den grå zonen menas flertalet kommuner i gränsområdet rill det allmänna stödområdet. Regeringen har tidigare i höst beslutat (jfr prop. 1976/77: 95 s. 1718, AU 1976/77: 26 s. 78) att för tiden den 1 no­vember 1977den 30 juni 1979 med nämnda gränskommuner skall jämställas Kinda, Ydre, Nässjö, Uppvidinge, Högsby, Borås, Marks och Ulricehamns kommuner.

Utskottet ser det fr. o. m. innevarande budgetår införda stödet till uppförande av kommunala industrilokaler i mindre orter som ett kom­plement till uppbyggandet i industricentrastiftelsens regi av statliga in­dustricentra i vissa regionala centra, dvs. större orter, i det inre stöd­området. Trots möjligheter till förstärkt regionalpolitiskt stöd i det inre stödområdet har det visat sig föreligga avsevärda svårigheter att få till stånd industriell verksamhet där. Detsamma gäller om Gotland. Mot den bakgrunden vill utskottet understryka betydelsen av att skogslänens inre delar även i framtiden klart prioriteras när det gäller regionalpoli­tiska insatser. Detta innebär att de begränsade resurser som står till för­fogande för kommunala industrihus i princip bör förbehållas kommu­ner i det inre stödområdet samt Gotland. Avsteg från denna princip bör förekomma endast i undantagsfall. Det bör i så fall gälla utsatta kom­muner i andra delar av det allmänna stödområdet. Utskottet kan i den delen acceptera propositionens förslag och godtar också att möjlighet öppnas att i vissa fall lämna bidrag för uppförande av industrilokaler även i orter som inte kan betecknas som mindre. Av det anförda följer att utskottet inte är berett att tillstyrka motionsförslaget att utsträcka bidragsverksamheten till kommunerna i gränsområdet till det allmänna stödområdet (grå zonen). Med anledning av vad som anförts i motionen om sysselsättningsproblemen i dessa kommuner vill utskottet tillägga att avsikten med inrättandet av en "grå zon" var att ge bättre möjlig­heter till regionalpolitiskt stöd där än i övriga kommuner utanför det allmänna stödområdet. Bl. a. ville man på detta sätt överbrygga de trös­keleffekter som uppstår genom tekniken med avgränsade stödområden.

När det gäller statligt stöd till kommunala industrihus vill utskottet slutligen erinra om att det alltjämt finns möjlighet att uppföra kommu­nala hantverks- och servicehus som beredskapsarbete. För stöd till den typen av byggnader gäller i och för sig inte några geografiska avgräns-ningar.

Stockholm den 1 december 1977

På arbetsmarknadsutskottets vägnar ROLF WIRTÉNAU 1977/78: 3 y                                                        3

Närvarande: Rolf Wirtén (fp), Bengt Fagerlund (s), Jan-Ivan Nilsson (c), Gördis Hörnlund (s), Filip Fridolfsson (m), Arne Fransson (c), Bernt Nilsson (s), Elver Jonsson (fp). Pär Granstedt (c), Frida Berglund (s), Ivar Nordberg (s), Sten Svensson (m), Sune Johansson (s), Anna Wohlin-Andersson (c) och Karin Flodström (s).

Särskilt yttrande

av Bengt Fagerlund, Gördis Hörnlund, Bernt Nilsson, Frida Berglund, Ivar Nordberg, Sune Johansson och Karin Flodström (alla s):

Vid tillkomsten av nu behandlade bidrag till uppförande av kommu­nala industrilokaler riktades från socialdemokratisk sida invändningar mot bidragets konstruktion. Med erinran om att tidigare uppförda kom­munala industrihus i en del fall blivit stående tomma förordades från vårt håll i en reservation (nr 4) till betänkandet AU 1976/77: 23 att bi­draget anknöts till de principer som gäller för utbyggnaden av statliga industricentra. Dessa principer innebär i här aktuellt avseende att åt­minstone viss del av centra skall vara uthyrd innan anläggningarna börjar uppföras. Om vårt förslag hade följts skulle man således ha ska­pat garantier för beläggningen även av kommunala Industrilokaler som uppförs med stöd av förevarande statsbidrag. Därutöver underströks i reservationen vikten av att den del av kapitalkostnaderna som inte täcks av statsbidraget skall tas ut vid hyressättningen.

Vi har med detta yttrande velat markera att vi vidhåller vår uppfatt­ning om hur bidraget bör vara konstruerat.

NORSTEDTS TRrCKERI   STOCKHOLM 1977 770058