Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Yttrande 2008/09:KU1y

2008/09:KU1 Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets yttrande

2008/09:KU1

Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Till finansutskottet

Finansutskottet har den 18 september 2008 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009 (Förslag till statsbudget, finansplan m.m.) om den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 2009, utgifternas fördelning på utgiftsområden, beräkning av statsinkomsterna, förslag till utgiftstak för staten och låneramar samt de motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen i de delar de berör respektive utskotts beredningsområde.

Konstitutionsutskottet begränsar sitt yttrande till att avse förslag till ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse 2009–2011 samt motionerna 2008/09:Fi270 (s) yrkandena 4 och 6, 2008/09:Fi271 (v) yrkandena 8 och 9 och 2008/09:Fi272 (mp) yrkandena 4 och 5 i motsvarande delar.

Utskottets överväganden

Propositionen

I propositionen (Förslag till statsbudget, finansplan m.m. avsnitt 7.1.1 tabell 7.2) föreslås att ramen för utgiftsområde 1 Rikets styrelse för 2009 ska uppgå till 12 372 919 000 kr. I förhållande till ramen för innevarande budgetår (inkl. förändringar på tilläggsbudget 1 och 2) innebär förslaget en ökning med 1 358 miljoner kronor. För 2010 beräknas utgiftsramen till 11 789 miljoner kronor och för 2011 till 11 913 miljoner kronor (Förslag till statsbudget, finansplan m.m. avsnitt 7.1.2 tabell 7.3).

Utgiftsramens föreslagna ökning för de kommande åren motiveras till övervägande del av ökningar av Regeringskansliets anslag (Förslag till statsbudget, finansplan m.m. avsnitt 7.2.1). Ökningen av anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. under kommande år motiveras av ökade utgifter med anledning av EU-ordförandeskapet hösten 2009 (770 miljoner kronor, för 2010 beräknar regeringen att anslaget ökar med 50 miljoner kronor). Regeringen beräknar det sammanlagda behovet av anslagsförstärkning för att förbereda och genomföra Sveriges ordförandeskap i EU till 890 miljoner kronor. För budgetåret 2008 har riksdagen redan anslagit 70 miljoner kronor för att täcka Regeringskansliets utgifter i samband med förberedelser av ordförandeskapet (prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:KU1, rskr. 2007/08:75–80).

Andra beslut som enligt propositionen föranleder ökning av Regeringskansliets anslag är bl.a. dels finansieringen av fortsatt verksamhet för kansliet för krishantering i Statsrådsberedningen (42 miljoner kronor), dels ökade kostnader för Regeringskansliet till följd av ny skattelagstiftning för statligt anställda under utlandsstationering (41 miljoner kronor, för 2010 och 2011 beräknar regeringen att anslaget ökas med 57 miljoner kronor), dels ökade kostnader vid återöppnandet av ambassaden i Bagdad (31 miljoner kronor), dels en förstärkning av särskilt belastade utlandsmyndigheter inför fortsatt höga nivåer av antalet migrationsrelaterade ärenden (30 miljoner kronor), dels ökade kostnader för utrikesförvaltningen till följd av gjorda ändringar i passlagen (1978:302) i syfte att förse pass med biometriska uppgifter och ett gemensamt europeiskt system för viseringsinformation (VIS) som beräknas starta under 2009 (15 miljoner kronor).

En större del av den i propositionen föreslagna ökningen av utgiftsramen beror på att anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati ökas med 179 miljoner kronor 2009 för genomförandet av val till Europaparlamentet.

Anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. föreslås av regeringen ska öka med sammanlagt 180 miljoner kronor i förhållande till ramen för innevarande budgetår (inkl. förändringar på tilläggsbudget 1 och 2). Enligt riksdagsbeslut (prop. 2007/08:63, bet. 2007/08:MJU17, rskr. 2007/08:234) överförs djurskyddskontrollen samt kontrollen av foder och livsmedel i primärproduktionen från kommunerna till länsstyrelserna fr.o.m. den 1 januari 2009. För detta ändamål ökas anslaget till länsstyrelserna med 118 miljoner kronor fr.o.m. 2009. I propositionen motiveras den resterande ökningen av anslaget med regeringens avsikt att bl.a. dels förkorta handläggningstiderna för vindkraftärenden med anledning av förslag i den kommande klimat- och energipropositionen (20 miljoner kronor), dels förbättra tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen (30 miljoner kronor), dels höja kontrollfrekvenser av utbetalade jordbruksstöd (20 miljoner kronor).

Motionerna

I följande tabell redovisas regeringens och oppositionspartiernas förslag till utgiftsramar för utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

Förslag till ram för utgiftsområde 1

Miljoner kronor

 

 

Avvikelser från propositionens ram

År

regeringen

(s)

(v)

(mp)

2009

12 373

–593

–49

–317

2010

11 789

–438

–49

+ 9

2011

11 913

–338

–49

+ 53,5

Socialdemokraterna föreslår i sin partimotion 2008/09:Fi270 att ramen för utgiftsområdet för 2009 minskas med 593 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag i budgetpropositionen (yrkande 4 i denna del). För 2010 och 2011 beräknas ramen bli 438 miljoner respektive 338 miljoner kronor lägre än regeringens förslag (yrkande 6 i denna del). I motionen yrkas på en sänkning av Regeringskansliets anslag med 600 miljoner kronor med motiveringen att anslagssparandet för Regeringskansliet ligger på en hög nivå. Motionärerna yrkar även på att länsstyrelserna i storstäderna tillförs ca 2 miljoner kronor för genomförandet av det tredje penningtvättsdirektivet. Därtill föreslår motionärerna inrättandet av en Integritetsombudsman som på ett samlat sätt tillvaratar integritetsskyddsintresset och vakar över att dess gränser inte överträds. I motionen anslås 5 miljoner kronor för myndighetens verksamhet under budgetåret 2009 samt 10 miljoner kronor för 2010 respektive 2011.

Vänsterpartiet föreslår i partimotion 2008/09:Fi271 att ramen för utgiftsområdet för 2009 minskas med 49 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag i budgetpropositionen (yrkande 8 i denna del). För 2010 och 2011 beräknas ramen bli 49 miljoner respektive 49 miljoner kronor lägre än regeringens förslag (yrkande 9 i denna del). I motionen hänvisas till motion 2008/09:K307 av Lars Ohly m.fl. (v) vad gäller motivering av partiets förslag till budget med avseende på utgiftsområdet. I motion 2008/09:K307 föreslås att riksdagsledamöternas månadsarvoden knyts till ett prisbasbelopp, vilket skulle leda till en minskning av anslaget 2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. med drygt 43 miljoner kronor. Därtill föreslås i motionen dels ett sparbeting på Hov- och Slottsstaten på 11 miljoner kronor för år 2009, vilket motsvarar ca 10 procent av anslaget, dels att de ekonomiska bidragen till organisationer som företräder de nationella minoriteterna får ett ökat bidrag med 5 miljoner kronor.

Miljöpartiet de gröna föreslår i partimotion 2008/09:Fi272 att ramen för utgiftsområdet för 2009 minskas med 317 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag (yrkande 4 i denna del). För 2010 och 2011 beräknas ramen bli 9 miljoner respektive 53,5 miljoner kronor högre än regeringens förslag (yrkande 5 i denna del). I motionen anförs ett antal förändringar inom utgiftsområdet som förklarar skillnaden mot ramen i propositionen. Länsstyrelserna bör tillföras medel för dels särskild satsning på nya åtgärder i syfte att nå miljömål, dels ökat ansvar för tillsyn och kunskapsbildning rörande mäns våld mot kvinnor, dels förbättrad miljötillsyn, dels regionala oljeomställningsprogram. Motionärerna yrkar även att avgifter för den obligatoriska förprövningen av djurstallar återinförs. Ökade satsningar föreslås för Justitiekanslern i syfte att bekämpa s.k. hatbrott. Däremot föreslås besparingar för anslagen till Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps), motsvarande hela anslagsbeloppet, och Regeringskansliet. De extra medel som enligt regeringens förslag tillförs Regeringskansliet för det svenska ordförandeskapet i EU bör enligt motionärerna halveras. Regeringens sociala råd bör avskaffas. Vidare motsätter motionärerna sig att länsstyrelserna tar över den operativa djurskyddskontrollen och följaktligen även att länsstyrelserna tillförs extra medel för detta ändamål.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker att riksdagen för budgetåret 2009 beslutar om utgiftsramen för utgiftsområde 1 Rikets styrelse i enlighet med vad som föreslås i budgetpropositionen. Ramen för utgifterna inom utgiftsområdet ska för 2009 således uppgå till 12 372 919 000 kr. Vidare tillstyrker utskottet att riksdagen för budgetåren 2010 och 2011 godkänner regeringens förslag till preliminära ramar för utgiftsområde 1 som riktlinje för regeringens budgetarbete. Dessa ramar beräknas således för 2010 och 2011 uppgå till 11 789 000 000 respektive 11 913 000 000 kr.

Utskottets ställningstagande innebär att utskottet avstyrker motionerna 2008/09:Fi270 (s) yrkandena 4 och 6, 2008/09:Fi271 (v) yrkandena 8 och 9 och 2008/09:Fi272 (mp) yrkandena 4 och 5 i motsvarande delar.

Stockholm den 28 oktober 2008

På konstitutionsutskottets vägnar

Berit Andnor

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Berit Andnor (s), Per Bill (m), Margareta Cederfelt (m), Morgan Johansson (s), Eva Bengtson Skogsberg (m), Yilmaz Kerimo (s), Cecilia Wigström i Göteborg (fp), Helene Petersson i Stockaryd (s), Björn Leivik (m), Ingvar Svensson (kd), Marianne Berg (v), Phia Andersson (s), Mikael Johansson (mp), Karl Sigfrid (m), Tone Tingsgård (s), Kerstin Lundgren (c) och Birgitta Sellén (c).

Avvikande meningar

1.

Avvikande mening (s)

 

Berit Andnor (s), Morgan Johansson (s), Yilmaz Kerimo (s), Helene Petersson i Stockaryd (s), Phia Andersson (s) och Tone Tingsgård (s) anför:

Regeringens förslag till utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse budgetåret 2009, förslag till preliminära ramar för utgiftsområde 1 för åren 2010 och 2011 samt förslagen i motionerna 2008/09:Fi271 (v) yrkandena 8 och 9 samt 2008/09:Fi272 (mp) yrkandena 4 och 5 bör avslås. I stället bör riksdagen bifalla Socialdemokraternas förslag i motion 2008/09:Fi270 yrkandena 4 och 6.

För 2009 uppgår därmed ramen för utgiftsområde 1 till 11 780 miljoner kronor, och för 2010 och 2011 beräknas ramen till 11 351 miljoner respektive 11 575 miljoner kronor.

2.

Avvikande mening (v)

 

Marianne Berg (v) anför:

Regeringens förslag till utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse budgetåret 2009, förslag till preliminära ramar för utgiftsområde 1 för åren 2010 och 2011 samt förslagen i motionerna 2008/09:Fi270 (s) yrkandena 4 och 6 samt 2008/09:Fi272 (mp) yrkandena 4 och 5 bör avslås. I stället bör riksdagen bifalla Vänsterpartiets förslag i motion 2008/09:Fi271 yrkandena 8 och 9.

För 2009 uppgår därmed ramen för utgiftsområde 1 till 12 324 miljoner kronor, och för 2010 och 2011 beräknas ramen till 11 740 miljoner respektive 11 864 miljoner kronor.

3.

Avvikande mening (mp)

 

Mikael Johansson (mp) anför:

Regeringens förslag till utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse budgetåret 2009, förslag till preliminära ramar för utgiftsområde 1 för åren 2010 och 2011 samt förslagen i motionerna 2008/09:Fi270 (s) yrkandena 4 och 6 samt 2008/09:Fi271 (v) yrkandena 8 och 9 bör avslås. I stället bör riksdagen bifalla Miljöpartiet de grönas förslag i motion 2008/09:Fi272 yrkandena 4 och 5.

För 2009 uppgår därmed ramen för utgiftsområde 1 till 12 056 miljoner kronor, och för 2010 och 2011 beräknas ramen till 11 798 miljoner respektive 11 966,5 miljoner kronor.