Skatten på etanol m.m.

Yttrande 1991/92:JoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU2y

Skatten på etanol m.m.

Till skatteutskottet

Skatteutskottet har den 12 november 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1991/92:67 om skatten på etanol m.m. jämte motioner.

Propositionen

Regeringen (finansdepartementet) föreslår i propositionen att skatten på sådan etanol som säljs oblandad för att användas som motorbränsle slopas. Vidare föreslås att den allmänna energiskatten ändras så att skattepliktsgränsen för små vindkraftverk höjs från 100 kW till 500 kW. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1992.

Motionerna

1 yttrandet behandlar jordbruksutskottet följande motioner:

199l/92:Skl6 av Lars Hedfors m.fl. (s) vari yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av uppföljning och redovisning av utvecklingen avseende slopad skatt på etanol.

1991/92:Skl9 av Lennart Daléus och Elving Andersson (c) vari yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen sägs om en långsiktig strategi för att skapa en hållbar utveckling.

Utskottet

Enligt motion Skl6 (s) är det angeläget att utvecklingen av ett miljö­vänligt trafiksystem stimuleras. 1 ett sådant system ingår bl.a. renare bränslen. För att försöksverksamheten med etanol som bränsle skall få tillräcklig omfattning krävs under ett introduktionsskede att etanol som oblandad används som drivmedel befrias från punktskatt. Mot den bakgrunden biträder motionärerna regeringens förslag att tills vidare slopa skatten på sådan etanol. Regeringen bör noga följa utvecklingen på detta område och återkomma till riksdagen med en redovisning av bl.a. förslagets miljöeffekter. 1 centerns motion Skl9 framhålls betydel­sen av en långsiktig strategi för att skapa en hållbar utveckling från

1 Riksdagen 1991/92. lösaml. Nr2y


1991/92 JoU2y


miljösynpunkt. 1 en sådan strategi ingår enligt motionärerna att ut- 1991/92:JoU2y

vecklingen av biobränslen stimuleras. Detta bör bl.a. leda till att biobränslena på grund av sina miljöfördelar generellt befrias från miljö- och energiskatter.

Jordbruksutskottet vill för sin del erinra om att riksdagen våren 1991 anslöt sig till den dåvarande regeringens förslag om en strategi för renare trafiksystem. 1 denna strategi ingick även utökade försök med alternativa bränslen (prop. 1990/91:90, TU30, rskr. 345). Under före­gående riksmöte anslöt sig riksdagen även till ett förslag om att stöd från energiteknikfonden till utvecklings- och demonstrationsprojekt rörande användningen av motoralkoholer skall prioriteras (prop. 1990/91:88, NU40, rskr. 374). I detta sammanhang bör även den av regeringen tillkallade biobränslekommissionen (dir. 1991:11) nämnas. Utgångspunkten för kommissionens arbete är att inventera de faktorer som i dag försvårar en ökad användning av biobränslen. Kommissio­nen skall redovisa resultatet av sitt arbete senast den 1 juli 1992.

Som framhålls i propositionen har användningen av alkoholer för motordrift fördelar från bl.a. miljösynpunkt. Genom att befria etano-len från punktskatt möjliggörs en tillräckligt omfattande försöksverk­samhet som på sikt kan stimulera utvecklingen av miljövänliga driv­medel. I likhet med föredragande statsrådet anser utskottet att de ändrade skattereglerna bör avse sådan etanol som säljs oblandad för att användas som motorbränsle i fordon som drivs med ren etanol. Utskottet tillstyrker således för sin del regeringens förslag.

Av utskottets redovisning ovan torde framgå att man från statsmak­ternas sida är väl medveten om fördelarna från miljösynpunkt med en utökad användning av biobränslen. Det bör särskilt framhållas att direktiven till biobränslekommissionen ger uttryck för en uppfattning om biobränslenas betydelse som energikälla som väl överensstämmer med synpunkterna i motion Skl9. Utskottet utgår därför från att synpunkterna i motionen kommer att beaktas utan något särskilt uttalande från riksdagens sida. När det gäller motion Sk 16 förutsätter utskottet självfellet att regeringen noga följer utvecklingen på detta område. Likaså räknar utskottet med att regeringen som hittills varit brukligt i lämpligt sammanhang redovisar miljöeffekterna av de åtgärder som vidtas i bl.a. miljövårdens intresse. Något särskilt uttalande härom från riksdagens sida torde inte behövas. Jordbruksut­skottet föreslår således att skatteutskottet avstyrker motionerna Sk 16 och Skl9, i den mån de inte tillgodoses med vad jordbruksutskottet anfört.

Propositionen och ifrågavarande motioner föranleder i övrigt inget särskilt uttalande av jordbruksutskottet.

Stockholm den 28 november 1991På jordbruksutskottets vägnar                                                         1991/92:JoU2y

Göran Persson

I beslutet har deltagit: Göran Persson (s), Ivar Virgin (m), Ingvar Eriksson (m), Jan Fransson (s), Bengt Rosén (fp), Inga-Britt Johansson (s), Åke Selberg (s), Inge Carlsson (s), Dan Ericsson (kds) i Kolmår­den, Christer Windén (nyd), Kaj Larsson (s), Carl G Nilsson (m), Sinikka Bohlin (s), Patrik Norinder (m) och Lennart Daléus (c).

Från vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie ledamot i utskottet, har suppleanten Annika Åhnberg (v) närvarit vid den slutli­ga behandlingen av ärendet.

Avvikande mening

Göran Persson, Jan Fransson, Inga-Britt Johansson, Åke Selberg, Inge Carlsson, Kaj Larsson och Sinikka Bohlin (alla s) anför:

Vi biträder regeringens förslag att tills vidare slopa punktskatten på sådan etanol som oblandad används som drivmedel. Samtidigt är det som anförs i motion Skl6 angeläget att regeringen noga följer utvecklingen när det gäller alternativa bränslen. I likhet med motionä­rerna anser vi att slopandet av skatten på oblandad etanol måste följas upp och att regeringen skall återkomma till riksdagen med en redovis­ning av resultatet. Detta gäller såväl förslagets miljöeffekter som ut­vecklingen med avseende på konkurrensförhållanden, import och statsfinansiella konsekvenser. Skatteutskottet bör således tillstyrka mo­tion Skl6.gotab  40287, Stockholm 1991