Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Yttrande 1991/92:KrU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kulturutskottets yttrande 1991/92:KrU3y

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen


1991/92 KrU3y


Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet har genom beslut den 6 februari 1992 berett kulturutskottet tillfålle att i de delar som har samband med kultur­utskottets beredningsområde yttra sig över regeringens skrivelse 1991/92:15 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

Utskottet

Vid föregående riksmöten har kulturutskottet framfört synpunkter på utformningen av regeringens årliga redogörelse lill riksdagen för be­handlingen av riksdagens skrivelser (senast i yttr. 1990/91 :KrU3y).

Kulturutskottet kunde redan vid föregående riksmöte konstatera att regeringen genom en ändrad utformning av redogörelsen gjort denna avsevärt mera lättillgänglig än tidigare redogörelser och därmed ökat värdet av att en årlig redogörelse avges på området. Utskottet framförde i sammanhanget att det dock inte var tillfredsställande att det för ett fåtal ärenden endast angavs alt "Ärendet bereds".

I årets redogörelse till riksdagen har ytterligare ändringar i utform­ningen av redogörelsen gjorts vilka underlättar läsningen och förståel­sen, bl.a. har det kronologiska registret kompletterats med ett utskotts-indelat register. Vidare har i stor utsträckning angivits vilka åtgärder som planeras beträffande skrivelser som ännu inte slutbehandlats. I några få fall har smärre oklarheter klarats ut vid underhandskontakt med kulturdepartementet.

1 Riksdagen 1991192. 13 saml. Nr3y


Stockholm den 10 mars 1992                                                            1991/92:KrU3y

På kulturutskottets vägnar

o

Ake Gustavsson

I beslutet har deltagit; Åke Gustavsson (s), Jan-Erik Wikström (fp), Elisabeth Fleetwood (m), Hugo Hegeland (m), Maja Bäckström (s), Berit Oscarsson (s), Anders Nilsson (s), Göran Åstrand (m), Rose-Marie Frebran (kds), Anne Sörensen (nyd), Ingegerd Sahlström (s), Charlotte Branting (fjj), Björn Kaaling (s), Monica Widnemark (s) och Stina Eliasson (c).

Från Vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie ledamot i utskottet, har suppleanten Elisabeth Persson (v) närvarit vid den slutliga behandlingen av ärendet.

gotab  41096, Slockholm 1992