Skattefrågor i budgetpropositionen för 2013

Yttrande 2012/13:SkU1y

Sammanfattning

Utskottet instämmer i regeringens bedömning när det gäller inriktningen av skattepolitiken, tillstyrker de förslag som regeringen lägger fram i propositionen och har ingen invändning mot att regeringens beräkning av statsbudgetens inkomster för 2013 godkänns.

Utskottets ställningstaganden innebär att bl.a. följande förändringar på skatteområdet beslutas eller aviseras.

För att förbättra de ekonomiska villkoren för pensionärer sänks inkomstskatten för de som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år eller mer med sammanlagt 1,15 miljarder kronor fr.o.m. den 1 januari 2013. Regeringen avser att för 2014 återkomma med ytterligare förslag om sänkt skatt för pensionärer under förutsättning att de offentliga finanserna så tillåter.

Beloppsgränsen för skattefria minnesgåvor
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida