Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Yttrande 2012/13:KU1y

2012/13:KU1y Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets yttrande

2012/13:KU1y

Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Till finansutskottet

Finansutskottet beslutade den 2 oktober 2012 att ge övriga utskott tillfälle att senast den 23 oktober 2012 yttra sig över proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 om den ekonomiska politiken och förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor m.m. samt de motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen i de delar de berör respektive utskotts beredningsområde.

Konstitutionsutskottet begränsar sitt yttrande till att avse förslag till ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse 2013–2016 i propositionen yrkandena 4 i denna del och 7 i denna del samt partimotionerna 2012/13:Fi303 (MP) yrkandena 4 och 5, 2012/13:Fi219 (SD) yrkandena 5 och 6 och 2012/13:Fi250 (V) yrkandena 4 och 5 i motsvarande delar.

Utskottets överväganden

Propositionen

I propositionen (prop. 2012/13:1) föreslås att ramen för utgiftsområde 1 Rikets styrelse för 2013 ska uppgå till 11 978 842 000 kronor (tabell 8.2). I förhållande till ramen för innevarande budgetår inklusive redan beslutade1 [ Jämför budgetproposition för 2012 (prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2010/11:32) och proposition om vårändringsbudget för 2012 (prop. 2011/12:99, bet. 2011/12:FiU21, rskr. 2010/11:282).] och föreslagna2 [ Proposition om höständringsbudget för 2012 (prop. 2012/13:2).] förändringar genom ändringsbudgetar på statsbudgeten för 2012 innebär förslaget en ökning med 162 292 000 kronor. För 2014 beräknas utgiftsramen till 12 201 miljoner kronor, för 2015 till 12 384 miljoner kronor och för 2016 till 12 597 miljoner kronor (tabell 8.3).

Ökningen av utgiftsramen beror främst på ökningen av anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m., vilket höjs med 110 463 000 kronor (inklusive pris- och löneomräkning) för att säkerställa effektiva tillståndsprövningar vad gäller bl.a. förnybar energi, gruvdrift och täkter samt för att åtgärda de långa handläggningstiderna för överklagade ärenden enligt plan- och bygglagen (det sistnämnda i kombination med att inriktningsmål för länsstyrelsernas handläggningstider preciseras).

Motionerna

Miljöpartiet de gröna föreslår i sin partimotion 2012/13:Fi303 att ramen för utgiftsområdet för 2013 ökas med 92 417 000 kronor i förhållande till regeringens förslag (yrkande 4 i denna del). Av motionen framgår att anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. föreslås öka med 125 miljoner kronor för förbättrat tillsynsarbete, främst djurskydd, miljömålsarbete och skogsskydd men även stöd till kvinno- och mansjourer och havsmiljön. Vidare föreslås i motionen att anslaget 6:3 Datainspektionen tas bort helt mot bakgrund av förslaget om att inrätta en ny nationell tillsynsorganisation (integritetsskyddsmyndighet) under utgiftsområde 4 Rättsväsendet. Vidare lämnas i motionen förslag till riksdagsbeslut (yrkande 5) om den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2014–2016.

Sverigedemokraterna föreslår i sin partimotion 2012/13:Fi219 att ramen för utgiftsområdet för 2013 ökas med 21 500 000 kronor i förhållande till regeringens förslag (yrkande 4 i denna del). Ökningen av ramen motiveras av totalt fyra anslagsförändringar. I motionen föreslås att anslaget 6:6 Stöd till politiska partier ska minskas med 17 miljoner kronor samt att anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. ska ökas med 45 miljoner kronor. I motionen anförs att länsstyrelserna bör få ett ökat stöd till uppdraget att intensifiera djurskyddskontrollerna. Därtill föreslås att anslaget 3:1 Sametinget ökas med 5 000 000 kronor och anslaget 7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer minskas med 11 500 000 kronor. Vidare lämnas i motionen förslag till riksdagsbeslut (yrkande 6) om den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2014–2016.

Vänsterpartiet föreslår i sin partimotion 2012/13:Fi250 att ramen för utgiftsområdet för 2013 minskas med 388 104 000 kronor i förhållande till regeringens förslag (yrkande 4 i denna del). I motionen föreslås en minskning av Regeringskansliets anslag med 300 miljoner kronor. Som motivering anges att Vänsterpartiet står fast vid att den enligt partiet helt omotiverade ökningen 2012 på 300 miljoner kronor ska avvisas samt att besparingar bör ske på Regeringskansliet i Sverige och inte genom ytterligare nedläggningar av ambassader. Vidare föreslås besparingar på tre andra anslag, 1:1 Kungliga hov- och slottsstaten (med 12 000 000 kronor), 2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. (med 62 000 000 kronor) samt 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information (med 19 104 000 kronor). I motionen föreslås en ökning av anslaget 2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) med 5 miljoner kronor. Ökningen syftar enligt motionärerna till att inrätta en ny avdelning under JO med uppgift att bevaka och utveckla arbetet med mänskliga rättigheter. Vidare lämnas i motionen förslag till riksdagsbeslut (yrkande 5) om den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2014–2015.

I följande tabell redovisas propositionens och motionernas förslag till utgiftsramar för utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

Förslag till ram för utgiftsområde 1

Miljoner kronor

 

År

 

Regeringen

Avvikelser från propositionens ram

(MP)

(SD)

(V)

2013

11 979

+92

+22

–388

2014

12 201

+161

+22

–388

2015

12 384

+206

+22

–389

2016

12 597

+206

+32

 

Not: Förslag om utgiftsramar för året 2016 saknas i partimotion 2012/13:Fi250 (V).

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker att riksdagen för budgetåret 2013 beslutar om utgiftsramen för utgiftsområde 1 Rikets styrelse i enlighet med vad som föreslås i budgetpropositionen. Ramen för utgifterna inom utgiftsområdet ska för 2013 således uppgå till 11 978 842 000 kronor. Vidare tillstyrker utskottet att riksdagen för budgetåren 2014–2016 godkänner regeringens förslag till preliminära ramar för utgiftsområde 1 som riktlinje för regeringens budgetarbete. Dessa ramar beräknas således för 2014, 2015 och 2016 uppgå till 12 201 miljoner kronor, 12 384 miljoner kronor respektive 12 597 miljoner kronor.

Utskottets ställningstagande innebär att utskottet dels tillstyrker propositionen yrkandena 4 i denna del och 7 i denna del, dels avstyrker partimotionerna 2012/13:Fi303 (MP) yrkandena 4 och 5, 2012/13:Fi219 (SD) yrkandena 5 och 6 och 2012/13:Fi250 (V) yrkandena 4 och 5 i motsvarande delar.

Stockholm den 23 oktober 2012

På konstitutionsutskottets vägnar

Peter Eriksson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Peter Eriksson (MP), Per Bill (M), Björn von Sydow (S), Andreas Norlén (M), Helene Petersson i Stockaryd (S), Lars Elinderson (M), Billy Gustafsson (S), Karl Sigfrid (M), Phia Andersson (S), Hans Hoff (S), Per-Ingvar Johnsson (C), Hans Ekström (S), Kajsa Lunderquist (M), Tuve Skånberg (KD), Jonas Åkerlund (SD), Mia Sydow Mölleby (V) och Mathias Sundin (FP).

Avvikande meningar

1.

Avvikande mening (MP)

 

Peter Eriksson (MP) anför:

Regeringens förslag till dels utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse budgetåret 2013, dels preliminära ramar för utgiftsområde 1 för åren 2014–2016 i proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 om den ekonomiska politiken och förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor m.m. yrkandena 4 och 5 samt förslagen i partimotionerna 2012/13:Fi219 (SD) yrkandena 5 och 6 och 2012/13:Fi250 (V) yrkandena 4 och 5 i motsvarande delar bör avslås. I stället bör riksdagen bifalla Miljöpartiets förslag i partimotion 2012/13:Fi303 yrkandena 4 och 5 i motsvarande delar.

För 2013 uppgår därmed ramen för utgiftsområde 1 till 12 071 259 000 kronor, och för 2014, 2015 respektive 2016 beräknas ramen till 12 362 miljoner kronor, 12 590 miljoner kronor respektive 12 803 miljoner kronor.

2.

Avvikande mening (SD)

 

Jonas Åkerlund (SD) anför:

Regeringens förslag till dels utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse budgetåret 2013, dels preliminära ramar för utgiftsområde 1 för åren 2014–2016 i proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 om den ekonomiska politiken och förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor m.m. yrkandena 4 och 5 samt förslagen i partimotionerna 2012/13:Fi303 (MP) yrkandena 4 och 5 och 2012/13:Fi250 (V) yrkandena 4 och 5 i motsvarande delar bör avslås. I stället bör riksdagen bifalla Sverigedemokraternas förslag i partimotion 2012/13:Fi219 yrkandena 5 och 6 i motsvarande delar.

För 2013 uppgår därmed ramen för utgiftsområde 1 till 12 000 342 000 kronor, och för 2014, 2015 respektive 2016 beräknas ramen till 12 222 miljoner kronor, 12 405 miljoner kronor respektive 12 628 miljoner kronor.

3.

Avvikande mening (V)

 

Mia Sydow Mölleby (V) anför:

Regeringens förslag till dels utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse budgetåret 2013, dels preliminära ramar för utgiftsområde 1 för åren 2014–2016 i proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 om den ekonomiska politiken och förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor m.m. yrkandena 4 och 5 samt förslagen i partimotionerna 2012/13:Fi303 (MP) yrkandena 4 och 5 och 2012/13:Fi219 (SD) yrkandena 5 och 6 i motsvarande delar bör avslås. I stället bör riksdagen bifalla Vänsterpartiets förslag i partimotion 2012/13:Fi250 yrkandena 4 och 5 i motsvarande delar.

För 2013 uppgår därmed ramen för utgiftsområde 1 till 11 590 738 000 kronor, och för 2014 respektive 2015 beräknas ramen till 11 813 miljoner kronor respektive 11 995 miljoner kronor.