Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017

Yttrande 2017/18:KrU2y

Kulturutskottets yttrande

2017/18:KrU2y

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över skrivelse 2017/18:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017 och eventuella följdmotioner i de delar som berör respektive utskotts berednings-område. Ingen motion har väckts i ärendet.

I detta yttrande redovisar kulturutskottet sina överväganden i fråga om behandlingen av de riksdagsskrivelser som gäller utskottets berednings-område.

I yttrandet finns två avvikande meningar (S, MP, V).

Utskottets överväganden

Regeringens skrivelse

I skrivelse 2017/18:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017 lämnar regeringen en redovisning av de åtgärder som regeringen vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som överlämnats till regeringen.

Totalt redovisar regeringen 22 riksdagsskrivelser med beslut som riktats mot regeringen med anledning av kulturutskottets betänkanden, varav 11 anges vara slutbehandlade.

Kulturutskottet har gått igenom behandlingen av skrivelserna och redovisar i detta yttrande sina överväganden.

Utskottets ställningstagande

Kulturutskottets genomgång av regeringens redogörelse för skrivelser inom utskottets beredningsområde ger anledning till följande kommentarer från utskottets sida.

Utskottet vill understryka betydelsen av att riksdagsskrivelser med tillkännagivanden behandlas skyndsamt av regeringen och att tillräckliga åtgärder vidtas för att följa riksdagens beslut. Det är av stor vikt att regeringen gör ansträngningar för att undvika onödig tidsåtgång när det gäller att behandla riksdagens tillkännagivanden. Om åtgärderna drar ut på tiden är det angeläget att regeringen är utförlig i sin redogörelse för orsakerna till fördröjningen. Utskottet vill också peka på att stor tidsåtgång kan skapa en osäkerhet som kan leda till att ämnet för ett tillkännagivande kommer upp på nytt i olika sammanhang.

Utskottet noterar att det finns flera tillkännagivanden inom utskottets beredningsområde som ännu inte är tillgodosedda. Av dessa vill utskottet särskilt lyfta fram fyra tillkännagivanden som gäller filmpolitiken. Tillkännagivandena, som beslutades våren 2016, gäller utredning om filmpolitikens framtid, Stiftelsen Svenska Filminstitutets roll och framtida organisationsform, former för samverkan och inflytande samt finansieringen av filmpolitiken (bet. 2015/16:KrU11, rskr. 2015/16:289). Det gäller frågor som på ett avgörande sätt kan påverka förutsättningarna för svensk film. Trots det har regeringen inte vidtagit de åtgärder som förutsätts i tillkännagivandena. Detta är särskilt anmärkningsvärt eftersom utskottet även våren 2017, i samband med behandlingen av regeringens skrivelse 2016/17:75, påtalade att regeringen inte initierat det utredningsarbete som förutsattes i tillkännagivandena samt till att riksdagen hösten 2017 beslutade om ett nytt tillkännagivande om former för samverkan och inflytande (yttr. 2016/17:KrU2y och bet. 2017/18:KrU1, rskr. 2017/18:91). När det gäller tillkännagivandena om utredning om filmpolitikens framtid och om finansieringen av filmpolitiken hänvisar regeringen till att man avser att göra en bred utvärdering av den nya filmpolitiken när tillräcklig tid har förflutit för att en utvärdering ska kunna bli meningsfull. Det kan, som utskottet påpekade även våren 2017, inte anses till fyllest med en utvärdering av den filmpolitik som riksdagen genom ett flertal tillkännagivanden har haft invändningar mot. Utskottet förutsätter att regeringen skyndsamt vidtar åtgärder för att verkställa riksdagens beslut.

Utskottet vill också peka på ett tillkännagivande om LAN-spel som beslutades våren 2015 (bet. 2014/15:KrU4, rskr. 2014/15:143). Regeringen redovisade våren 2016 (skr. 2015/16:75) att en proposition skulle lämnas under 2016 och våren 2017 (skr. 2016/17:75) att en proposition skulle lämnas under hösten 2017. Någon proposition har dock ännu inte lämnats, utan regeringen anger nu att det tidigare inledda beredningsarbetet avses att återupptas när den nya spellagstiftningen har beslutats (skr. 2017/18:75). Utskottet finner det anmärkningsvärt att regeringen ännu efter tre år inte har slutbehandlat tillkännagivandet.

Stockholm den 26 april 2018

På kulturutskottets vägnar

Olof Lavesson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Olof Lavesson (M), Gunilla Carlsson (S), Peter Johnsson (S), Cecilia Magnusson (M), Agneta Gille (S), Aron Emilsson (SD), Saila Quicklund (M), Anna Wallentheim (S), Per Lodenius (C), Niclas Malmberg (MP), Isabella Hökmark (M), Azadeh Rojhan Gustafsson (S), Christina Örnebjär (L), Vasiliki Tsouplaki (V), Roland Utbult (KD), Amne Ali (S) och Sara-Lena Bjälkö (SD).

Avvikande meningar

1.

Avvikande mening (S, MP)

Gunilla Carlsson (S), Peter Johnsson (S), Agneta Gille (S), Anna Wallentheim (S), Niclas Malmberg (MP), Azadeh Rojhan Gustafsson (S) och Amne Ali (S) anför:

Vi delar bedömningen att det är viktigt att riksdagens skrivelser respekteras och behandlas med skyndsamhet och att ansträngningar görs för att undvika onödig tidsåtgång när det gäller att hörsamma tillkännagivanden. Vi konstaterar dock att regeringen har vidtagit åtgärder eller påbörjat beredning i samtliga de fall då tillkännagivanden inom utskottets beredningsområde inte har slutbehandlats. Vi ser positivt på det. Det finns därför enligt vår bedömning inte anledning att rikta kritik mot regeringens sätt att handlägga frågorna.

2.

Avvikande mening (V)

Vasiliki Tsouplaki (V) anför:

Jag delar bedömningen att det är angeläget att riksdagens skrivelser respekteras och behandlas med skyndsamhet och att ansträngningar görs för att undvika onödig tidsåtgång för att hörsamma tillkännagivanden. I fråga om LAN-spel delar jag bedömningen att det är anmärkningsvärt att regeringen ännu inte har slutbehandlat tillkännagivandet, som beslutades av riksdagen för mer än tre år sedan. När det gäller tillkännagivandena på filmområdet bedömer jag att regeringen har uppfyllt de krav som kan ställas på redovisning och finner inte skäl att rikta kritik mot regeringens sätt att handlägga frågorna.

Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2018-04-12 Justering: 2018-04-26 Trycklov: 2018-04-26