Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Yttrande 2012/13:JuU6y

2012/13:JuU6y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Justitieutskottets yttrande

2012/13:JuU6y

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över skrivelse 2012/13:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser samt de eventuella följdmotioner som kan ha väckts med anledning av skrivelsen.

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för de åtgärder som den har vidtagit med anledning av de riksdagsbeslut som har meddelats i riksdagens skrivelser till regeringen.

Justitieutskottet har i granskningen av skrivelsen noterat att regeringen har lämnat en ofullständig och – till följd av detta – felaktig redogörelse för behandlingen av ett tillkännagivande. Utskottet har även noterat en felaktig hänvisning.

Utskottets överväganden

I regeringens skrivelse redovisas behandlingen av sammanlagt 34 riksdagsskrivelser i ärenden som har beretts av justitieutskottet. Sex av dessa anges som inte slutbehandlade och härrör från riksmötena 2004/05, 2010/11, 2011/12 och 2012/13.

Utskottet har noterat en avvikelse när det gäller regeringens redogörelse för behandlingen av riksdagsskrivelse 2012/13:124. Regeringen anger i sin redogörelse att skrivelsen är slutbehandlad, men redovisar inte några åtgärder med anledning av tillkännagivandet i moment 58 om att regeringen bör återkomma med en redovisning av vad myndigheterna gör för att förbättra rättsväsendets bemötande av och stöd till brottsoffer. Justitiedepartementet har bekräftat felet och uppgett att det var ett förbiseende från deras sida, men att de har varit medvetna om tillkännagivandet och att frågan bereds i Regeringskansliet.

Utskottet vill i detta sammanhang uppmärksamma att konstitutionsutskottet tidigare har pekat på allvaret med att det saknas uppgifter om behandlingen av tillkännagivanden från riksdagen. I betänkande 2008/09:KU21 betonade konstitutionsutskottet vikten dels av att riksdagens tillkännagivanden inte göms undan i regeringens korrespondens med riksdagen, dels av att regeringen nogsamt behandlar samtliga riksdagsbeslut som har meddelats till regeringen genom riksdagsskrivelser. Konstitutionsutskottet förutsatte att eventuella brister i Regeringskansliets rutiner skulle åtgärdas i syfte att förhindra att det inträffade upprepades. Justitieutskottet delar konstitutionsutskottets uppfattning och förutsätter att Regeringskansliet vidtar de åtgärder som behövs.

Utskottet har även noterat en felaktig hänvisning i redogörelsen för behandlingen av riksdagsskrivelse 2011/12:234. Korrekt ska vara att det uppdrag som Domstolsverket har fått om en utvärdering av säkerheten i domstolarna för målsäganden och vittnen gavs i regleringsbrevet för Sveriges Domstolar för budgetåret 2013, inte 2012 som anges i skrivelsen. Felet har bekräftats av Justitiedepartementet.

Stockholm den 2 maj 2013

På justitieutskottets vägnar

Morgan Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Morgan Johansson (S), Johan Linander (C), Krister Hammarbergh (M), Ewa Thalén Finné (M), Kerstin Haglö (S), Anti Avsan (M), Christer Adelsbo (S), Jan R Andersson (M), Elin Lundgren (S), Arhe Hamednaca (S), Patrick Reslow (M), Maria Ferm (MP), Caroline Szyber (KD), Richard Jomshof (SD), Mattias Jonsson (S), Marianne Berg (V) och Jan Ertsborn (FP).